Съдържание

Посетители

В момента има 120  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“БЕЛАР АНТИК” ООД - гр. Разлог

Д О К Л А Д 

за извършена проверка на “БЕЛАР АНТИК” ООД - гр. Разлог

На основание заповед №312/29.09.2012 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград , на 11.10.2012 год. е извършена проверка на място на обект "Мебелна фабрика“ кв.154, гр.Разлог на “Белар Антик” ООД, находящ се в гр. Разлог на ул. “Баненско шосе”. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • лакозаливен цех;
 • ПКЦ;
 • склад за съхраняване на химични вещества и смеси;
 • складове за съхраняване на отпадъци;
 • дърводелски цех;
 • цех “Опаковки”;
 • пункт за собствен мониторинг на отпадъчните води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Води”

Съгласно констативен протокол №64-24/08.11.2011 г. на РИОСВ Благоевград, е дадено предписание за проучване на възможността за заустване на отпадъчните води в канализационната мрежа на гр.Разлог, които са от битов характер. Извършено е проучване и е установено, че няма техническа възможност за заустване на отпадъчните води в канализацията на гр.Разлог.

От Дружеството е подадено заявление за продължаване срока на разрешителното за заустванe №43110017/2008г. Представен е Доклад на Басейнова дирекция Благоевград за извършения мониторинг през 2011 г. Не е спазен срока за представяне на доклада в РИОСВ Благоевград, според Закона за водите е 31.03. на всяка година.

За 2012 г. е извършван собствен мониторинг, представен е протокол от изпитване на отпадъчните води №87/6.06.2012г., по време на проверката. Спазват се нормите, съгласно индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) на разрешителното за заустване.

Отпадъчните води се формират от санитарните възли и работническия стол на фабриката.на площадката работят 120 души.

Взета е проба отпадъчни води с Протокол № 68-10 от 11.10.2012 г. на РИОСВ и Протокол № 533 от 11.10.2012 г.на РЛ.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

Емисии от горивни източници – дружеството експлоатира ПКЦ с 2 бр. котли тип KARA, с топлинна мощност  съответно 900 КW и 1450 КW, изгарящи дървесни отпадъци (трици и дървесни изрезки). Водят се дневници за работният режим на котлите. С писмо изх. №830/ 10.11.2011 г. е утвърден Доклад за извършени СПИ на емисиите от котлите. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии. Измерванията са валидни за 2011 г. и 2012 г., съгласно чл. 31, ал.1, т.2 от Наредба №6/1999г. (ДВ бр.31/1999 г., с изм. и доп.)

Организирани емисии от производствена дейност - дружеството извършва дейност „Нанасяне на покрития върху дървени повърхности“ попадаща за контрол съгласно Наредба №7/2003 г. (ДВ, бр.96/2003 г. с изм. и доп. ). За нанасяне на покритията дружеството използва 12 бр. камери (всяка камера е със самостоятелно изпускащо устройство, камери №10 и 12 са с по две изпускащи устройства). Бояджийските камери са съоръжени с филтри. Съгласно представената декларация за 2011 г., дружеството е изразходвало 9.4 т органични разтворители, с което не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители и не подлежи на контрол чрез изготвяне на ПУР (съгл. т. 10 от табл. 1 към Приложение №2 от Наредба №7/2003 г.). Утвърден е Доклад за извършени СПИ на емисиите на ЛОС от 9 бр. камери за нанасяне на покрития. Резултатите от измерванията са валидни за 2011 и 2012 г. и показват спазване на НДЕ, съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба №1/2005 г., както и спазване на чл. 15, ал. 3- да не се изпускат органични вещества с масов поток между 0.5 кг/час и 1.5 кг/час, повече от 8 часа/ден; камерите работят 7 часа/ден. По време на проверката работят 5 бр. камери.

