Съдържание

Посетители

В момента има 207  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

ЕТ „Костадин Хаджимаргаритов – КОМХ – Антоний Хаджимаргаритов” – с. Ръждак

Д О К Л А Д

за извършена проверка на

ЕТ „Костадин Хаджимаргаритов – КОМХ – Антоний Хаджимаргаритов” – с. Ръждак

На основание заповед № 25/07.02.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.02.2012 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на ЕТ „К. Хаджимаргаритов – КОМХ – А. Хаджимаргаритов”, находяща се в с. Ръждак, местност „Бялата чешма“. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

 

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на участък „Месодобивен“ и участък „Месопреработка“.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1.  Компонент «Атмосферен въздух»

В участъците „Месодобивен“ и „Месопреработка“ са разположени 16 бр. хладилни/климатични инсталации, попадащи в обхвата за контрол съгласно Наредбите за осъществяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 и Регламент (ЕО) № 1005/2009. Към момента на проверката не се представя информация за вида и количеството на контролираните вещества (ОРВ и/или ФПГ) в тях.

На обекта не са въвеждани и не са поддържани досиета на системите съгласно изискванията на цитираните наредби. Инсталациите са проверявани и поддържани от външна фирма, но не се представят документи за правоспособност на лицата извършващи контрола.

По отношение неспазване изискванията на наредбите за ОРВ и ФПГ фирмата има няколко задължения:

  • Да се въведат и водят досиета на хладилните/климатичните инсталации.
  • Да се извършват редовни проверки за херметичност на хладилните/климатичните инсталации в зависимост от количеството на веществата в системите (1 път/годишно, 2 пъти/годишно или на всяко тримесечие).
  • Ежегодно до 15.02. на текущата година да се представят в РИОСВ годишен отчет за хладилните/климатичните инсталации с информация за предходната година и съгласно образец.
  • Проверките за херметичност да се извършват само от лица, притежаващи необходимите документи за правоспособност, издадени от Българска браншова камара.

3.2.  Компонент «Води»

Водовземане – за питейно-битови и технически нужди вода се ползва от водопроводната мрежа на с. Ръждак. Водоползвателите на площадката са около 20 лица.

Отпадъчни води – на обекта се формират три потока отпадъчни води – битово-фекални, производствени и дъждовни. Площадковата канализация е изпълнена разделно. Битово-фекалните води се включват в септична яма с попивен кладенец. Технологичните води преминават през мазниноуловител, след което се заустват в съществуващия попивен кладенец. Дъждовните води са включени в канал, преминаващ покрай имота, в който е включена и канализацията на населеното място.

3.3.  Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС и във връзка със задълженията на фирмата, като «потребител по веригата» на налични вещества в самостоятелен вид и в смеси, произтичащи от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP.

На обекта се употребяват дезинфектанти, миещи и почистващи препарати. Не за всички от тях има актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ).

На обекта няма обособено помещение за съхранение на употребяваните химикали, което да отговаря на изискванията за съхранението им отбелязани от производителите в съответните ИЛБ.

3.4. Фактор «Отпадъци»

От дейността на обекта се образуват отпадъци, за които не е извършена процедурата по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 44/2004 г.).

Основната част от образуваните отпадъци от кланицата и при разфасоване на месото се предават на „Екарисаж – Варна“ ЕООД, с. Тополница въз основа на писмен договор. Останалите отпадъци се третират съвместно с битовият поток, за което фирмата се обслужва от „ЕТБ“ ЕООД, гр. Петрич.

На обекта не се води отчетност за отпадъците по реда на Наредба № 9 (обн. ДВ, бр. 95/2004 г.).

Като лице пускащо на пазара опаковки, фирмата е задължено лице по чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (обн. Дв, бр. 86/2003 г.). Задълженията си изпълнява чрез организация по оползотворяване – „Екобулпак“ АД.

За пусканите на пазара опаковки се прилагат декларации за съответствие.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  1. Да се представи в РИОСВ- Благоевград информация за всички хладилни/климатични инсталации относно вида и количеството на контролираното вещество – ОРВ или ФПГ (хладилен агент), съдържащи се в тях и копие от документите за правоспособност на лицето, извършващо проверките за херметичност.Срок: до 31.03.2012 г.
  2. Да се представят в РИОСВ-Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 44/2004 г.).Срок: до 12.03.2012 г.
  3. Да се завери в РИОСВ-Благоевград отчетна книга за отпадъците по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредба № 9 (обн. ДВ, бр. 95/2004 г.).Срок: до 30.03.2012 г.
  4. Съхранението на употребяваните на обекта химикали да бъде организирано съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) и в съответствие с условията за съхранението им отбелязани от производителите в съответствие с ИЛБ. За изпълнението, РИОСВ-Благоевград да бъде уведомена писмено.Срок: 31.03.2012 г.
  5. В изпълнение на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси да бъдат изготвени необходимите документи по чл. 4, т. 7, т.8, т. 9 и т. 10. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ-Благоевград.Срок: 31.03.2012 г.
  6.  Да бъдат изискани от производителите или доставчиците на употребяваните на обекта химикали, актуални ИЛБ за тях, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и с изискванията на Регламент CLP. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ-Благоевград. Срок: 31.03.2012 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.