Съдържание

Посетители

В момента има 353  гости и няма потребители и в сайта

ЗА НАС

ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – БЛАГОЕВГРАД ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Директорът на Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

В качеството си на администратор на лични данни Регионална инспекция по околната среда и водите има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

За контакт с Регионална инспекция по околната среда и водите:

гр. Благоевград 2700, ул. „Свобода“ № 1
Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Интернет страница: http://riosvbl.org
Тел. 073/818080; 073/831738
Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД): Василка Калинова Топчиева, тел. 073/818085, Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Обработване и съхраняване на лични данни

Обработването на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвани с лични данни, чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
Не се обработват лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Горното не се прилага, при наличие на едно от следните условия:
1. субектът на личните данни е дал своето изрично съгласие за обработването на тези лични данни за една или повече конкретни цели;
2. обработването е необходимо за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на специални права на администратора или на субекта на данни;
3. обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данни или друго физическо лице;
4. обработването се извършва по повод осъществяване на законовите правомощия;
5. обработването е свързано с обществено достъпни лични данни, когато общественото достояние явно е направено от субекта на данните;
6. обработването е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции;
7. обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес, за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, което е пропорционално на преследваната цел, зачита същността на правото на данни и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и интереси на субекта на данни.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград в качеството си на администратор на лични данни обработва „обикновени“ лични данни, включително имена, ЕГН, адреси, лични документи, данни за контакт и др. на служители, граждани и контрагенти:

1. във връзка със служебното или трудовото им правоотношение;
2. физически лица, които участват в процедури по Закона за обществените поръчки или се намират в договорни отношения с РИОСВ - Благоевград;
3. когато личните данни се съдържат в запитвания, заявления, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към Инспекцията;
4. при работа с лични данни със специализиран софтуер за работна заплата и граждански договори;
5. при работа с лични данни с програмен продукт за финансова-счетоводна дейност;
6. във връзка с извършвания административен контрол при проверка на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и в производствата за конфликт на интереси;
7. при изпълнение на законови задължения по водене на публични регистри и др.
Лични данни, отнасящи се до здравословното състояние, се обработват само по отношение на служителите, с оглед изпълнение на задълженията на администратора в областта на трудово-осигурителното законодателство и при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и/или правен акт на Република България, уреждащ материята.

В РИОСВ - Благоевград не се извършва изцяло автоматизирано вземане на решения, които да пораждат правни последствия за субектите на данни или по подобен начин да ги засягат в значителна степен по смисъла на чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016 /679 на Европейския парламент.

При обработването на личните данни на субектите се прилага професионална конфиденциалност.

Лични данни в РИОСВ – Благоевград, могат да се обработват самостоятелно или чрез трети лица, в качеството им на обработващи лични данни и съвместни администратори, на основание сключен с тях договор. Съответните договори трябва много ясно и точно да определят какви лични данни ще се обработват, как, в какъв срок, с каква цел. При обработването от съвместни администратори трябва да се определят съответните права и задължения на двете страни, както и техните отговорности.

В РИОСВ – Благоевград, личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни, в съответствие с един от основните принципи на Регламент (ЕС) 2016/679 за „ограничение на съхранението“.
Личните данни могат да бъдат съхранявани за по-дълги срокове от РИОСВ - Благоевград, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки с цел гарантиране правата и свободите на субектите на данните.

Основни принципи при обработване на лични данни
1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност. Всяка информация и комуникация във връзка с обработването на личните данни да бъде лесно достъпна и разбираема и да се използват ясни и недвусмислени формулировки.
2. ограничение на целите. Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват впоследствие по начин несъвместим с тези цели, с изключение на последващо обработване за целите на архивирането, научни, исторически или статистически цели;
3. свеждане до минимум. Обработват се минимума лични данни необходими за целите на обработване;
4. точност. При необходимост личните данни се актуализират, като се вземат мерки за своевременно изтриване или коригиране на неточни лични данни, предвид целите за които се обработват;
5. ограничение на съхранението. Личните данни се съхраняват във форма, която позволява идентифицирането на субекта на данните за период не по-дълъг от необходимото за целите за които се обработват. Данните се съхраняват за по-дълги срокове единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, като се прилагат технически и организационни мерки, с цел гарантиране правата и свободите на субектите на данни;
6. цялостност и поверителност. Личните данни се обработват по начин, гарантиращ необходимото ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат технически и организационни мерки;
7. отчетност. Администраторът носи отговорност и е в състояние да докаже спазването на т. 1-6.

