Съдържание

Посетители

В момента има 256  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Росела” АД - гр. Симитли

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Росела” АД - гр. Симитли

 

На основание Заповед №РД-04-8/05.02.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 20.02.2024 г. е извършена проверка на място и по документи на „Оранжерия за производство на краставици“, находяща се в гр. Симитли, ул. „Оранжериите“ №1, експлоатирана от „Росела” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Симитли, ул. „Оранжериите“ №1.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ (ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., с изм. и доп.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове, относими към дейността на обекта.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- парокотелна централа (ПКЦ);
- места за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е оранжерийно производство на краставици. Режимът на работа на обекта е непрекъснат. Проверката е извършена на място и по документи, като е съставен Констативен протокол №01-08/20.02.2024 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества“
Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове, произтичащи от него.

3.1.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството изпълнява задължения на „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС), съгласно Регламент REACH. В изпълнение на основната си дейност употребява и съхранява торове (различни по вид), дезинфектант и дизелово гориво, които се класифицират в определени категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). В съответствие с изискванията на чл. 36 от REACH е създадено досие, което съдържа необходимата информация за употребяваните и съхранявани на обекта химикали, както и за техните доставчици. Представени са информационни листове за безопасност (ИЛБ), които отговарят на изискванията на Приложение II на REACH с изм. и доп. Досието съдържа информация по Приложение 2 към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите, която трябва да се актуализира поради промяна в номенклатурата на използваните ОХВС. Дружеството не извършва директен внос/износ на химикали и няма задължения за регистрация по REACH.
3.1.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г., с изм. и доп.)
Съхранението на наличните ОХВС се осъщесвява в обособено складово помещение (хранителен възел) с ограничен достъп. Същите се съхраняват в оригинални опаковки етикетирани и класифицирани, съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Към момента на проверката не се наблюдават разливи. Представят се документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата и оценка за безопасността на съхраняване на ОХВС, изготвена във формат заложен към Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите, която трябва да се актуализира поради промяна в номенклатурата на използваните химикали.

3.2. Фактор „Управление на отпадъци”
За образуваните на обекта отпадъци са утвърдени работни листове по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Отчетността на отпадъците се води чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО). Дружеството е подало годишните отчети за 2022 г. чрез системата.
Отпадъците се съхраняват на определени за това места. За опасните отпадъци са обособени складове с ограничен достъп. Предаването на отпадъците за по-нататъшно третиране се извършва въз основа на писмени договори на лица, притежаващи документ издаден по реда на ЗУО. За предадените през 2023 г. опасни отпадъци се представят приемо-предавателен протокол и идентификационен документ.
Една част от готовата продукция се реализира в ЕС, а другата част - на българския пазар, като за опаковането ѝ се използват полиетиленови опаковки. В тази връзка дружеството се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО. За изпълнение на задължението си дружеството участва в колективна система по чл. 14, ал. 2 от ЗУО, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Представя се удостоверение за членство с валидност до 31.12.2024 г.

3.3. Компонент „Атмосферен въздух”
За отоплението на оранжерийния комплекс се използва основно термална вода. На обекта е налична парокотелна централа с 2 бр. водогрейни котли с топлинна мощност 1,6 MW и 5,8 MW, изгарящи дизелово гориво. Същите се използват само през зимния сезон, когато температурите са много ниски, като се експлоатира основно малкия котел. Според представена справка за отработените часове през 2022 г. и 2023 г. малкият котел е работил по около 300 часа годишно, а големият само по около 10 часа годишно – за поддръжка на техническото му състояние.
Съгласно изискванията на чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., с изм. и доп.), като горивни източници в експлоатация двата котела подлежат на контрол чрез провеждане на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух с честота не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години.
Като горивни източници с мощност над 1 MW, котлите представляват средни горивни инсталации и попадат в обхвата на Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ, бр.63/2018 г., с изм. бр. 47/2019 г.). В тази връзка, като съществуващи СГИ, подлежат на регистрация по чл. 9г, ал. 2 от ЗЧАВ в срок до 01.01.2029 г.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството са дадени предписания по ЗЗВВХВС и ЗЧАВ, като са определени съответните срокове и отговорник за изпълнението им.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административнонаказателни действия.