Съдържание

Посетители

В момента има 237  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„ВАНИКО“ ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на “ВАНИКО“ ООД - гр. Благоевград
Обект: Машиностроителен завод в гр. Благоевград, общ. Благоевград

 

На основание Заповед №34/21.02.2022 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, на 10.03.2022 г. се извърши проверка на място на машиностроителен завод, находящ се в гр. Благоевград, експлоатиран от „ВАНИКО“ ООД, гр. Благоевград.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При проверката е извършен оглед на следните помещения и съоръжения:
- работните цехове;
- местата за съхранение на отпадъци;
- местата за съхраняване на опасни химични вещества и смеси /ОХВС/;
- климатичното оборудване.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Съставен е Констативен протокол №6-14/10.03.2022 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Отпадъци“
Дружеството е провело процедурата за класификация на отпадъците, образувани от дейността на обекта. Отпадъците се събират разделно на мястото на генериране и се прехвърлят за предварително съхраняване на определените за целта места. Същите са обозначени с кодовете на съхраняваните отпадъци. Около съдовете за съхраняване на отработеното масло липсва обваловка.
Отчетността за отпадъците на обекта се води чрез Националната информационна система за отпадъци /НИСО/. Към момента на проверката са изготвени и годишните отчети за отпадъци. Установено е несъответствие в количествата за част от отпадъците, като е изискано ново замерване и отразяване в отчетните книги.
Дружеството е задължено лице съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.) и изпълнява задължението си чрез участие в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Представени са удостоверение за членство в организацията, годишен отчет за пуснатите на пазара опаковки, изготвян към организацията и платежни документи, удостоверяващи заплащането на дължимите такси.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

Дружеството експлоатира стационарно климатично оборудване, попадащо в обхвата на Регламент (ЕС) № 517/2014 – общо 16 бр. системи, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, всяка със заряд под 50 тона CO2 еквивалент, подлежащи на проверки за течове, с честота най-малко на всеки 12 месеца.
При проверката не са представени водените „Досиета на системите“, тъй като същите към момента се намират във фирмата, извършваща сервизното обслужване на климатичното оборудване.
В законоустановения срок, в РИОСВ – Благоевград е представен годишен отчет съгласно чл. 35, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документиране и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г., с изм. и доп.).

3.3. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

На основание Закон за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове се установи следното:
Съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и в смеси. Дружеството не извършва директен внос/износ на опасните химични вещества и смеси (ОХВС). Същите се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Създадено е досие, съгласно чл. 36 от REACH, в което не са включени нововъдените химични вещества и смеси, ползвани на обекта. Представените информационни листове за безопасност (ИЛБ), отговарят на изискванията на Регламент (EC) 2015/830.
Представени са документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г., с изм. и доп.).
За част от ползваните ОХВС е установено, че не са обособени отделни складове, а се съхраняват в складовете за други суровини и инструменти.
Не е изготвена и не се представя оценка за безопасността на съхраняване на ОХВС, във формата заложен със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

3.4 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

3.4.1. Дружеството извършва дейности, които попадат в т. 4 на Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.)- извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.).
3.4.2. За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ, операторът има изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството са дадени предписания по Закона за управление на отпадъците, Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение на предписанията, ще бъдат предприети административнонаказателни действия.