Съдържание

Посетители

В момента има 349  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

"Агромах" ЕООД - с. Бело поле

Д О К Л А Д

за извършена проверка на "Агромах" ЕООД - с. Бело поле

На основание заповед № 51/15.03.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.03.2012 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия от Решение по ОВОС № БД-04/2010 г. на директора на РИОСВ-Благоевград за „Добив на строителни материали – гнайси за трошен камък за пътни настилки от находище „Бучака“, землище на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград и проверка на производствената площадка находяща се в с. Бело поле, община Благоевград, област Благоевград

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условията в Решение по ОВОС № БД-04/2010 г., вкл. и по изпълнение на плана на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда, и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1 Извършена бе проверка по изпълнени на следните условия от Решение по ОВОС № БД-04/2010 г.:

І.1. Да се предвиди оросителна система, осигуряваща постоянното омокряне на повърхността на пътищата, ТМСИ, депата за фракции, откривка и хумус, с цел минимизиране емисиите на прахови частици при по-силни ветрове.

ІІ.1. Да се представи в РИОСВ-Благоевград, съгласуван със съответната Общинска комисия за защита от бедствии и аварии, План за предотвратяване и ликвидиране на аварии за дейностите, свързани с експлоатацията на находището.

ІІ.2. Откривните дейности да започнат рано напролет (м. февруари - март), когато птиците и останалите видове не са заели гнездови и размножителни територии или през есента.

ІІ.3. Да се поставят химически тоалетни за работниците на обекта.

ІІ.6. Да не се допуска извършване на подготвителни и строителни работи, както и депониране на земни маси върху площи, за които не е проведена процедура за смяна на предназначението на земята по реда на Закона за опазване на земеделските земи.

ІІІ.5. При извършване на товаро-разтоварни и пресипни работи, при транспортиране, при обработка (натрошаване) за намаляване и ограничаване емисиите на прах да се спазват изискванията на чл. 70 от Наредба №1/ 2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), включително:

 • 5.1 Навлажняване на местата за товарене и разтоварване на открито; оптимизиране на условията за товарене и разтоварване;
 • 5.2 Машините и оборудването, които се използват за обработка на твърди материали, да са снабдени със средства за намаляване емисиите на прахообразни вещества;
 • 5.3 При транспортиране на твърди прахообразни материали да се използват покрити с платнища транспортни средства;

ІІІ.7. Да се съгласува План за собствен мониторинг на атмосферния въздух относно показателите общ суспендиран прах, ФПЧ 10 и ФПЧ 2.5.

ІІІ.8. С цел проверка спазването на нормите за допустими емисии на прахообразни вещества от ТМСИ по чл. 11 от Наредба №1/ 2005г. (ДВ бр. 64/2005 г.), да се извършат собствени периодични измервания по реда и начина на Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г.).

ІІІ.10. Да се извършва периодично собствен мониторинг на излъчвания шум в околната среда , съгл. чл. 16, чл. 18 и чл. 23 от Наредба №2/2006 г. (ДВ бр. 37/2006 г.) и в съответствие с методиката за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие.

ІІІ.11. Да се провежда системен контрол насочен срещу неправомерно замърсяване и/или нарушаване на други терени, извън определените.

ІІІ.12. Да не се допускат разливи и замърсявания на почви с нефтопродукти от аварирала добивна и транспортна техника.

ІІІ.13. Отпадъците, генерирани при евентуални аварийни ремонти на обекта, да се съхраняват разделно в обособени за целта места и съдове и да се предават на лица, притежаващи необходимите документи по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците (ДВ. бр. 86/2003 г.).

ІІІ.14. Третиране на ТБО е необходимо, да се извършва при спазване на изискването на чл. 6 и чл. 12 от Закона за управление на отпадъците.

2.2 Извършена бе проверка по изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки.

2.3 Проверени бяха следните инсталации на производствената база:

 • административни офиси;
 • лаборатории;
 • бетонов център;
 • завод за бетонови изделия;
 • асфалтова база;
 • стационарна ТМСИ;
 • складови помещения;
 • утайници.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е свързана със строителството и производствени дейности обслужващи строителството, както и с добив и преработка на подземни богатства.

3.1  Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № БД-04/2010 г.:

При проверката се констатира, неизпълнение на 3 бр. от общо проверените 13 бр. условия, а именно:

 • условие ІІ.3 - не е поставена химическа тоалетна за работещите на обекта;
 • условие ІІ.6 - извършени са подготвителни и същински дейности по добив на подземни богатства от концесионна площ „Бучака“ и депониране на скални материали в концесионна площ „Полето-север“, за които площи не се представят документи за извършена процедура за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, по реда на Закона за опазване на земеделските земи ( обн. ДВ бр. 35/1996 г. посл. изм. ДВ. бр. 22/16.03.2012 г.)
 • условие ІІІ.11 - допуснато е разширение на полски път от вилите до концесионна площ „Полето – север“ и концесионна площ „Бучака“ по десния бряг на река Струма. Непосредствена над вилите има нарушена площ от около 1 дка от незаконен добив на материали.

