Съдържание

Посетители

В момента има 212  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“MAТАНД” ЕООД - гр.Перник

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “MAТАНД” ЕООД - гр.Перник

На основание Заповед №71/23.03.2012 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 3.04.2012 год. беше извършена комплексна проверка на място на обект МАТАНД” ЕООД, находящ се в с.Елешница, Община Разлог. Проверката  се извърши във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти, по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Проверени са инсталации и дейности на дружеството, оказващи влияние на околната среда по следните компоненти и фактори: Компонент “Води”,  Компонент “Атмосферен въздух”, Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска” и Фактор “Отпадъци”.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Води”

По време на проверката обекта извършва преработка на мляко за производство на сирене, кашкавал, извара, масло и топена сирене.Преработва се около 6 т./дн., при капацитет 40 т./ дн.

Дружеството е актуализирало договора с „ВиК“ ЕООД Благоевград, като е включена за контрол и ведомствената автомивка, от 6.06.2011 г., ползваща се за измиване на цистерните с мляко.В канализацията се заустват отпадъчни води, от измиване на помещенията и съдовете за мляко.Предвидено е разширение на съществуващото пречиствателно съоръжение,към цеха за преработка на мляко.Издадена е виза за проектиране от Община Разлог.

Извършена е разширение на пречиствателното съоръжение към ведомствената автомивка. Извършен е собствен мониторинг на отпадъчните води, представен е протокол от изпитване, с резултатите от контрола, установено е превишение на нормите по показателя“ мазнини“.Дадено предписание и срок за изпълнение.

По време на проверката са взети проби отпадъчни води от двете точки на заустване в канализацията от акредитирана лаборатория РЛ Благоевград.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани източници от горивни процеси: За производствени нужди дружеството получава топлоносител от собствена парокотелна централа (ПКЦ). В ПКЦ са монтирани 2 бр.котли- 1 бр. ПКМ 1.0 на течно горива и 1 бр. ПКМ 1.6, който е преустроен на  твърдо гориво. Преустройството е от лятото на 2010 г. и е извършено от „Топловент“ гр.Шумен. Представя се документация, от която не става ясно каква е топлинната мощност на котела в киловати след преустройството. Изгорелите газове от двата котела се изхвърлят в атмосферния въздух чрез 2 бр. комини.(

Относно спазване на изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент(ЕО)№842/2006 г., относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр.3/2009г.)

За охлаждане на мляко е монтирана хладилна инсталация през 2011 г. Съгласно представените документи инсталацията съдържа охлаждащ агент R404А. До момента не са извършвани проверки за херметичност и не се води и представя „Досие на системата“, съгласно изискванията на Приложение 3 към чл.30, ал.2 и чл.31, ал.2.

За климатизация и съхранение на готова продукция ( 3 бр. камери и обдухване), в мандрата е изградена система със съдържание на охлаждащ агент R404А в количество 52 кг. При проверката не се представя „Досие на системата“, съгласно изискванията. Стационарни хладилни инсталации със съдържание на охлаждащ агент в количество от 3- 300 кг се проверяват за херметичност (течове) два пъти/годишно, съгл. Наредбата. Проверките се извършват от лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.

До момента не са подавани годишни отчети с информация за хладилните и климатични инсталации.

Дадени предписания на основание чл.26 и чл.17 от Закона за чистотата на атмосферния въздух(ДВ, бр.45/1996 г.) със срокове за изпълнение.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Дружеството употребява химични вещества и смеси, класифицирани като опасни.

Дружеството се явява като потребител по веригата на химични вещества и смеси.Притежава два склада за съхранение на химични вещества и смеси.

Приготвянето на работни разтвори се осъществява в специално изградено помещение с необходимите реактори.В помещението се съхраняват само необходимите количества за приготвяне на разтворите.

На някои от опаковките, съдържащи опасни химични вещества, етикетите не са на български език. Не са етикетирани съгласно изискванията на Регламент(ЕО) 1272/2006г., относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.Всички химични вещества и смеси се съхраняват в оригинални опаковки.

Дружеството не притежава информационни листове за безопасност за използваните химични вещества и смеси, с изключение на такъв за мравчена киселина, но той не отговаря на изискванията по регламент CLP.

До този момент не са изискани документи за извършена предварителна регистрация за всяко от веществата, които се използват и попадат в Регламент REACH.

До момента не се изпълняват изискванията на чл.36 от REACH за поддържане в наличност на цялата информация,доказваща изпълнението на задължението по REACH за период от 10 г.

