Съдържание

Посетители

В момента има 275  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

ЕТ „Марта-СКМ-Стойне Манов“ - гр. Симитли

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на ЕТ „Марта-СКМ-Стойне Манов“ - гр. Симитли

 

На основание Заповед №РД-04-10/06.02.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 20.02.2024 г. е извършена проверка на място и по документи на обект: магазин за месо и месни продукти, склад и транжорна, находящ се в гр. Симитли, общ. Симитли, обл. Благоевград.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството е извършена от екип експерти, с цел установяване спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО)(ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)(ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за защита на вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС)(ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и помещения:
- магазин за продажба на месо и месни продукти, мляко и млечни продукти;
- помещение за преработка на месо;
- транжорна;
- места за съхранение на химични вещества и смеси;
- хладилна инсталация.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

На проверявания обект се извършват дейности по: транжиране на месо от собствено производство и трупно месо от външни фирми; производство и търговия на месни продукти. При проверката е съставен Констативен протокол №07-24/20.02.2024 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“
За генерираните от дейността на фирмата отпадъци не е проведена процедурата по чл. 7, ал. 1 на Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп.). Не са определени места за съхраняване на отпадъците, обозначени с кода на съответния отпадък. Представя се договор с „Екарисаж-Варна“ ЕООД за предаване на страничните животински продукти (СЖП). Фирмата реализира продукцията си посредством четири търговски обекта. За пуснатите на пазара опаковки се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО. До момента не е начислявало и внасяна продуктова такса по реда на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (ДВ, бр.51/2014 г., изм. и доп.).

3.2. Компонент „Атмосферен въздух“
На обекта е инсталирана и се експлоатира хладилна инсталация със заряд 11,96 тона СО2 еквивалент, попадаща в обхвата на Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО)№842/2006 г. Същата подлежи на контрол чрез проверки за течове с честота – поне един път на всеки 12 месеца, които съгласно изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документиране и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г., с изм. и доп.), следва да се документират в „Досие на системата“. Към момента на проверката няма въведено досие на хладилната инсталация.
Обектът се проверява за първи път по екологичното законодателство и в тази връзка, на дружеството, като оператор на стационарно хладилно оборудване, в съставения констативен протокол са разписани задълженията му, произтичащи от ЗЧАВ, Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, като и горецитираната Наредба №1/2017 г. (ДВ бр. 20/2017 г., с изм. и доп.).

3.3. Фактор „Опасни химични вещества“
Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове, произтичащи от него.
3.2.1 Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството изпълнява задължения на „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС), съгласно Регламент REACH. В изпълнение на основната си дейност употребява и съхранява почистващи и дезинфекциращи продукти, които се класифицират в определени категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). В съответствие с изискванията на чл. 36 от REACH е създадено досие, което съдържа необходимата информация за употребяваните на обекта ОХВС, както и за техните доставчици. Дружеството не извършва директен внос/износ на химикали и няма задължения за регистрация по REACH. Употребяваните опасни химични вещества и смеси са в оригинални, плътно затворени опаковки. Закупуват се в малки количества (по една опаковка от вид) и се съхраняват в специално обособен шкаф с ограничен достъп. При проверката са представени информационни листове за безопасност (ИЛБ) на използваните вещества и смеси, които са в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 за изменение на Приложение II на REACH.
3.2.2 Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 648/2004, относно детергентите
В своята дейност дружеството употребява препарати, съдържащи повърхностноактивни вещества, проявяващи свойствата на детергeнти. В представените при проверката ИЛБ, в раздел 12 е налична информация за биоразградимост на повърхностно активните вещества, съдържащи се в продуктите.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството са дадени предписания по ЗЧАВ и ЗУО, като са определени съответните срокове и отговорник за изпълнението им.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административнонаказателни действия.