Съдържание

Посетители

В момента има 113  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Регина Фактори“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Регина Фактори“ ЕООД - гр. Благоевград
Обект: „Цех за производство на мокри кърпи“

 

На основание Заповед №РД-04-54/30.04.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 09.05.2024 г. е извършена проверка на място и по документи на обект: „Цех за производство на мокри кърпи“, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе“ №3, експлоатиран от „Регина Фактори“ ЕООД, гр. Благоевград.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси / ЗЗВВХВС /, (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, (ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.)

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При обход на обекта е извършен оглед на следните помещения и съоръжения, ситуирани в поземлен имот с идентификатор 04279.620.7:
- Две помещения с автоматични линии за производство на мокри кърпи от нетъкан текстил;
- Помещение за приготвяне на разтвори;
- Складово помещение за химични вещества и смеси;
- Помещение за готова продукция.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството e производство на мокри кърпи от нетъкан текстил. Същата се извършва на площадка, която се експлоатира въз основа на договор за наем. Работният режим е едносменен, пет дни в седмицата. Дружеството се проверява за първи път във връзка със спазване изискванията на екологичното законодателство. При проверката е съставен Констативен протокол №08-08/09.05.2024 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества“
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
3.1.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), дружеството изпълнява задълженията си на „потребител надолу по веригата“. В своята дейност употребява и съхранява опасни химични вещества и смеси (ОХВС), както и химични вещества и смеси, които съгласно CLP не се категоризират като опасни. Същите се доставят от дистрибутори/доставчици от Република България. Създаденото досие по чл. 36 на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), съдържа информация за съхраняваните и използвани химични вещества и смеси, както и за техните доставчици. Към момента на проверката не е изготвена информация по Приложение №2 от Указания към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите. Информационните листове за безопасност на използваните вещества и смеси отговарят на изискванията на Приложение II към Регламент REACH с изм. и доп.
3.1.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г., с изм. и доп.)
Складовото помещение, в което се съхраняват всички химични вещества и смеси, отговаря на изискванията на чл. 6 на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.). Помещението за съхранение е с ограничен достъп, без връзка с канализацията. Към момента на проверката всички химични вещества и смеси са в оригинални опаковки плътно затворени, не се наблюдават разливи. Не сe представят документи по чл. 4, т. 7-10 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, във формата заложен със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

3.2. Фактор “Отпадъци”
От производствената дейност на дружеството се образуват отпадъци от хартиени и картонени опаковки (кашони от доставка на входящи материали и суровини влагани в производството) и пластмасови опаковки (полиетиленови чували). Опаковките от химичните вещества и смеси са оборотни и се съхраняват в складовото помещение. За образуваните отпадъци дружеството не е извършило класификация на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп.), видно и от разпечатка от Националната информационна система за отпадъци (НИСО).
При проверката се представя договор със „Скрино“ ЕООД, гр. Благоевград за предаване на отпадъци от пластмасови и хартиени опаковки. Към момента на проверката не се представят документи, удостоверяващи предаването на отпадъци за последващо третиране. На площадката не е установено наличие на отпадъци от опаковки, не са обособени места за съхранение.
Дружеството е задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО и дължи продуктова такса за пуснатите на пазара на Република България опаковани стоки. В тази връзка е извършена регистрация от юридическото лице в публичния регистър на лицата, които пускат на пазара опаковани стоки в НИСО, съгласно справка от 08.05.2024 г. „Регина Фактори“ ЕООД участва в колективна система, като се представя Удостоверение за членство. Представят се месечни отчети (по тримесечие) и фактури към организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
По време на проверката не се установи изгаряне и/или следи от изгаряне на отпадъци в рамките на обекта и около него.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството са дадени предписания по ЗЗВВХВС и ЗУО, като са определени съответните срокове и отговорник за изпълнението им.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административнонаказателни действия.