Съдържание

Посетители

В момента има 141  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

"Карол Фернандес Миит” ООД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на Карол Фернандес Миит” ООД - гр. Благоевград

На основание заповед № 122/04.05.2012 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 31.05.2012 г. беше извършена проверка на място на обект “Карол Фернандес Миит” ООД, находящ се в гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски” № 1. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • колбасарски цех с прилежащи складове;
 • компресорна станция;
 • климатични и хладилни инсталации;
 • паро-котелна централа (ПКЦ);
 • пречиствателно съоръжение за отпадъчните води.
 • помещения за съхранение на опасни химични вещества;
 • помещения за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1.  Компонент “Води”.

„Карол Фернандес Миит” ООД има сключен договор с „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за отвеждане на производствените отпадъчни води. Дружеството осъществява собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, като честотата на пробовземане е на шест месеца. С писмо са представени в РИОСВ – Благоевград протоколи от изпитване от извършен собствен мониторинг. Резултатите показват, че се нарушават максимално допустимите концентрации по показатели БПК 5 и ХПК. За нарушението е  съставен акт. За първо полугодие на 2012 г. е извършено пробовземане, но резултатите не са готови. Пречиствателното съоръжение се поддържа в добро състояние, води се дневник за регистриране почистването на мазниноуловителя, но не работи ефективно. Предприети са мерки за изграждане на ново пречиствателно съоръжение.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани емисии от горивни процеси 

В ПКЦ са разположени 2 броя котли. Котел № 1 е с преустроен на природен газ от м. януари 2012 г. Отработените газове се изпускат през отделен комин. Котел № 2 е резервен за изгаряне на течно гориво – нафта. До момента не са извършени собствени периодични измервания на емисиите от котел № 1. Не е съгласувана пробовземната точка с РИОСВ – Благоевград.

Относно спазване изискванията на Наредбите по чл. 17, ал.1 и ал. 2 от ЗЧАВ- Наредбите за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009, относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ бр. 2/2011 г.) и Регламент (ЕО) №842/2006, относно някои флуорирани парникови газове (ДВ бр. 3/2009 г.)

На обекта се експлоатират 14 броя климатични сушилни със съдържание на контролирани вещества над 30 кг и 5 броя хладилни инсталации със съдържание на контролирани вещества от 3 до 30 кг. При проверката се представят 17 бр. досиета на системите. На 9 бр. климатични сушилни със съдържание на R 22 Х 60 кг, през 2011 г.е извършена само по една проверка за течове/херметичност, с което не са спазени изискванията за периодичност. За останалите инсталации са спазени изискванията за периодичност през 2011 г. и 2012 г. Проверките са извършени от лице притежаващо документ за правоспособност, издаден от ББКМ.

Дружеството е представило в срок годишен отчет за ОРВ И ФПГ, съгласно изискванията на Наредбите.

3.3.  Фактор “Отпадъци”

Дружеството е провело процедурата по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците. При проверката са констатирани отпадъци, за които няма заверени работни листове.

Отпадъците от опаковки се събират разделно. Отпадъците от опасни опаковки се съхраняват в закрито помещение. Отпадъците от животински тъкани и негодните за консумация се предават на „Екарисаж – Варна“ ЕООД.

Под съдовете за отработени масла не е изградена обваловка. За лум. лампи има обособено помещение закрито помещение с ограничен достъп.

Битовите отпадъци се събират в контейнери и дружеството ги извозва със собствен транспорт без да притежава необходимият за дейността документ по Закона за управление на отпадъците. С писмо до дружеството общ. Благоевград е изискала от дружеството да се заплати таксата и отчисленията по чл.71 "е“ от ЗУО.

Дружеството не притежава утвърдена от директора на РИОСВ-Благоевград програма за управление на дейностите с отпадъци, тъй като средносписъчният му състав е над 10 лица, а от дейността му се образуват опасни отпадъци.

При проверката се констатира, че дружеството не води отчетност за отпадъците съгласно Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ, бр. 95/2004 г.)., а именно: образуването на отпадъците се отразява веднъж месечно, а не по дати на образуване.

За изпълнение на задълженията по чл.36 от ЗУО дружеството членува в „Екобулпак“ АД.

3.4.  Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС и във връзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP на Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството.

При проверката се установи, че в своята дейност дружеството употребява химични вещества и за тях се притежават информационни листове за безопасност, които не са актуални, т.к. не отговарят на чл.31 на REACH. Химикалите се съхраняват в специално обособени за целта помещение.

Предписанията, поставени при предходната проверка са изпълнени.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се съгласува в РИОСВ – Благоевград пробоотборна точка на котел № 1, изгарящ природен газ, съгласно изискванията на чл.12, ал. 2 от Наредба №6/1999 г. Срок: 30.06.2012
 • Да се извършват собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества изпускани от котел № 1, с цел проверка спазването на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). Резултатите от измерванията (протоколи от акредитирана лаборатория)  да се представят с „Доклад“ по реда на чл.39 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г. , с изм. и доп.). Срок: 30.08.2012
 • Да бъдат изискани от производителите/доставчиците актуални информационни листове за безопасност за употребяваните химикали, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл.31 от REACH и изискванията на CLP – Регламента. За изпълнението на това предписание РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 01.07.2012 г.
 • В изпълнение на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхраняване на ОХВ и смеси да бъде изготвена и документирана оценката за безопасността на съхранението на ОХВ и смеси по чл.9 от Наредбата. Документацията на оценката да бъде във формата утвърдена със Заповед № РД – 288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Срок: 01.08.2012 г.

5.Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.