Съдържание

Посетители

В момента има 204  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„АЙВИО” ЕООД - с. Баня, общ. Разлог

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „АЙВИО” ЕООД - с. Баня, общ. Разлог
Обект: хотел „Аспа Вила“, находящ се в с. Баня, общ. Разлог

 

На основание Заповед №РД-04-02/26.01.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 06.02.2024 г. е извършена проверка на място и по документи на хотел „Аспа Вила“, находящ се в с. Баня, общ. Разлог, ПИ с идентификатор 02693.86.1 по КККР на с. Баня, експлоатиран от „Айвио“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Баня, общ. Разлог, хотел „Аспа Вила“, офис 1.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При направения обход на обекта се извърши оглед на СПА център с басейн, складови помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси, помещение с отоплителна инсталация и експлоатираното стационарно климатично оборудване.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

За експлоатацията на обекта при проверката се представя Удостоверение №43/19.10.2005 г. за въвеждане в експлоатация за обект „Хотелски комплекс за селски туризъм“, издадено от Община Разлог. Основна дейност на дружеството е предлагане на хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги. Хотелът работи целогодишно. Проверката е извършена на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №1-09/06.02.2024 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества“
Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове, произтичащи от него. Обектът се проверява за първи път по фактор „Опасни химични вещества”.

3.1.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС), по смисъла на чл.3, параграф 13 от Регламент REACH. В своята дейност употребява и съхранява дезинфектанти, почистващи и миещи препарати, класифицирани в определени категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Дружеството не извършва директен внос/износ на химикали. Същите се доставят от български доставчици. Създадено е досие съгласно чл. 36 от REACH, което съдържа информация за използваните ОХВС и информационни листове за безопасност (ИЛБ), отговарящи на изискванията на Приложение II на REACH. Необходимо е досието да се допълни с информация по Приложение №2 към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
3.1.2. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 648/2004, относно детергентите
В своята дейност дружеството употребява и съхранява почистващи препарати за професионална употреба и за бита. В представените при проверката ИЛБ в раздел 12 е налична информация за биоразградимост на повърхностно активни вещества, съдържащи се в продуктите, съгласно чл. 9, т. 1 на Регламента.
3.1.3. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г., с изм. и доп.)
Употребяваните ОХВС се съхраняват в две обособени складови помещения (химикали за плувен басейн, почистващи препарати за хотелска част и кухня), които отговарят на изискванията чл.6 от Наредбата. Към момента на проверката всички химични вещества и смеси се съхраняват в оригинални, плътно затворени опаковки, етикетирани и класифицирани, съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Към момента на проверката не е представена оценка на безопасността на съхранението на ОХВС съгласно Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите и в съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 1, както и документацията по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
3.2.1. На обекта не е наличен горивен източник. За отоплението на хотел „Аспа Вила“ се използва минерална вода, подгрявана при нужда допълнително с електрически нагревател. 3.2.2. За охлаждане на хотелските стаи са налични климатици със заряд под 5 т СО2 еквивалент, непопадащи в обхвата на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.
Във връзка с гореизложеното, обекта не подлежи на контрол по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството са дадени предписания по ЗЗВВХВС, като е определен съответния срок и отговорник за изпълнението им.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административнонаказателни действия.