Права на субектите на данни
1. право на информираност. Настоящата политика информира служителите, както и третите лица (т.е. всички субекти на данни) за обработваните от Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград лични данни;
2. право на достъп. Всеки служител, както и външен за РИОСВ субект на лични данни, има право да получи потвърждение дали се обработват личните му данни, на достъп до тях и информация относно обработването им, и правата му в тази връзка;
3. право на коригиране. Всеки субект на данни има право да поиска от администратора да коригира неточни или непълни лични данни свързани с него;
4. право да бъдеш изтрит (забравен). Всеки субект на данни има право да поиска администратора да изтрие личните данни, които притежава за него;
5. право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Субектите на данни могат да поискат от администратора да прекрати обработването на лични данни, които притежава за тях;
6. право на възражение. Субектът на данни има право, по всяко време и на основания свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработването на лични данни отнасящи се до него;
7. право на субектите на данни да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Субектите на данни имат право да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за тях или ги засяга в значителна степен.
8. право на пренос на данни. Всеки субект на данни има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има право да прехвърли тези данни на друг администратор, ако това е технически осъществимо, без възпрепятстване от РИОСВ, ако субектът да данните е дал своето изрично съгласие за такъв начин на обработване и когато е необходимо за изпълнение на договор между другия администратор и субекта на данните;
9. право на оттегляне на съгласие. Субектът на данните има право, по всяко време, да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, когато обработването се основава на дадено от него съгласие;
10. право на жалба до надзорен орган. Всеки субект на данни има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, ако счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава приложимото законодателство по защита на данните.

Упражняване на права от субекти на данни

За упражняване правата на субектите на данни по отношение на техните данни, в Регионална инспекция по околната среда и водите се прилагат утвърдени от Директора, Вътрешни правила за защита на личните данни.

Субектите на лични данни могат да упражняват правата си, като подадат искане за упражняване на съответното право до Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград.

Искането за упражняване на правата на субектите на лични данни може да бъде подадено по следните начини:
1. По електронен път на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
2. По пощата или по куриер, на адреса на РИОСВ - Благоевград: гр. Благоевград 2700, ул. „Свобода“ № 1.
3. На място в „Деловодство“ в сградата на РИОСВ – Благоевград, гр. Благоевград 2700, ул. „Свобода“ № 1.

Искането за упражняване на права на субект на лични данни съдържа:
1. трите имена;
2. ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане;
3. постоянен адрес и адрес за кореспонденция;
4. описание на искането;
5. предпочитаната форма за предоставяне на отговор;
6. подпис и дата на подаване на искането.
Ако в искането не се съдържат данните по т. 1, 2, 3 и 6, то се оставя без разглеждане.

Ако данните, до които се иска достъп, представляват класифицирана информация, достъпът се отказва.

В случай, че трето лице иска достъп до събирани лични данни от Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград, които не представляват тайна или класифицирана информация, исканите данни се предоставят само в случай, че едновременно са изпълнени следните условия:
1. съществува законен интерес на лицето, искащо данните;
2. не може да се направи извод, че интересите на титуляря на данните има преимущество спрямо интересите на лицето, искащо разкриването на данните;
3. лицето, за което се отнасят данните е дало своето изрично писмено съгласие.

При постъпило искане от държавен орган за предоставяне на информация, която съдържа и лични данни, се спазва специалния нормативен акт, който регламентира реда за предоставяне на съответния вид информация.

Предоставяне на лични данни

Предоставянето на лични данни от Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград на други администратори, включително от държави на ЕС, по силата на споразумение се извършва при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Политиката за защита на личните данни на МОСВ.

При липса на предварително уведомление за възможните категории получатели, задължително титулярят на данните се уведомява за предоставянето непосредствено преди или след извършването му.

Уведомлението съдържа следната информация:
1. категориите лични данни, които се предоставят;
2. получателят на данните;
3. целите на обработването.

Когато прехвърлянето е към субект от друга държава, извън ЕС, се спазват специфичните изисквания на приложимата нормативна уредба за такъв вид прехвърляне.
Лични данни могат да бъдат предоставяни от Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград, на държавни институции с оглед на изпълнение на нормативно задължение – НОИ, НАП, МВР, Агенция „Митници“, Национален статистически институт, Съд, Прокуратура, Частни съдебни изпълнители, Община, Областна администрация, министерства и други ведомства, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и др.

В качеството си на орган по назначаването, РИОСВ – Благоевград, предоставя лични данни и на определени кредитни институции (банки) във връзка с изплащането на дължимите възнаграждения на служителите и/или изпълнители по граждански договори. Личните данни които се предоставят са трите имена и единен граждански номер и се предоставят с цел идентификация на лицето, в чиято полза се извършва плащането. Това се налага с оглед изискванията на кредитните институции във връзка с извършваните от тях банкови преводи.

Във връзка с извършване на куриерските услуги - приемане, пренасяне и доставка и адресиране на пратките до физически лица, РИОСВ – Благоевград посочва следните данни име, презиме, фамилия, адрес, област, пощенски код и наименование на населеното място.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград, предоставя лични данни на служители на контрагенти, когато това се налага във връзка с изпълнение на договори, на служби по трудова медицина в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и фирми, предоставящи услуги на РИОСВ - Благоевград в качеството им на обработващи лични данни.

При предоставянето на лични данни се изисква гарантиране спазване на Закона за защита на личните данни.

Право на жалба до надзорен орган

Всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган по защита на личните данни, по-специално в държавата членка (на ЕС/ЕИП) на обичайното си местопребиваване, мястото си на работа или мястото на предполагаемото нарушение, ако счита, че обработването на лични му данни нарушава разпоредбите на Регламента или на други приложими изисквания за защита на личните данни.

Надзорен орган в Република България
Надзорен орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg