Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“Би и Би България” ООД - с. Абланица

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Би и Би България” ООД - с. Абланица

На основание заповед №161/18.06.2012 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 02.07.2012 год. беше извършена проверка на място на обект “Би и Би България” ООД, находящ се в с. Абланица, общ. Хаджидимово. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • Цех „Кроялен“;
 • Цех „Шивален“;
 • Цех „Конфекционен“;
 • Склад за суровини, материали, химични вещества и смеси;
 • Помещения и съдове за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани източници от горивни процеси. За отопление на цеховете е инсталиран един брой котел с мощност под №0,5 МВт, който не подлежи на контрол чрез измерване, съгласно изискванията на Наредба №1/2005г. (ДВ, бр.64/2005г). Котелът изгаря дизелово гориво.

Източници на емисии от производствени процеси – емисии на летливи органични съединения (ЛОС) от процеса на производството на обувки, попадащи за контрол в обхвата на Наредба №7/2003г. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр.94/2003г., с изм.доп.). Съгласно представените Декларации в РИОСВ- Благоевград дружеството е изразходвало 9,415 тона органични разтворители, с което се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители (ПСКР) от 5 тона/година за дейност „Производство на обувки“, регламентирана в табл.1, Приложение №2 от Наредба №7/2003г. и е необходимо изготвяне на план за разтворителите (ПУР). С писмо вх. №1409/29.03.2012г.е представен в РИОСВ Благоевград, план за управление на разтворителите (ПУР). Съгласно представения ПУР през 2011 г. инсталацията за производство на обувки е експлоатирана при спазване на нормите за общи емисии (НОЕ), определени за дейности -25 гр/чифт. С Решение № 5/02.05.2012 г. е утвърден от РИОСВ- Благоевград представения ПУР.

В момента работят всички цехове – цех „Кроялен“, цех „Шивален и цех „Конфекционен“. В цех „Конфекционен“ над местата за основно залепване е изградена локална аспирация. В цеховете няма изградена климатична инсталация.

Дружеството има задължение ежегодно в срок до 31.03 на текущата година да представи в РИОСВ – Благоевград „Декларация за консумация на органични разтворители, за предходната календарна година. При превишаване на ПСКР, в срок до 31.03 да се представи в РИОСВ План за управление на разтворителите.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г.), както и във връзка с Регламент (ЕО) №1907/2006-REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008-CLP и произтичащите от тях задължения за дружеството, като „потребител по веригата“ на налични вещества в самостоятелен вид и в смеси, както и във връзка с КП №01-08/18.01.2011г. и дадените с него предписания. Дадените ;предписанията са изпълнени.

Дружеството употребява химични смеси за своята производствена дейност. За всички тях притежава информационни листове за безопасност. Има изграден склад за съхранение на химични вещества и смеси. При проверката се констатира, че освен в този склад големи количества от тези химични смеси са налични и в други помещения-складове за помощни материали към цех „Конфекционен“ и цех „Кроялен“. По време на проверката започна изнасяне на неправомерно съхранените химични смеси в обособения за целта склад.

По време на проверката представител на дружеството бе запознат с новите изисквания на формата на документиране на оценката за безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.

3.3. Фактор “Отпадъци”

Дружеството е провело процедура по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците, като има заверени работни листове за отпадъци с кодове: 040199, 040299, 150101, 150102, 150110, 200121 и 200301.

В РИОСВ – Благоевград с вх.№ 2589/29.06.2012г. е представен проект на програма за управление на дейностите с отпадъци, разработена на основание чл.29, ал.1, т.3 от Закона за управление на отпадъците. След огледа на обекта се констатира, че информацията в програмата не е коректна, в т.ч.

