Съдържание

Посетители

В момента има 189  гости и няма потребители и в сайта

Контролна дейност

„Мебелфаб” АД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

Доклад от извършена проверка на „Мебелфаб” АД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед №415/27.11.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 18.12.2017 г. се извърши проверка на място на обект: „Фабрика за производство на столове“, експлоатирана от “Мебелфаб” АД, находяща се в гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ №3, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ №3.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за управление на отпадъците и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- машинна зала, в която се извършва разкрояване, пробиване, шлайфане и монтаж на готова продукция;
- котелни инсталации;
- сушилни камери за дървен материал.;
- лакозаливна инсталация „Чефла”;
- места за съхранение на отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството - производство на столове от широколистна дървесина. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №62-06/18.12.2017 г., в който са отразени следните констатации:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Източници на емисии от горивни процеси
Дружеството експлоатира 2 броя котли – за производствени нужди (захранване с топъл въздух на сушилни за дървен материал) и за отопление. Котлите са предназначени да изгарят твърдо гориво (към момента изгарят дървесни пелети). Всеки котел е със самостоятелно изпускащо устройство. Единият от котлите е с топлинна мощност над 500 kW и подлежи на контрол чрез измервания. Последните собствени периодични измервания (СПИ) са извършени през 2016 г. и са валидни за 2016 г. и 2017 г.
3.1.2. Източници на емисии от производствени процеси
За нанасяне на покрития върху дървени повърхности се ползва лакозаливна инсталация „Чефла” състояща се от камера и сушилен тунел. Последните собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на ЛОС, са извършени през 2016 г., с което са спазени изискванията за периодичност за извършване на СПИ, съгл. чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп. ).
В законоустановеният срок е представена Декларация за изразходваните количества органични разтворители през 2016 г.
3.1.3. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), относно ограничаване емисиите на прахообразни вещества
Съгласно изготвената програма с мерки, относно подмяна на крайните точки на аспирационната система са изградени два бункера с циклони, но все още не са свързани с аспирационната система. При проверката не са констатирани замърсявания с трици на площадката на дружеството.
3.1.4. Отпадналите трици при първичната и вторичната обработка на дървесината се ползват за производство на пелети (без процес на сушене).

3.2. Фактор „Отпадъци”
Дружеството е провело процедура по Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Обособени са места за разделно съхраняване на отпадъците, които са обозначени с надписи. Дружеството притежава регистрационен документ издаден от РИОСВ- Благоевград за извършване на дейности по третиране на отпадъците. Оползотворяват се отпадъци от трици и талаш, образувани от дейността чрез производство на пелети и изгаряне в котлите. Водят се редовно отчетни книги по Приложение №1 и Приложение №4 на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Същите са заверени от РИОСВ- Благоевград. Класифицираните до момента на проверката отпадъци се предават на фирми, притежаващи необходимите документи по Закона за управление на отпадъците, въз основа на писмени договори.
Годишните отчети за отпадъците са изпратени в ИАОС- София в законоустановения срок.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

На дружеството не са поставени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Не са констатирани несъответствия от дейността на обекта с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за управление на отпадъците.

 

„Химтех - 2003“ ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

 

Доклад от извършена проверка на „Химтех - 2003“ ООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 413/24.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 28.07.2016 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Химтех - 2003“ ООД , находяща се в гр. Гоце Делчев.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности и инсталации, находящи се на производствената площадка на дружеството:
- Производствено помещение, в което се извършват дейностите по “производство на антифриз”, “производство на течност за чистачки” и ”производство на каучукови изделия“;
- Помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- Помещение за съхраняване на отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 66-25/05.12.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Основна дейност на дружеството е производство и търговия на антифриз, зимна течност за чистачки и каучукови плочи. Обектът работи сезонно, при наличие на поръчки.

3.1. Фактор „Управление на отпадъците“

За дейността на обекта дружеството притежава заверени работни листове за 4 отпадъка. Отпадъците се съхраняват разделно на мястото на образуване на обособени за целта места. Складовите помещения са означени със съответния код на отпадъка. Установено е, че местата за съхраняване на отпадъци от пластмасови опаковки и отпадъците от опаковки, замърсени с опасни вещества са в непосредствена близост и са трудно разграничими.
На обекта се води отчетност на отпадъците като се представя 1 бр. отчетна книга, по Приложение №1, заверена от РИОСВ-Благоевград. В тях са правени хронологични записи за вида и количеството на образуваните и предавани отпадъци. Съгласно §10 от Наредба №1/2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичини регистри (ДВ бр. 51/2014 г.), същите се водят до приключването им. Представят се договори за предаване на отпадъци.
Дружеството дължи продуктова такса за пуснатите на пазара опаковани стоки и в тази връзка участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове произтичащи от него.
Предприятието се определя като потребител по веригата на вещества и смеси, съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).
Дружеството произвежда каучукови удароустойчиви плочи и технически каучукови изделия. За използваните опасни химични вещества и смеси са представени ИЛБ .
В производството на антифриз и зимна течност за чистачки, дружеството е изготвило информационни листове за безопасност (ИЛБ) за произвежданите продукти (зимна течност за чистачки и два вида антифриз), съгласно чл. 31 на REACH. Дружеството е класифициралo химичните смеси, съгласно чл. 4 на Регламент (ЕО) № 1227/2008 относно класифицирането, етикирането и опаковането на вещества и смеси, в съответствие с Дял ІІ на Регламента.
Според изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.), химичните вещества и смеси се съхраняват в обособено складово помещение, непосредствено до технологичната зала. Същото има изградена вентилация, пожароустойчив под, поставени са адсорбенти и пожарогасителни средства.
При проверката е представена оценка за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси, но същата не е актуализирана спрямо настъпилите промени.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

На дружеството са поставени предписания по Закона за управление на отпадъците и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнението им ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.