Съдържание

Посетители

В момента има 277  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

ЕТ “Векир-Радка Бележкова” - с. Годлево

Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ “Векир-Радка Бележкова”- с. Годлево

На основание Заповед №152/06.06.2012г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.07.2012г. беше извършена комплексна проверка на място на обект“ Предприятие за преработка на мляко“ с.Годлево на ЕТ “Векир-Радка Бележкова” - с. Годлево, Община Разлог. Комплексната проверка е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката

Проверката на предприятието е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършената проверка включва контрол на следните инсталации и дейности:

  • Цех за преработка на мляко;
  • хладилни и климатични инсталации;
  • пречиствателно съоръжение за отпадни води - мазниноуловител;
  • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на обекта е производство и търговия на млечни изделия-сирене, кашкавал и извара.По време на проверката обектът работи.

3.1.  Компонент „Атмосферен въздух”

Основна дейност на обекта е производство на сирене, кашкавал и извара. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2005 г., за норми за допустими емисии на вредни вещества(замърсители),изпускани в атмосферата от обекта и дейности с неподвижни източници на емисии(ДВ, бр.64/2005 г.) за производствени нужди, фирмата експлоатира 1 бр. парен котел-пламъчнотръбен, изгарящ течно гориво-нафта. Котелът  е тип КПН 0.35, произведен от «Котлостроене»ООД София, с максималнно производство 672 кг/час (350 хил.к кал/ч. В момента на проверката не се представя информация относно топлинната мощност на котела в KW.

Относно спазване изискванията на Наредбите по чл.17 ал.1 от ЗЧАВ, за прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 г.,относно някои флуорирани парникови газове)ДВ, бр.3/2009 г.) и Регламент (ЕО) №1005/2009г., относно веществата, които нарушават озоновия слой(ДВ, бр.2/2004 г.)

Фирмата експлоатира 4 бр. хладилни камери, които се обслужват от 3 бр. компресори. По време на проверката не се представя информация относно вида и количеството на охлаждащия агент. След предоставяне на информация, ще бъдат дадени указания относно задълженията на дружеството.

Дадени 2 бр.предписания.

3.2.  Компонент Води

За обекта има издадено разрешително за заустване на отпадъчните води  в р.Радоновец – водоприемник, втора категория-разрешително №43120046/02.08.2010 г., издадено от БДЗБР Благоевград.

Представен е в срок годишен Доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително. Спазва се изискването за извършване на собствен мониторинг.

За неспазване на емисионните норми по показателите НРВ, БПК5, ХПК и мазнини, на фирмата има наложена месечна санкция с НП №С-1-10/12.03.2012 г., която не е прекратена.

Пречиствателното съоръжение се поддържа добре. По време на проверката е взета проба отпадъчни води за изпитване от РЛ Благоевград.

3.3.  Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е извършена на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с последни изм.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.

Фирмата ползва почистващи препарати в своята дейност.Препаратите са-калгонит -за почистване на тръбопроводи и съоръжения, калгонит- за почистване на виметата на кравите и етилов алкохол. Опасните химични вещества и смеси се съхраняват в специално изграден склад с естествена вентилация.

За калгонит 312 притежават ИБЛ, който е изготвен съгласно изискванията на Регламент (ЕО)1272/2008г. – CLP.За етиловия алкохол и другия почистващ препарат не се представят информационни листове за безопасност(ИБЛ).

Калгонит СЕ312 е класифициран по Директива 1999/45/ЕО и/или Директива 67/548/ЕИО, а поради съдържание на детергент е класифициран и съгласно Регламент (ЕО) №647/2004г. за детергентите. Дадени са 2 бр.предписания.

3.4. Фактор Отпадъци

От производствената дейност на предприятието се генерират следните отпадъци: утайки от мазниноуловител, утайки от септична яма, отпадъци от опаковки(хартиени, пластмасови, и метални), излезли от употреба цедила и флуоресцентни лампи, битов отпадък.

Представят се подготвени за внасяне в РИОСВ Благоевград работни листове за следните отпадъци с кодове 020705, 150101, 150102, 150104, 150110*, 150202, 160506, 191208, 200101, 200121 и 200301.

Дължимата продуктова такса за пуснатите на пазара опаковани стоки се внася към организация за оползотворяване „ЕКОПАК“ АД, у-е № 1140/01.01.2007 г., валидно до 31.12.2012 г.

За 2012 г. е заплатено лицензионно възнаграждение към организацията в размер на 180 лв.

Дадено 1 бр. предписание.

4.Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  •  Да се представи в РИОСВ- Благоевград информация относно топлинната мощност на котела в киловати (KW)
  • Да се представи в РИОСВ- Благоевград информация за вида и количеството на охлаждащия агенг, използван за хладилните камери,в кг(kg). Срок за изпълнение на предписанията- 03.08.2012 г., Отг.- Управителя
  • Да се изискат ИЛБ(информационни листове за безопасност) за останалите химични вещества и смеси, които се употребяват от фирмата.
  • Във връзка със задълженията, произтичащи от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011 г.), да бъде изготвена оценка на безопасността на ОХВ и смеси по чл.9 от нея. Оценката да бъде изготвена съгласно Заповед №12-288 от 3.04.2012 г. На Министъра на околната среда и водите, с която е утвърден формат на документиране.Срок за изпълнение на предписанията -01.09.2012г. Отг- Управителя
  • Да се представят в РИОСВ Благоевград за заверяване работни листове за генерираните от дейността отпадъци, съгласно изискванията на чл.7 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.44/2004 г.)Срок- 03.08.2012г. Отг. Управителя

5.Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.