3.2 Контрол по изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки.

Извършена бе проверка по изпълнение на всички 30 бр. мерки. Бе установено неизпълнение само на 1 мярка, а именно на територията на кариерата не е поставена химическа тоалетна.

3.3 Проверка на производствената база по отношение спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

3.3.1 Компонент „Води”

За заустване на отпадъчни води от производствена база с. Бело поле, община Благоевград има издадени разрешителни за ползване на воден обект река Струма за следните обекти:

 • Административни сгради, бетонов център, складови помещения и лаборатории;
 • Завод за производство на бетон и бетонови изделия;
 • ТМСИ и асфалтова база.

В РИОСВ-Благоевград са внесени протоколи за изпитване, като резултатите от емисионния контрол показват, че се спазват ИЕО съгласно издадените разрешителни за заустване с изключение на резултатите за завода за бетонови изделия по показател НРВ (72.0 mg/dm3 при норма 50 mg/dm3).

3.3.2 Компонент „Атмосферен въздух“

На производствената площадка е монтирана 1 бр. асфалтосмесителна инсталация тип “Ammann UNIGLOBE 200” с максимален капацитет 200 т/ч и пречиствателно съоръжение – ръкавни филтри. Дружеството е изпълнило задълженията си за извършване на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух съгласно изискванията на Наредба № 6/1999 г. СПИ са валидни за 2010 и 2011 г. Няма нарушени норми за допустими емисии. При проверката бяха представени възлагателно писмо № 41/20.02.2012 г. и Договор № 09/16.03.2012 г. с РЛ-Благоевград за извършване на измервания на емисиите от асфалтосмесителя.

Бетоновият център отговаря на изискванията за ограничаване емисиите на прахообразни вещества при товарене, разтоварване, складиране и преработка на твърди прахообразни вещества съгласно Наредба № 1/2005 г.

През 2010 г. са извършени измервания на еквивалентните нива на шум – няма нарушение на граничните стойности съгласно Наредба № 6/2006 г.

3.3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Дружеството е “потребител по веригата” на химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 – REACH. Във връзка със задълженията му произтичащи от този статус, както и във връзка със задълженията по Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP с КП № 01-02/09.03.2011 г са дадени 5 бр. предписания. При проверката се установи, че дадените предписания са изпълнени.

Една част от употребяваните химични вещества и смеси се съхраняват на открито, друга част на специално обособена площадка с ограничен достъп. Употребяваните гориво-смазочни смеси се съхраняват в специално обособен за целта склад.

На обекта има изградена метан-станция, в която към момента на проверката са налични 225 бутилки с по 90 л метан. Не са налични ИЛБ за употребявания метан.

На производствената площадка около асфалтосмесителя се съхраняват на открито варели с вместимост по 20 л, съдържащи добавка за битум.

3.3.4 Фактор „Отпадъци”

Дружеството притежава утвърдена фирмена програма за управление на отпадъците. За генерираните от дейността на производствената база отпадъци има обособени и обозначени места, и съдове. За обекта има заверени 6 бр. отчетни книги, които се водят редовно. Годишните отчети за 2011 г. са представени в РИОСВ-Благоевград и същите са заверени.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Относно изпълнение на условия в Решение по ОВОС № БД-04/2010 г. - Да се изготви и съгласува с РИОСВ-Благоевград План за собствен мониторинг на атмосферния въздух относно показателите общ суспендиран прах, ФПЧ10 и на излъчвания шум околната среда съгласно Наредба № 2/2006 г. (ДВ. бр. 37/2006 г.) и в съответствието с методиката за определяне на общата звукова мощност излъчвани в околната среда от промишлени предприятия и определяне нивото на шума в мястото на въздействие – турската махала на с. Бучино. Срок: 27.04.2012 г.
 • Да се спазват изискванията за извършване на СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от асфалтосмесителната инсталация – 1 път/2 год. Резултатите от СПИ, да се представят в РИОСВ-Благоевград с доклад по реда и начина на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ. бр. 31/1999 г.). Срок: постоянен
 • Варелите с добавка на битум да бъдат преместени за съхранение на специализирано обособено за целта проветриво място, защитено от влиянието на атмосферните условия. Срок: 04.04.2012 г.
 • За употребяваните на обекта химикали да бъдат изискани от производителите/доставчиците им актуални ИЛБ, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент RECH и Регламент CLP. За изпълнение на това предписание РИОСВ-Благоевград да бъде уведомена писмено.Срок: 15.05.2012 г.
 • Във връзка с изискванията на Наредба за реда и начина на за съхранение на ОХВ и смеси (ДВ. бр. 43/2011 г.) да бъдат изготвени и представени в РИОСВ-Благоевград документите изисквани с чл. 4, т 7, т. 8, т. 9 и т. 10 от цитираната наредба.Срок: 15.05.2012 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното неизпълнение на условията в решението по ОВОС и мярката по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда ще бъде съставен акт.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени предписания и е поставен срок за тяхното изпълнение.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка на място и по документи.