Съдържание

Посетители

В момента има 650  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово“

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на Община Гоце Делчев за „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово“

 

 

На основание Заповед № 215/31.05.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 15.06.2023 г. е извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия от Комплексно разрешително № 353-Н1/2012 г., актуализирано с Решение № 353-Н1-И0-А1/2022 г. на Община Гоце Делчев за Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 353-Н1/2012 г., актуализирано с Решение № 353-Н1-И0-А1/2022 г., на Община Гоце Делчев за Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, включително и по изпълнение на плана на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда, и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:
- Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово находящо се в местноста „Мокра поляна“, землището на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград, включващо:
• Клетка № 1;
• Клетка № 2.
2.2 Инсталации, които не попадат в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:
• Клетка за строителни инертни отпадъци;
• Клетка № 3;
• Инсталация за предварително третиране (сепариране);
• Инсталация за компостиране.

3. Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка е във връзка със следните условия:
• Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешително;
• Условие № 3 - Обхват;
• Условие № 4 - Капацитет на инсталациите;
• Условие № 5 - Управление на околната среда;
• Условие № 6 - Тълкуване;
• Условие № 7 - Уведомяване;
• Условие № 8 - Използване на ресурси;
• Условие № 9 - Емисии в атмосферата;
• Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води;
• Условие № 11 - Управление на отпадъците;
• Условие № 12 - Шум;
• Условие № 13 - Опазване на подземните води от и почвите от замърсяване;
• Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети.

4. Констатации от извършената праверка по докумени и на място по изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 353-Н1/2012 г., актуализирано с Решение № 353-Н1-И0-А1/2022 г. на Община Гоце Делчев за Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително
Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.
Условие № 3. Обхват
Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретни условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката.
Условие № 4. Капацитет на инсталациите
Експлоатира се Клетка № 2. Не е констатирано превишаване на годишния капацитет на инсталациите, разрешен с Условие 4.1 на комплексното разрешително. Представена е информация за депонираните неопасни отпадъци за 2022 г.
Условие № 5. Управление на околната среда
Не са констатирани несъответствия. Операторът осъществява системно управление на околната среда, чрез прилагане на инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното, инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия и инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие № 2. Операторът документира данните от наблюдението на техническите и емисионни показатели, резултатите от оценката на съответствието им.
Условие № 6. Тълкуване
За всички условия не са констатирани несъответствия.
Условие № 7. Уведомяване
Не са констатирани несъответствия. За периода от 27.07.2022 г., до момента на проверката, не са настъпвали аварийни или други замърсявания. Не са докладвани случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и случаи на причинени екологични щети. За проверявания период не е планирана промяна в работата на инсталациите по Условие №2.
Условие 8. Използване на ресурси:
Условие 8.1.1. Използване на вода
Изпълнява се. За доставка на използваната на обекта вода е наличен актуален договор с ВиК оператор. Използваното годишно количество вода през 2022 г. не превишава разрешеното по КР – 0.0615 м3/t. Прилагат се: Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването за измиване на площадката за изгаряне на биогаз и дезинфекционен трап, Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване и се води съответната отчетна документация за изпълнението им. Операторът отчита общото количество на използваната вода на площадката, чрез монтирано измервателно устройство на база изготвена методика за изчисление.
Условие 8.2. Енергия
Не са констатирани несъответствия. Прилага се Инструкция, осигуряваща изчисляване на годишната норма на ефективност при употребата на електроенергия. Изразходваното количество електроенергия се отчита по електромер, чието местоположение е отбелязано на плана на площадката. Не са констатирани превишения на консумацията на електроенергия за един тон депониран отпадък.
Прилага се Инструкция за експлоатация и поддръжка на помпите за инфилтрат и съоръженията за пречистване на инфилтратните води, основни консуматори на електроенергия на площадката.
Прилагат се Инструкция осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.
Условие 8.3. Спомагателни материали
Не са констатирани несъответствия. За всички химични вещества и смеси употребявани на обекта са налични актуални информационни листове за безопастност (ИЛБ). За установяване съответствието с изискванията за съхранението им, посочени в ИЛБ, се извършват проверки, които се документират в дневник.
Условие 9. Емисии в атмосферата:
Условие 9.2. Емисии от точкови източници
Не са констатирани несъответствия. Изградени са газови кладенци към Клетка №1 и Клетка №2.

