Съдържание

Посетители

В момента има 131  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2020 г.

БД-55-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-55-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на гробищен парк, стена за полагане на урни, складове, офиси, крематориум, гараж за катафалки, многоетажни оборотни гробници, надземни гробници тип мавзолей, гробници тип крипта и костници, зала за граждански ритуал, зала за възпоминания и плътна ограда до 2.20 м в поземлен имот с идентификатор 04279.151.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: З. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението