Съдържание

Посетители

В момента има 467  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Мебел Комерс“ ЕООД – гр. Добринище

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Мебел Комерс“ ЕООД – гр. Добринище, ул. „Иван Галчев“ № 18, Обект: „Цех за производство на мебели“,
гр. Добринище, Индустриална зона „Свети Илия“, общ. Банско

 

На основание Заповед №РД-04-33/12.04.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 12.04.2024 г. е извършена проверка на място и по документи на „Цех за производство на мебели“, гр. Добринище, Индустриална зона „Свети Илия“, общ. Банско, стопанисван от „Мебел Комерс“ ЕООД, гр. Добринище.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството е извършена от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, ДВ, бр. 43/2008 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При проверката е извършен оглед на следните обособени производствени помещения и съоръжения:
- участък разкрой и монтаж;
- участък за нанасяне на покрития;
- участък за довършителни работи;
- складово помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е производство на мебели от масивна дървесина, MDF и ПДЧ – плоскости, които се реализират на вътрешния и външен пазар. Работният режим на обекта е едносменен, петдневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №17-09/12.04.2024 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества”
Проверката е извършена с цел контрол по спазване изискванията, регламентирани в ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове, произтичащи от него.
3.1.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH)
По смисъла на чл. 3, параграф 13 от Регламент REACH, дружеството изпълнява задължения на „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС). В своята дейност употребява и съхранява бои, лакове, втвърдители, оцветители и разтворители, класифицирани като опасни, съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP), в категория на опасност „запалими“. В съответствие с чл. 36 от REACH е създадено досие, което съдържа необходимата информация за използваните химикали, както и за техните доставчици. Представени са информационни листове за безопасност (ИЛБ), отговарящи на Приложение II от Регламент REACH и изискванията на Регламент (EC) №2020/878. Дружеството не извършва директен внос/износ на химикали. Същите се доставят от български доставчици. Към момента на проверката е представена информация по Приложение №2, изготвено съгласно Указания към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
3.1.2. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчиви органични замърсители (УОЗ).
След проверка на информацията в представените ИЛБ за употребяваните химикали е констатирано, че на обекта не са налични вещества, проявяващи свойства на УОЗ и вписани в Приложение I на Регламента.
3.1.3. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г., с изм. и доп.)
Употребяваните ОХВС се съхраняват в обособено складово помещение, което отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата. Към момента на проверката всички ОХВС са в оригинални, плътно затворени опаковки и не се наблюдават разливи. Налична е актуална документация по чл. 4, т.7-11 от Наредбата, както и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС изготвена във формата съгласно Заповед № РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
3.2.1. Организирани източници на емисии от производствена дейност
На обекта се извършва дейност „Нанасяне на покрития върху дървени повърхности“, попадаща в Приложение №1 на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). Инсталацията за нанасяне на покрития върху дървените повърхности е регистрирана в публичния електронен регистър по чл. 30л от ЗЧАВ. Съгласно представената в законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград декларация за изразходваните през 2023 г. количества органични разтворители не се превишава нормативно регламентираната прагова стойност за консумация на разтворителите за дейносттa. Дружеството спазва изискванията за провеждане собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите от ЛОС, изпускани в атмосферния въздух след пречистване от инсталацията за нанасяне на покрития. Последните СПИ са проведени през м. октомври 2022, като резултатите от тях са представени с доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). Същите показват спазване на нормата за допустими емисии, по контролирания показател органични вещества, определени като общ органичен въглерод, регламентиран в чл. 15 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).
3.2.2. Относно спазване изискванията на чл.70 от Наредба №1/2005 г.
Машините за разкрой и последваща обработка са съоръжени с локални аспирационни системи с ръкавни филтри. Машините извършващи операции по рендосване и шлайфане са обхванати от аспирационна система, отвеждаща дървесния прах в бункер, съоръжен с един циклон. Площадката под бункера се поддържа чиста.

3.3. Направление „КПКЗ и ЕО”
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.), а именно:
- по т. 2 – дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в това число опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците.
Дружеството притежава Регистрационен документ №01-РД-661-0 от 28.09.2022 г., издаден от Директора на РИОСВ – Благоевград.
- по т. 4 – дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) №1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.).
Във връзка с чл. 18 от ЗОПОЕЩ при проверката е представена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Няма дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на извършената проверка.