Условие 9.3. Неорганизирани емисии
Не са констатирани несъответствия. Прилагат се Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За предотвратяване на неорганизираните емисии от повърхността при нужда се оросява.
Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества
Прилага се Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства). Извършва се запръстяване, съгласно записите в НИСО (отчетна книга по Приложение №3). Изготвен е План за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества.
Условие 9.6. Собствен мониторинг
Изпълнява се. Извършват се собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от 3 бр. газови кладенци (в Клетка №1 и Клетка №2), в съответствие с изискванията на табл. 9.6.1.1 (1 път месечно). Във връзка с актуализацията на КР, е изготвен и съгласуван План за за собствен мониторинг. Резултататите от мониторинга се документират в дневник. Годишните количества на замърсителите са докладвани в ГДОС за 2022 г. и са отразени в регистъра на EРИПЗ.
Условие 10. Емисии на отпадъчни води
Условие 10.1. Производствени отпадъчни води
Условие 10.1.1 Работа на пречиствателното оборудване
На площадката се експлоатира само Канализационно пречиствателно съоръжение (КПС). Модулно пречиствателно съоръжение за инфилтрирали води (МПСИВ) не се експлоатира. Операторът прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, извършва мониторинг на работата на им, в съответствие с определените по КР контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг и резервни части.
Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения
Инфилтаратните отпадъчни води се използват в оборотен цикъл за оросяване тялото на депото. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на всички съоръжения към оросителната система на депонираните отпадъци, в която се използват инфилтратни отпадъчни води.
Условие 10.1.4. Собствен мониторинг
Операторът прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствен мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения поставени от КР, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. Операторът изчислява годишните количества на замърсителите и докладва в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).
Условие 10.2. Битово – фекални отпадъчни води
Изпълнява се. Битово – фекалните отпадъчни води, формирани от администрация, съществуващото КПП, кантар и нова работилница се заустват като част от смесен поток съгласно условията от КР. Битово – фекалните отпадъчни води, формирани от новата администрация и битовите помещения, се отвеждат във водоплътна изгребна яма съгласно условията от КР.
Условие 10.3. Повърхностни води
Операторът е изготвил и прилага инструкция за измерване/изчисляване на количествата зауствани повърхностни води, извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг и прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационна мрежа на площадката, в това число и на водоплътната изгребна яма.
Условие 10. Документиране и докладване
Операторът документира и съхранява резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води по всички условия за собствен мониторинг в т.ч. и метеорологични данни и инфилтрат. Резултатите са докладвани в ГДОС за 2022 г.
Условие 11. Управление на отпадъците
Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране
Не са констатирани несъответствия. На площадката се приемат само отпадъци включени в КР. Не са превишавани количествата, спрямо посочените в КР. Не са приемани отпадъци с цел оползотворяване.
Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци
Операторът е изготвил и представя План на местата за съхранение на отпадъците. Всички обособени места за предварително съхраняване на отпадъците имат трайна настилка (бетон) и са обозначени с надписи. Съхранението на отпадъците се извършва съобразно изискванията на определените места – навес и клетки.
Условие 11.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци
Условие 11.5.2.
Не е извършвано оползотворяване на отпадъци с упоменатите в условието кодове, с изключение на отпадък с код 190305, използван за запръстяване. Представя се протокол и резултат от лабораторни анализи.
Условие 11.5.2.1.
Не се извършва дейност по оползотворяване на строителни отпадъци.
Условие 11.5.2.5.
Към момента на проверката, видимо инсталацията за компостиране не работи и не е извършвано третиране на зелени отпадъци. Същата не е заредена със зелени/биоразградими отпадъци. Не е наличен компост.

Условие 11.5.2.6.
Отпадъците, образувани от инсталацията за предварително третиране се балират и се предават за последващо третиране, въз основа на писмен договор. Не е надвишено разрешеното количество.
Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците
Условие 11.6.2.
През 2022 г. не е надвишено годишното количество от 16593,12 т съгласно годишния отчет и данни от ГДОС. Осигурено е видеонаблюдение към инсталациите и съоръженията. Представят се единствено записи от 10.03.2023 г., които са за инсталацията. Към момента на проверката е извършено запръстяване, като е определен работен участък. Запръстяването се отразява по дати в НИСО.
Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците
Условие 11.7.1.
На вход на РДНО се ползва електронна везна, чиято калибровка е валидна до м. август 2023 г.
Условие 11.7.4.
Извършено е геодезическо заснемане към месец октомври 2022 г. Представено е в РИОСВ-Благоевград.
Условие 11.9. Документиране и докладване
Условие 11.9.1.
Отчетността се води чрез НИСО съгласно Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
Условие № 12. Шум
Не са констатирани несъответстия. Извършените собствени периодични измервания (СПИ) през 2021 г., показват спазване на граничните стойности на еквивалентните нива на шум. До края на 2023 г. предстои извършване на СПИ на еквивалентни нива на шум. Няма постъпили оплаквания от дейноста на площадката Резултатите от наблюдението, съгл. Чл. 30, ал. 3 от Наредба №54/2010 г. са докладвани в ГДОС за 2022.
Условие № 13. Опазване на подземните води и почвите от замърсяване.
Не са констатирани несъответствия. Изготвена е Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Прилага се инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка и третиране на образуваните отпадъци, води се отчетна документация. Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места. Във връзка с актуализацията на КР е съгласуван План за собствен мониторинг. Извършва се мониторинг на подземните води от акредитирана лаборатория, като е спазена е честотата на пробовземане за 2022 г. Резултатите от собствения мониторинг са докладвани в ГДОС.

Условие № 14 Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети
Прилага се инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. Прилага се инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчни води вследствие на аварийни ситуации. Представен е Дневник. За периода от 27.07.2022 г. до момента на настоящата проверка няма запис за възникнали аварийни ситуации.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство. В резултат от извършената проверка е съставен Констативен протокол № 08-09/15.06.2023 г.