Съдържание

Посетители

В момента има 213  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“ Илинденци мрамор“ АД - общ.Струмяни

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ Илинденци мрамор“ АД - общ.Струмяни, област Благоевград

В изпълнение на годишният план на РИОСВ Благоевград, се извърши проверка на място и по документи.

1. Цел на проверката. 

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

  • цех за обработка на скални материали „Злина“ ;
  • цех за обработка на скални материали „Струмяни“;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на цех „Злина“;
  • табан за отпадъци от мрамор местност „Пушовец".

3. Отразени  факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Земи и почви”

Проверката е за установяване състоянието на съседни и близо разположени земи спрямо производствените цехове и табана за отпадъци от мрамор и други скални материали в местност „Пушовец“. Нарушения или замърсявания на земи вследствие производствената дейност на двата цеха не се констатира.

По отношение на табана, констатациите са, че същия не се експлоатира правилно. На голяма площ над 5 дка, от полския път до дерето определено за същинско депо безразборно са депонирани отпадъци от цеховете за обработка на мрамор, както и други отпадъци / битови, строителни, смесени/.

3.2 Компонент “Води”

Проверката е във връзка с контрол по изпълнение на условията от издадени разрешителни за заустване на двата цеха. Цех „Струмяни“ работи епизодично-има само един брой гатерна машина, като водите се ползват в оборотен цикъл. Няма заустване на отпадъчни производствени води в р.Шашка. Внесено е заявление в БДЗБР Благоевград за прекратяване на разрешителното за заустване.

За цех Злина е представен само един протокол от собствен мониторинг за 2011г. Не е спазена честотата на пробовземане –на тримесечие. За същото нарушение през 2011г. е давано предписание за спазване честотата на пробовземане.

В РИОСВ Благоевград са внесени протоколи от собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води за 2011г. /второ полугодие/. Резултатите показват, че няма нарушение на индивидуалните емисионни ограничения / ИЕО/, съгласно разрешителното за заустване.

Не е внесен в РИОСВ Благоевград Доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за 2011г., съгласно чл. 148 ал.1 т.12 от Закона за водите.

Представен е договор с РЛ Благоевград, за изпълнение на собствения мониторинг за 2012г.

Взета е проба от отпадъчни води на изход от шламохранилището , преди заустване в р.Злинска.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

  • Да се предприемат спешни мерки по привеждане на табана в местност Пушовец във вид, отговарящ на екологичното законодателство, а именно-ползване само на разрешената за целта площ-същинско депо в дерето и площадка за разтоварване. Срок – един месец.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните нарушения са дадени предписания. Ще се извърши последващ контрол за проследяване на изпълнението им.