Обработката на дървесината се извършва в два цеха. В цеховете има изградена аспирационна система, обхващаща машините за дървообработка, като дървесният прах и трици се отвеждат посредством циклони в бункер. Площадката под бункера е оградена и чиста, с което се спазват изискванията на чл. 70 от Наредба №1/ 2005 г., относно ограничаване емисиите на прахообразни вещества. Дадено е предписание.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Отчет на направените с КП №64-24/ 08.11.2011 г. предписания: предписание №1 е изпълнено в дадения срок; предписание №2 се представя водена кореспонденция с доставчици по ползваните химични смеси; предписание №3 дружеството продължава да работи.

При проверката бе проверен склада за съхранение на химичните смеси, които се употребяват от дружеството. Склада има надпис и е с ограничен достъп.Не са констатирани разливи.Всички опаковки са плътно затворени. Дадени са предписания.

3.4 По ЗОПОЕЩ

Извършена е проверка по изпълнение на чл.18 от Закона за отговорността за предотвратяване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, ДВ, бр.43/2008 г., с посл.изм.) и наредбите към него.

Дружеството има изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, но в нея са разгледани само въздействията от отпадъците, които се образуват на територията на фабриката. Не са включени дейностите по съхранение и употреба на химични вещества и смеси.

Мерките, които се предвиждат не са описани достатъчно добре.Липсва финансовата страна(разходите които се предвиждат).

3.5. Фактор “Отпадъци”

Дружеството е производител на мебели от масивна дървесина и притежава Решение №01-ДО-215-1/18.06.2012 г. на Директора на РИОСВ Благоевград за дейности с отпадъци. Спазват се условията в разрешението за дейности с отпадъци. Всички места за временно съхраняване на отпадъци са обозначени с наименованието и кода на отпадъка, като опасните отпадъци се съхраняват в помещения с ограничен достъп. Отчетната книга за отпадъците се води съгласно нормативните изисквания. При предаване на опасни отпадъци се оформят транспортни карти по приложение №4 на Наредба №9 (ДВ, бр.95/2004г.) Представят се договори за предаване на отпадъците. Внесена е продуктова такса за периода 01.01.2012 г. до 31.08.2012 г. към ПУДООС. От дейността на дружеството се генерират и полиетиленови опаковки, за които не е извършена класификация. Дадено е предписание.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се спазват изискванията на чл.31 ал.1 т.2 от Наредба №6/1999 г.(ДВ, бр.31/1999г. изм. и доп.), относно провеждане на СПИ на следните източници на емисии - ПКЦ (2 бр. котли); лакозаливна инсталация с 11 бр. камери за нанасяне на покрития. Резултатите от СПИ да се представят с Доклади, по реда на Наредба №6/1999г. (ДВ, бр.31/1999г. с изм. и доп. ). Срок- постоянен, Отг. -Управител
 • Да се представи в РИОСВ- Благоевград справка за всички изразходвани количества химични вещества и смеси през 2012 год. Срок – 31.03.2013 г. Отг. Управителя
 • Да продължи актуализацията на информационни листове за безопасност(ИЛБ)на всички употребявани химични вещества и смеси и стриктно водене на досието по Регламент (ЕО) 1907/2006 г.(REACH). Срок- постоянен, Отг. - Управителя
 • Във връзка с изискванията на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.) да бъде изготвена оценка по безопасността на съхранението на ОХВ и смеси по чл.9 от нея. Оценката да бъде документирана съгласно формата, утвърдена със Заповед № РД-288803.04.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.Копие от оценката да се представи в РИОСВ Благоевград. Срок: 20.01.2013 г., Отг- Управителя
 • Да се изготви нова собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети във връзка с чл.18 от ЗОПОЕЩ,като се обхванат всички дейности по приложение 1 от ЗОПОЕЩ. Да бъдат описани всички стационарни и нестационарни машини, съоръжения, инсталации вкл. и на наличните химически вещества и смеси на площадката.Оценката задължително да съдържа финансова част. Да се уведоми писмено РИОСВ Благоевград за изготвянето й. Срок – 15.12.2012 г., Отг. – Управителя
 • Да се проведе процедура за класифициране на отпадъка от полиетиленови опаковки, съгласно изискванията на чл. 7 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.44/2004 г.). Срок: 12.11.2012 г., Отг. - Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.