Съдържание

Посетители

В момента има 366  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Топик 2012“ ООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Топик 2012“ ООД - гр. Сандански

 

На основание Заповед №РД-04-32/27.03.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 02.04.2024 г. е извършена проверка на място на обект „Оранжериен комплекс“, находящ се в гр. Сандански, местност Селището, експлоатиран от „Топик 2012“ ООД, гр. Сандански.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

На място е извършена проверка на следните инсталации и съоръжения:
- котелно помещение с 2 бр. котли;
- места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – отглеждане на зеленчуци (домати и краставици) по почвена технология. Оранжерията има сезонен режим на работа – м. март – м. юни, м. септември – м. ноември. При проверката е съставен Констативен протокол №17-06/02.04.2024 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

За отопление на оранжнерийния комплекс са инсталирани два котела с изградени предкамери, с топлинна мощност 1.5 МW и 2.5 МW, предназначени да изгарят твърдо гориво (дърва и въглища). От РИОСВ – Благоевград са съгласувани два броя точки за вземане на проби. Котлите се ползват при необходимост. До момента не са провеждани собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. При проверката се представя оферта от акредитирана лаборатория за провеждане на СПИ. Дружеството има задължение да представи в РИОСВ – Благоевград резултатите от проведени СПИ с доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.).
По време на проверката е проведено контролно измерване на емисиите, на вредни вещества в атмосферния въздух от котела с топлинна мощност 1.5 МW, съгласно утвърденият годишен график за 2024 г. на Министъра на околната среда и водите. По време на измерванията се изгарят дърва. Проведените измервания са по показатели, регламентирани в Приложение №7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).

3.2. Фактор „Отпадъци”

За образуваните отпадъци е извършена класификация по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014 г., изм. и доп.), като от РИОСВ – Благоевград са утвърдени работни листове за класификация на отпадъци чрез Националната информационна система за отпадъците (НИСО). От извършена справка в системата е установено, че не е водена отчетност на количествата производствени и опасни отпадъци, образувани и предадени за последващо третиране съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г., изм. и доп.). Организирано е разделно съхранение на отпадъците, като за опаковките, замърсени с опасни вещества е обособено складово помещение с ограничен достъп.
При проверката не се представят документи, удостоверяващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.).
На обекта не се установи изгаряне и/или нерегламентирано третиране на отпадъци.
Дружеството е задължено лице по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) и дължи продуктова такса, определена с Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (ДВ, бр. 30/2016 г., изм. и доп.). При проверката не се представят документи, удостоверяващи заплащането на продуктова такса за пуснатите на пазара опаковани стоки за периода от м. януари 2023 г. до м. април 2024 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството е дадено едно предписание по ЗУО, като е определен срок и отговорник за изпълнението му.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗУО ще бъдат предприети административно – наказателни действия.