 1. Дейности, от които се образуват отпадъци се извършват и на друга площадка, разположена на около 10 метра извън оградата.
 2. На обекта се образуват и други отпадъци, които до момента не са класифицирани – абсорбенти замърсени с бои и лепила.
 3. На представената карто-схема към програмата са обозначени (складови помещения) - места за временно съхранение на отпадъците, но такива липсват.
 4. На стр.4 от програмата е записано, че е създадена организация за временно съхранение на отпадъците, което не отговаря на действителната обстановка. Разделно се събират само опаковките от лепила (метални кутии), които се съхраняват на открито. Всички останали отпадъци се изхвърлят съвместно в контейнерите за битови отпадъци, като в момента отпадъци се съхраняват и директно на земята.

Не се представят договори за предаване на отпадъци.

В РИОСВ – Благоевград под вх.№ 1409/29.03.2012г. са представени годишните отчети за отпадъците за календарната 2011г., които не са изготвени съгласно изискванията. Посочени са данни за образувани количества, но липсва информация как последващо са третирани отпадъците.

При проверката се представя 1 бр. отчетна книга за отпадъците, заверена от РИОСВ Благоевград на 23.02.2011г. по реда на Наредба № 9 (ДВ, бр.95/2004г.)Книгата е по приложение № 3 от Наредбата и е заверена при проверката. Същата не е водена съгласно изискванията на Наредбата. Констатира се:

 1. За отпадък с код 040799 първото вписване е направено на 01.07.2011г. Вписванията се правят за период от 5 (пет) дни, а не всекипът когато има движение. От януари записите са за по 3 (три) дни. По информацията в книгата на обекта следва да се съхранява отпадък в количество – 8,590 тона. Не е отбелязано предаване. Количествата по документи не са налични на площадката. По думите на присъстващите от страна на дружеството отпадъците са извозвани от община Хаджидимово, но не се представят документи (фактура, кантарни бележки).
 2. За отпадък с код 040299 – отчетността е водена инцидентно, както и за отпадък с код 040199. По книга на обекта следва да се съхраняват 5,644тона, но липсват на площадката. Не е отбелязано и предаване.
 3. Отпадък с код 150101 е отбелязан на стр.23 но отчетност не е водена от момента на заверяване на книгата, до момента на проверката.
 4. Отпадък с код 150102 е отбелязан на стр.34, но отчетност не е водена, липсват записи.
 5. Отпадък с код 150110 е отбелязан на стр.40. Отчетност не е водена. Липсват записи. 
 6. Отпадък с код 200121 е отбелязан на стр.45. Липсват записи.

Дружеството извършва дейност по производство на обувки от 1997г. Материалите, с които се работи се доставят от Италия. Работи се на ишлеме. Производствените материали са опаковани. Ползваните опаковки са дървени палети, стреч фолио, метални и пластмасови опаковки. Като лице пускащо на пазара опаковки „Би и Би България“ ООД не е заплащало продуктова такса към ПУДООС, не участва в колективна система и не изпълнява задълженията си индивидуално.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • В срок до 25.07.2012 г. да се представят в РИОСВ-Благоевград следните документи:
 1.  декларация за пуснатите на пазара опаковки на дружеството за периода от 13.06.2008 г. до 31.12.2011 г.
 2. вътрешнофирмена спецификация за 2012 г. по приложение № 12 и месечни справки-декларация за периода 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. по приложение № 13 от Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр. 53/2003 г.).
 3. копие от платежен документ за внесени към ПУДООС продуктова такса опаковки за описаните периоди.
 •  Съгласно изискването на чл. 5,ал. 2 от ЗУО, предаването на отпадъците да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 12 от закона със съответния код съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.). Срок – постоянен.
 • Да се представи в РИОСВ Благоевград инвентаризационен списък на използваните ОХВС и табл. 2 за 2011г.

 • Да бъде изготвена и документирана оценката за безопасността на съхранението на ОХВ и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.). Оценката да бъде изготвена съгласно утвърдения със заповед №РД-288/03.04.2012г. на министъра на околната среда и водите формат. За изготвянето на оценката РИОСВ-Благоевград да бъде уведомена писмено.
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За нарушенията по фактор „Отпадъци“ е започната административно-наказателна процедура.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.