По време на проверката дружеството е запознато с Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси(ДВ, бр.43/2011г.) дружеството има определени отговорности и ще трябва да ги извърши във връзка с безопасността на съхранението и използването(употребата) им.

Дадени предписания на основание чл.26 ал.8 от ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл.изм.) и срокове за изпълнение.

3.4. Фактор “Отпадъци”

От дейността на обекта се генерират следните отпадъци: отпадъци от СЖП-кат.3(цвика), хартиени и картонени опаковки, лум.лампи, битов отпадък, утайки от преч.съоръжения, пепел от котли за горене на дърва.

До момента дружеството не е извършило класификация на генерираните от дейността на обекта отпадъци, съгласно изискванията на Наредба №3 за класификация на отпадъците(ДВ, бр.44/2004 г.)

Не се води отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба №9 за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци(ДВ, бр.95/2004 г.)

Дружеството не притежава утвърдена фирмена програма за управление на отпадъците .(по чл.29 от ЗУО) Отпадъците не се събират разделно, с изключение на мет.отпадъци, които се предават на „Феникс Неврокоп“ ООд и отпадъците от СЖП-кат.3 , които се предават на „ Мелниклийски-3“СД.

Не се представят договори за предаване на отпадъците.Битовите отпадъци се извозват от сметосъбираща фирма, обслужваща с.Елешница.

Дружеството членува в „Ре Пак“ АД и заплаща дължимата продуктова такса „опаковки“.Опаковките от химичните вещества и смеси са оборотни.

Дадени предписания на основание чл.93, ал.4 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Компонент “Води”:

 • Да се предприемат мерки относно преустановяване на замърсяването на отпадъчните води по показателя „мазнини“.Да се изпратят резултатите от извършен мониторинг през 2012 г. съгласно договора сключен с „ ВиК“ ЕООД Благоевград. Срок - 3.06.2012 г. 

Компонент “Атмосферен въздух”

 • Да се представи в РИОСВ- Благоевград информация за топлинната мощност в киловати на котлите в ПКЦ. Срок -30.04.2012г. 
 • Да се представят в РИОСВ- Благоевград копие от документите за правоспособност на лицата, извършващи проверките за херметичност (течове).Срок -15.05.2012г. 
 • Да се въведат и водят досиета на системите, съгласно изискванията на чл.30 ал.2 (Приложение№3) от Наредбата. Срок-30.06.2012г. 
 • Ежегодно да се представят в РИОСВ- Благоевград годишен отчет за стационарните хладилни и климатични инсталации, съгласно Приложение №6 към чл.36 от Наредбата, за предходната календарна година. Срок - всяка година до15.02.2012г. 

Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”:

 • Да се изискат информационни листове за безопасност за всички употребявани от дружеството химични вещества и смеси от доставчиците.за хим.вещества  ИЛБ да са съгласно изискванията на регламент(ЕО) №1272/2008г. Срок - 1.06.2012г.  
 • Да се представи в РИОСВ Благоевград справка-информация за използваните хим.вещества и смеси под формата на табл.2, предоставено в момента на проверката, за календарната 2011 г. Срок -1.07.2012г. 
 • Съгласно изискванията на чл.36 от Регламент(ЕО) №1907/2006г. (REACH), да се създаде досие в което да се събира и поддържа цялата информация, доказваща изпълнение на задълженията по него.Документацията се съхранява за период от поне 10 години от последната употреба. Срок - 1.06.2012г. 
 • Да се спазват всички изисквания произтичащи от „Наредба за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси“ (ДВ, бр.43/2011г.). Срок - 1.06.2012г. 

Фактор “Отпадъци”:

 • Да се представят в РИОСВ Благоевград необходимите документи по чл.7, ал.1 от Наредба №3 за класификация на отпадъците(ДВ, бр.44/2004 г.) за класификация на генерираните от дейността на обекта отпадъци. Срок- 30.04.2012 г. 
 • Отпадъците, отделени от дейността на обекта да се събират разделно и предават на лица, притежаващи необходимите разрешения по Закона за управление на отпадъците.Отг.-Управителя
 • Да се представи  в РИОСВ Благоевград фирмена програма за управление на отпадъците за утвърждаване. Срок- 08.06.2012 г.
 • Да се представят в РИОСВ Благоевград удостоверенията издадени от „Ре Пак“ АД, за периода 2004-2012 г. и копия от платежни документи, удостовряващи заплащането на продуктовата такса“опаковки“ към „Ре Пак“ АД. Срок- 10.04.2012 г.  

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.