Съдържание

Посетители

В момента има 376  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

ЕТ „Антон Тотев 92“ - с. Спатово, общ. Сандански

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на ЕТ „Антон Тотев 92“ - с. Спатово, общ. Сандански

 

На основание Заповед №РД-04-27/05.03.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 19.03.2024 г. е извършена проверка на място на обект „Оранжерия за отглеждане на зеленчуци и подправки“ с площ 5,3 дка, находящ се в ПИ №009002, земл. на с. Спатово, местност Блатото, общ. Сандански, експлоатиран от ЕТ „Антон Тотев 92“, гр. Сандански.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

На място е извършена проверка на следните инсталации и съоръжения:
- котелно помещение с 1 бр. котел;
- склад за торове;
- хранителен възел;
- стационарно хладилно оборудване.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – отглеждане на зеленчуци и подправки в оранжерия с площ 5,3 дка по метода на хидропонна технология и 30 дка ниви, на които се отглеждат пъпеши. Работен режим на обекта – целогодишно. При проверката е съставен Констативен протокол №13-06/19.03.2024 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Контрол по Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ бр. 63/2018 г.).
За отопление на оранжерията е инсталиран котел с топлинна мощност 1.3 МW, който е нова средна горивна инсталация (СГИ), по смисъла на т. 37 от допълнителни разпоредби (ДР) на ЗЧАВ и т. 7 от Наредбата за СГИ (ДВ бр. 63/2018 г.). Котелът е предназначен да изгаря гориво природен газ, който се доставя на батерии. В момента оранжерията е засадена със зелена салата и котелът не се ползва, няма наличен природен газ.
Дружеството е провело собствени периодични измервания (СПИ), съгл. Приложение №2 към чл. 21 от Наредбата, които са относими за периода 26.02.2019 г. - 26.02.2022 г. Във връзка със задълженията на дружеството по чл. 9г, ал. 22 от ЗЧАВ, относно годишните емисии на серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид от СГИ, на 26.01.2024 г. РИОСВ – Благоевград е уведомена, че през 2023 г. котелът не е работил.
3.1.2. Контрол по Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г., с изм. и доп.) и Регламент (ЕС) №2024/573 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕС) №517/2014
На обекта е инсталирано стационарно хладилно оборудване – камера за съхранение на зеленчуци, заредена с флуорсъдържащ парников газ R 404 А в количество над 5 тона СО2 еквивалент, която подлежи на контрол чрез проверки за течове, с честота определена в чл. 5, параграф 6 от Регламент (ЕС) №2024/573. При проверката се представя досие на системата, по образеца на Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. При направения преглед на досието на системата е установeно, че са налични хронологични записи от извършените проверки за течове. Проверките за течове са извършвани от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
В срок до 31.03.2024 г. дружеството има задължение да представи годишен отчет чрез информационната система за флуорсъдържащите парникови газове.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”
В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) дружеството изпълнява задълженията си на „потребител надолу по веригата“. В своята дейност употребява и съхранява химични вещества и смеси - природен газ и торове, някой от които са класифицирани като опасни, съгласно Регламент SLP. Торовете се доставят от български дистрибутори, в количества необходими за направата на разтвори, които са в еднокубикови съдове, свързани за автоматично капково напояване. Препарати за растителна защита не се съхраняват на обекта.
Съхранението на природния газ е съгласно изискванията посочени в информационния лист за безопасност (ИЛБ) и на обособено за целта място, с ограничен достъп. Към момента на проверката няма налични количества природен газ. Представените информационни листове за безопасност (ИЛБ) отговарят на изискванията на чл. 31 на REACH и на Приложение II от REACH. Дружеството не извършва директен внос/износ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС).

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
3.3.1. Дружеството извършва дейности, които попадат в обхвата на Приложение №1 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, ДВ, бр. 43/2008 г., с изм. и доп.), а именно по т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.).
3.3.2. За определяне на превантивни мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ, операторите, извършващи дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ, изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираното несъответствия на обекта с изискванията на ЗОПОЕЩ, на дружеството е дадено предписание, като е определен срок и отговорник за изпълнението му.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена проверка по документи. В случай на неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.