Съдържание

Посетители

В момента има 152  гости и няма потребители и в сайта

Летливи органични съединения

Секторни ръководства

Секторни ръководства за прилагане изискванията на Наредба №7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околнта среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, за съответните категории дейности, утвърдени със Заповед №РД-31/20.01.2016г. на Министъра на околната среда и водите:

Ръководство №1, Дейност: Нанасяне на слепващи покрития;
Ръководство №2, Дейност: Нанасяне на покрития върху метали;
Ръководство №3, Дейност: Нанасяне на покрития върху рулони;
Ръководство №4, Дейност: Химическо чистене;
Ръководство №5, Дейност: Производство на обувки;
Ръководство №6, Дейност: Производство на препарати за покрития, лакове, мастила и лепила;
Ръководство №7, Дейност: Производство на фармацевтични продукти;
Ръководство №8, Дейност: Печатане (флексопечат);
Ръководство №9, Дейност: Преработка на каучук;
Ръководство №10, Дейност: Почистване на повърхности
Ръководство №11, Дейност: Извличане на растителни масла и животинска мас и рафиниране на растителни масла;
Ръководство №12, Дейност: Пребоядисване на автомобили (превозни средства);
Ръководство №13, Дейност: Нанасяне на покрития върху намотъчни проводници;
Ръководство №14, Дейност: Импрегниране на дървен материал;
Ръководство №15, Дейност: Ламиниране на дървесина и пластмаси;
Ръководство №16, Оценка и измерване на летливи органични съединения, прилагане на изключенията, докладване и доказване на съответствие с Наредба №7/2003г.;
Ръководство №17, Определяне, оценка и избор на най-добри налични техники за ограничаване емисиите на ЛОС.

 

Секторните ръководства маже да намерите на интернет страницата на ИАОС на следните адреси:

http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/index.jsp

http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/S_rakovodstva.jsp