Съдържание

Посетители

В момента има 169  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“БЕЛАСИЦА” АД, гр. Петрич

Д О К Л А Д 

за извършена проверка на “БЕЛАСИЦА” АД - гр. Петрич

На основание заповед № 326/12.09.2012 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 25.10.2012 г. беше извършена проверка на място на обект на “БЕЛАСИЦА” АД, находящ се в гр. Петрич, общ. Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Обектът е "Завод за производство на водомери" и включва:

  • Цех „Водомери“;
  • Цех „Електрически прибори“;
  • Цех „Инструментален“;
  • Цех „Галваничен“
  • Цех „Леярен“;
  • Участък ПСОВ;
  • помещения за съхранение на химикали;
  • места за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1.Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани емисии от горивни процеси - обектът разполага с два броя котли с топлинна мощност 1,2 мW, изгарящи природен газ. Димните газове се изхвърлят в атмосферата чрез общо изпускащо устройство. Дружеството е извършило собствени периодични измервания валидни за 2011г. и 2012г., с което е изпълнило изискванията на Наредба №6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г.). Докладът за собствени периодични измервания е утвърден от РИОСВ – Благоевград. Няма нарушени норми на допустими емисии.

Организирани емисии от производствени процеси:

Цех „Галваничен“ – линия за поцинковане и линия за никелиране. Има една пробовземна точка от линията за поцинковане (от вана за байцване – HCL) и три пробовземни точки от линията за никелиране (две от вана за байцване – SO2 и NO2 и една пробовземна точка от вана за никелиране – Ni). Дружеството е извършило собствени периодични измервания валидни за 2012г. и 2013г. Докладът за собствени периодични измервания е утвърден от РИОСВ – Благоевград. Няма нарушени норми на допустими емисии.

Цех „Леярен“ – леене на месинг в индукционна пещ с обем 500 л. Използва се месинг на блокове и отпадъчни изрезки след пресоването на по-малки месингови детайли. Отлетите детайли се охлаждат в затворена камера съоръжена с необходимата аспирация. Дружеството е извършило собствени периодични измервания валидни за 2011г. и 2012г., с което е изпълнило изискванията на Наредба №6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г.). Докладът за собствени периодични измервания е утвърден от РИОСВ – Благоевград. Няма нарушени норми на допустими емисии.

В РИОСВ-Благоевград е представена декларация за изразходваните през 2011 г. количества органични разтворители. Не се превишава ПСКР, регламентирана с Наредба №7 (ДВ, бр. 96/2003г.).

3.2.Компонент “Води”

Производствените отпадъчни води, които се формират на площадката, след пречистване в локална пречиствателна станция се заустват в канализационната мрежа на „В и К“ ЕООД, гр. Петрич въз основа на сключен договор.

ПСОВ работи в нормален режим. Изпускането на отпадъчните води е периодично. Води се дневник.

Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води два пъти годишно. Има сключен договор с ИАОС – РЛ Благоевград.

Протоколите с резултатите от изпитванията се представят в РИОСВ – Благоевград своевременно. Няма нарушение на нормите за канализационна мрежа без селищна пречиствателна станция, съгласно изискванията на Наредба №7/2000г. Пробовземането за второто полугодие на 2012г. предстои.

3.3.Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС, както и във връзка с Регламент (ЕО) №1272/2008– CLP и Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и произтичащите от тях задължения на дружеството, като „потребител по веригата“ на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси.

При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособени за целта помещения, които са в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), както и в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в съответните информационни листове за безопасност. За по-голямата част от употребяваните на обекта химикали, дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност.

Дружеството е представило в РИОСВ – Благоевград информация за вида и количествата на употребяваните на обекта опасни химични вещества и смеси през 2011г.

Установи се, че предписанията поставени на по-ранен етап са изпълнени.

3.4. Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава разрешително за дейности с отпадъци № 01-ДО-090-4/ 24.10.2011 г. със срок на действие до 24.10.2014г.Разрешителното е издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на отменения Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/2003 г.). С Държавен вестник брой 53 от 2012 г. е обнародван Закон за управление на отпадъците. Съгласно § 6, ал. 1 от ПЗР на ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.), издадените по реда на отменения закон разрешения запазват действието си до изтичане на срока им, но не по-късно от три години.

Дружеството притежава и регистрационен документ № 01-РД-87-0 за дейности по транспортиране на строителни отпадъци. До момента на проверката то не е образувало и транспортирало строителни отпадъци.

На обекта се извършва временно съхранение на мястото на образуване и дейности с кодове R4 и R5 – оползотворяване. Условията поставени в разрешителното се изпълняват. Отпадъците се събират разделно на определените за целта места и в съдове, които са обозначени.

През 2012г. са предавани отпадъци с кодове 150101, 150102, 120103 и 101003 на лица притежаващи необходимите документи, въз основа на писмени договори. На обекта има 2 бр. отчетни книги, които се водят редовно.

За пуснатите на пазара опаковани стоки дружеството членува в „Екопак България“ АД.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  •  В изпълнение на изискванията на чл.4, т.7, т.8, т.9 и т.10 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) да бъде изготвена съответната документация. Копие от нея да бъде представено в РИОСВ – Благоевград. Срок: 31.01.2013 г.
  • Да бъде изготвена и представена в РИОСВ – Благоевград оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Оценката да бъде документирана във формата утвърден със Заповед № РД – 288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Копие от оценката да бъде представено в РИОСВ – Благоевград. Срок: 31.01.2013 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани на обекта несъответствия с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.