Съдържание

Посетители

В момента има 203  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“БЕЛЛА СТИЛ” АД - гр. Петрич

Д О К Л А Д 

за извършена проверка на “БЕЛЛА СТИЛ” АД, гр. Петрич

На основание заповед №317/01.10.2012 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 09.10.2012 год. беше извършена проверка на място на обект “Белла стил” АД, находящ се в гр. Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • цехове- шивашки и гладачен ;
 • парокотелна централа (ПКЦ);
 • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • площадки за съхранение на генерираните отпадъци;
 • перално помещение - за пране и омекотяване на ушитите облекла.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - ушиване и пране на дънкови и спортни облекла. Производствената дейност се осъществява на две площадки:

 • на ул. „Марица” №7 се извършва разкрояване на облеклата;
 • на ул. „Капитан Никола Парапанов” №1 - всички останали дейности.

3.1. Компонент „Води“

Отпадъчните води, които се формират на площадката на дружеството се заустват в канализационната мрежа на гр. Петрич, въз основа на сключен договор с „В и К”  ЕООД, гр. Петрич.

От РИОСВ - Благоевград е дадено предписание за извършване на анализ на заустваните отпадъчни води два пъти годишно.

Представени са в РИОСВ-Благоевград протоколи от изпитване, издадени от Регионална лаборатория – Благоевград. Резултатите от изпитване показват, че няма отклонение от нормите на Наредба №7/2000 год. за канализационна мрежа без селищна ПСОВ.

За 2012 год. е сключен договор с РЛ – Благоевград за извършване два пъти анализ на отпадъчните води. С вх. №1722/12.04.2012 год. в РИОСВ-Благоевград е представен протокол от изпитване №02-0023/09.03.2012 год., съгласно който няма нарушение на емисионните норми. Второто пробовземане е извършено на 25.09.2012 год. и резултатите от изпитване все още не са готови. Протоколът ще бъде представен в РИОСВ-Благоевград допълнително.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

Източници на емисии от горивни процеси - дружеството експлоатира ПКЦ с четири броя котли (два от които парогенератори), с мощност над 0.5 Мвт и подлежащи на контрол чрез измерване съгл. Наредба №1/2005 г. Котлите изгарят природен газ. Димните газове от четирите котела се изхвърлят през общ комин. С писмо вх. №3168/31.08.2012 год. в РИОСВ- Благоевград е внесен доклад за извършени собствени периодични измервания (СПИ) (по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 год. с изм. и доп. ДВ, бр. 31/1999 год.); същите са извършени на 12.03.2012 год. и са валидни за 2012 и 2013 г. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ), регламентирани в Приложение №7 към чл. 21 от Наредба №1/2005 год. (ДВ, бр. 64/2005г.)

За охлаждане (климатизация) на работните помещения през летния сезон се използва въздушна вентилационна система – три броя инсталации за всеки етаж поотделно, без съдържание на хладилни агенти.

За почистване на петна в цех „Гладачен“ е обособено място, където петната се почистват с препарати, които не съдържат органични разтворители.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г. с посл. изм. ДВ, бр. 63/2010г.), както и във връзка със задълженията на дружеството като „потребител по веригата“ на ОХВ и смеси, произтичащи от Регламент (ЕО) 1907/2006 г. и Регламент (ЕО) 1272/2008 г. – СLР.

При проверката се установи, че в производствения процес дружеството употребява ОХВ и смеси – омекотители, диспергатори, детергенти (повърхностно активни вещества), натриев хипохлорид и оцетна киселина (99%). С изключение на натриевия хипохлорид и оцетната киселина, за останалите химикали дружеството притежава информационни листове за безопасност, които са актуални (т.е. в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и СLР – Регламента).

Омекотителите, диспергаторите, детергентите и повърхностноактивните вещества се съхраняват в специално обособен склад, в който се съхраняват и празните опаковки от тях, които са класифицирани като опасен отпадък. В склада не е осигурена достатъчна проветривост и съответна вентилация, както е отбелязано в ИЛБ на химикалите съхранявани в него.

Оцетната киселина и натриевия хипохлорид се съхраняват на открито в съдове с обем 1 м3. Съдовете са разположени непосредствено до шахтите на площадковата канализация, която отвежда отпадъчните води в градската канализация. Тези два химикала са класифицирани като опасни за водни организми. Около съдовете не са предприети действия за предотвратяване на достъпа на киселината и натриевия хипохлорид до шахтите в случай на разлив.

3.4. Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава регистрационен документ №01-РД-118-1 за дейности временно съхраняване и транспортиране на отпадъци и Решение за дейности с отпадъци №01-ДО-227-0/ 12.02.2010 г.

На обекта се водят два броя отчетни книги за отпадъците. Същите се водят в съответствие с изискванията на Наредба №9/2004 г. (ДВ бр. 95/2004 г.). Представят се договори за предаване на отпадъци.

И за двете площадки има обособени места за съхраняване на отпадъците, обозначени с кода на отпадъка. Опасните отпадъци се съхраняват в помещения с ограничен достъп.

За предадените опасни отпадъци се оформят транспортни карти по приложение №4 на Наредба №9 (ДВ, бр. 53/2004 год.).

От дейността на дружеството се генерират отпадъци от пластмасови опаковки, които не са класифицирани до момента, съгласно изискванията на чл. 7 на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004год.).

Дължимата продуктова такса „опаковки“ дружеството внася към „Репак“ АД.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се спазват изискванията за периодичност относно извършване на собствени периодични измервания на отпадъчните газове в атмосферния въздух, съгласно чл. 31, ал.1, т.2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г.). Резултатите от СПИ (протоколи от акредитирана лаборатория) да се представят с Доклад по реда и начина на чл. 39 от Наредба №6/1999 г.Срок: постоянен
 • В склада за съхранение на химикали да бъде осигурено проветрение и вентилация. За изпълнението на това предписание РИОСВ-Благоевград да бъде уведомена писмено.Срок: 09.11.2012 г.
 • Да бъдат предприети мерки за предотвратяване и ограничаване на разливи около съдовете за съхранение на натриевия хипохлорид и оцетната киселина. За изпълнението на това предписание да бъде уведомена писмено РИОСВ-Благоевград.Срок: 01.02.2012 г.
 • В изпълнение на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси, да бъдат изготвени документите по чл. 4, т. 7 – 10.Срок: 09.11.2012 г.
 • В изпълнение на изискванията на чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси, да бъдат изготвена оценката на безопасността по съхранение на ОХВ и смеси, съхранявани на обекта. Оценката да бъде документирана във формата утвърден със Заповед №РД-288/03.04.2012 год. на министъра на околната среда и водите. Копие от оценката да бъде представено в РИОСВ-Благоевград.Срок: 15.12.2012 г.
 • Да се проведе процедура по чл. 7 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 год.) в РИОСВ-Благоевград за полиетиленовите опаковки.Срок: 09.11.2012 год.
 • Да се премине процедура по основно охарактеризиране съгласно чл. 35а от Наредба №8/2004 год. (ДВ, бр. 83/2007, изм. ДВ, бр. 87/2007 год.).Срок: 09.11.2012 год.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.