Съдържание

Посетители

В момента има 275  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

Община Благоевград за обект „Канализационна система на гр. Благоевград“ – ПСОВ

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на Община Благоевград за обект „Канализационна система на гр. Благоевград“ – ПСОВ

 

На основание Заповед №112/06.04.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 28.04.2022 г. е извършена проверка на място на обект „КС на гр. Благоевград“ – ПСОВ, находящ се в м. „Рибарниците“, землище на гр. Благоевград, стопанисван от Община Благоевград чрез оператора „ВиК“ ЕООД – Благоевград.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закон за водите (ЗВ – ДВ, бр.67/1999 г. с изм. и доп.), Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС – ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.) и Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ – ДВ, бр. 43/2008 г. с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на съоръженията на ПСОВ, свързани с формиране на отпадъчни води и помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Проверката е извършена на място и по документи. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол №37-10/28.04.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”
Община Благоевград е титуляр на издадено Разрешително за заустване №43110200/05.04.2022 г. от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР), за ползване на воден обект р. Струма с цел заустване на отпадъчните води от канализационна система (КС) на гр. Благоевград.
Съгласно договор, сключен между действащия оператор „ВиК“ ЕООД – Благоевград и Асоциацията по ВиК – Благоевград, обектът „КС на гр. Благоевград“ е предоставен на ВиК оператора, който носи пълна отговорност за изпълнение на изискванията и условията в издаденото разрешително за заустване. Операторът изпълнява задълженията си по Разрешителното за заустване:
- в законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представен Доклад за изпълнение на условията и изискванията в издаденото разрешително за предходната 2021 г.;
- изпълнява задължението за провеждане на собствения мониторинг на заустваните отпадъчните води;
- протоколи от изпитване по описа на акредитираната лаборатория при „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград се представят ежемесечно в РИОСВ – Благоевград.
Не се констатира отклонения от индивидуалните емисионни норми (ИЕО) по показателите за контрол.
ПСОВ работи в нормален технологичен режим и се поддържа в добро експлоатационно състояние.
Настоящото Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43110200/05.04.2022 г. е ново, с което са заложени допълнителни показатели за изпитване на пречистените отпадъчни води и са поставени нови условия и изисквания, при който се предоставя правото на ползване на водния обект – р. Струма за заустване на отпадъчните води от ПСОВ – Благоевград. Относно същите експлоатационното дружество е в процес на изпълнение.
Съгласно Заповед № РД – 1093/09.12.2021 г. на министъра на околната среда и водите, обект „КС на гр. Благоевград“ фигурира в Списъка за задължителен контрол на РИОСВ – Благоевград, за проверка два пъти годишно за 2022 г.
По време на проверка е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води на изход от ПСОВ, преди заустване в р. Струма, съгласно изискванията на настоящето разрешително за зустване.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и смеси и контрол на риска от големи аварии”

3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), дружеството изпълнява задълженията си на „потребител надолу по веригата“. В своята дейност използва и съхранява ферихлорид – течен, технически, който е с категория на опасност корозивен и флокулант, който не се класифицира като опасен. Същите се доставят от дистрибутори/доставчици от България. Дружеството не извършва внос/износ на опасни химични вещества и смеси. Създадено е досие по чл. 36 на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), което трябва да се допълни с информация по Приложение №2 към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на околната среда и водите. Представят се информационни листове за безопасност на съхраняваните вещества и смеси, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/830.
3.2.2. Контрол по изпълнение изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.)
На място се извърши проверка на феристопанство за съхранение и дозиране на ферихлорид и помещение за съхранение на флокулант. Представени са документи по чл. 4, т. 7-10 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.), както и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която трябва да се актуализира във формата утвърден със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

3.3. Направление ”КПКЗ, ЕО и ДА”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.), а именно:
- т. 2 – Дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в това число опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно Закона за управление на отпадъците.
- т. 4 – Дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.).
За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ операторите, извършващи дейности по Приложение №1 от закона, изготвят собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството са дадени предписания по ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.).

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на неизпълнение на предписанията и констатиране на неспазване на ИЕО при получаване на Протоколите от изпитване от РЛ – Благоевград, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.