Съдържание

Посетители

В момента има 233  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

«Маргемин» ЕООД

Д О К Л А Д 

за извършена проверка на «Маргемин» ЕООД

На основание заповед № 345/19.11.2012 г. на директора на РИОСВ – Благоевград и Заповед № РД-536/27.06.2006 г. на министъра на околната среда и водите

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена на 27.11.2012 г. с цел установяване изпълнение на условия от Решение по ОВОС № 15-7/2011 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Добив на строителни материали (пясък и чакъл) от находище „Пиринка“ в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“ с възложител „Маргемин“ ЕООД, гр. София

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

От Министерски съвет е издадено Решение № 908/2.11.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Пиринка“, разположено в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, съгласно което в три месечен срок ще бъде сключен концесионен договор за добив на подземни богатства.

При проверката се установи, че не са започнали никакви дейности по добива и в тази връзка и по изпълнение на условията от решението по ОВОС.

След сключване на концесионния договор, концесионерът ще предприеме необходимите действия по отчуждаване и промяна на предназначението на имотите.