Съдържание

Посетители

В момента има 808  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2020 г.

БД-20-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-20-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на многофункционална зала в УПИ І от кв. 5 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Гърмен

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-19-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-19-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на 6 (шест) броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 04279.116.99 в местността „Пенков чифлик – Ш.39“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Г. М., М. Л., В. И., С. Р., В. Д., Д. Л., А. М. и Т. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-18-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-18-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел, зала за сватбени тържества, басейн, търговски площи и тръбен кладенец в поземлен имот с проектен идентификатор 18366.96.36 и площ 5.00 дка (образуван от имот с идентификатор 18366.96.10) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Х. З.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-17-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-17-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на лепило в поземлен имот с идентификатор 69941.4.332 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Струмешница, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Херметикс“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-16-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-16-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на логистичен център в поземлен имот с идентификатор 47189.139.36 с площ 6.003 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: В. Р.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-15-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-15-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение за изграждане на 10 броя къщи за настаняване на гости, заведение за хранене, два броя рибарници с цел атракция и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 03504.48.14 и 03504.48.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: И. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-14-ПР/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-14-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг, рекреационна зона, обслужваща сграда и нискоетажна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 02676.20.2, местност Грамадето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: “ЛМ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението