Съдържание

Посетители

В момента има 410  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Киог“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „Киог“ ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед №436/25.11.2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 07.12.2022 г. се извърши проверка на място и по документи на търговска база, автосервиз и площадки за събиране на отпадъци, разположени в гр. Благоевград и с. Изгрев, община Благоевград.

Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.), Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове, относими към основната дейност на дружеството.

1. Проверени инсталации и дейности на обекта.

1. 1. Площадка, разположена в гр. Благоевград са проверени:
- търговска база;
- местата за съхранение на отпадъците, които се приемат от физически и юридически лица;
- места за съхранение на опасни химични вещества и смеси.
1. 2. Площадка, разположена в с. Изгрев са проверени местата за съхранение на отпадъците, събирани от други физически и юридически лица.

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е търговска дейност с автомобилни масла, течност за чистачки, антифриз, както и събиране и съхранение отработено автомобилно масло, маслени филтри, негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли от употреба автомобилни гуми.
При проверката е съставен Констативен протокол №65-25/07.12.2022 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Фактор „Управление на отпадъците“
Дружеството притежава Решение №01-ДО-278-0 от 21.02.2014 г., издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) за извършване на дейности с отпадъци. В него се разрешават дейности по събиране и съхранение и третиране на събират отработено масло, негодни за употреба батерии и акумулатори, маслени филтри, излезли от употреба автомобилни гуми,
Площадка № 1
На обекта се събират негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и маслени филтри.
Дейности с НУБА:
Площадката е обозначена с табели, съдържащи изискващите се надписи по Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ДВ, бр. 2/2013 г.). За съхранение на негодните акумулатори е осигурена трайна настилка и корозоустойчиви съдове.
Дейности с маслени филтри:
На площадката се извършва предварително третиране на приеманите филтри, като същите се подлагат на пресоване с цел освобождаване на наличното във филтъра масло и намаляване обема на отпадъка, при спазване условията за разделно съхраняване на образуваните отпадъци. До момента не е извършена класификация на образуваните отпадъци от пресоване съгласно изискването на Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г. , изм. и доп.).
Площадка №2
На обекта се събират отработени масла /ОМ/, излезли от употреба гуми /ИУГ/, маслени филтри, спирачни накладки.
Дейности с ОМ:
Организиран е склад с ограничен достъп за разделното съхраняване на различните видове отработени масла. Основата е бетонирана и е осигурен сорбен,т в случай на разлив. На мястото за съхраняване на маслата са поставени обозначителни табели с кодовете на събираните отработени масла. Към момента не са налични количества, предвид че е извършено предаване на 05.12.2022 г. Горното се удостоверява с нормативно изискумите идентификационни документи.
Дейности с ИУГ, маслени филтри, спирачни накладки:
За отделните видове отпадъци са обособени места и отделни съдове за съхраняването им, обозначени със съответния код по Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.).
„КИОГ“ ЕООД е подизпълнител на организации по оползотворяване и на лица изпълняващи задълженията си индивидуално – НУБА, ОМ и ИУГ.
Дружеството е задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО, предвид че пуска на пазара опакована стока. В тази връзка задълженията си изпълнява, като участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
Приемането и предаването на отпадъци се извършва въз основа на писмени договори. Събраните отпадъци се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.
Отчетността се води в Националната информационна система отпадъци /НИСО/, съгласно изискванията на Наредба №1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.). Годишните отчети за отпадъците за 2021 г. са подадени в срок, също чрез системата

3.2. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г. изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове свързани по прилагането му.
3.2.1. Контрол по изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
„КИОГ“ ЕООД се явява потребител надолу по веригата на опасни химични вещества и смеси /ОХВС/ и преопаковчик на ОХВС. Дружеството не извършва директен внос или износ на ОХВС и няма задължения за регистрация и нотификация към ЕСНА. Предоставени са информационни листове за безопасност на употребяваните и съхранявани вещества и смеси на площадката, които са в съответствие на Регламент 830/2015 г.
Налично е досие по чл. 36 от REACH, включваща информация за доставчици химични вещества и смеси, информационни листове за безопасност на употребяваните и съхранявани вещества и смеси на площадката, които са в съответствие на Регламент 2015/830 г., което е допълнено и с информацията по Приложение 2 от Указания към Заповед №РД 268/11.05.2018г. за МОСВ.
При настоящата проверка се извърши контрол за процентното съдържание на метанол в предлаганата от дружеството течност за чистачки на пазара във връзка с въведените изисквания с Регламент 589/2018 за изменение на Приложение XVII на Регламента REACH по отношение на метанола. Към момента на проверката дружеството съхранява течност за чистачки със съдържание на етанол.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Дружеството изпълнява изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.).
При проверката са представени документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата, както и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която трябва да се актуализира, съгласно формата утвърден със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.
На проверявания обект са налични вещества/смеси класифицирани като опасни и попадащи в обхвата на Приложение №3 на ЗООС. Изготвен е и представен доклад за извършена класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, като предприятието не се класифицира като предприятие с нисък/висок рисков потенциал.

3.3. Направление ”КПКЗ, ЕО и ДА”
Извършваните дейности от дружеството попадат в обхвата на Приложение №1 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.), а именно:
- т. 2 - Дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в това число опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно Закона за управление на отпадъците. В тази връзка се представят Разрешение за дейности с отпадъци №01-ДО-278-0/21.02.2014 г. и Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци №01-РД-257-1/15.03.2021 г., издадени от директора на РИОСВ – Благоевград.
- т. 4 - Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) № 272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.). Дружеството извършва дейности свързани с употреба и съхранение на химикали.
При проверката се представи собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, изискваща се по чл. 3, ал. 1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 96/2008 г.), като оператор извършващ дейности по Приложение №1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) (ДВ бр. 43/2008 г., изм. и доп.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството са дадени предписания по Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.), като са поставени срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.