Съдържание

Посетители

В момента има 360  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“Би Ма” ООД - гр.Хаджидимово

Д О К Л А Д 

за извършена проверка на “Би Ма” ООД - гр.Хаджидимово

На основание заповед № 311/29.09.2012 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 19.10.2012 год. беше извършена проверка на място на обект “Би Ма” ООД, находящ се в гр.. Хаджидимово, ул.“Македония“ №53. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Цех „Кроялен“;
  • Цех „Шивален“;
  • Цех „Конфекционен“;
  • Склад за суровини, материали, химични вещества и смеси;
  • Помещения и съдове за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

3.1.1. Източници на емисии от производствени процеси – емисии на летливи органични съединения (ЛОС) от процеса на производството на обувки, попадащи за контрол в обхвата  на Наредба №7/2003г. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр.94/2003г., с изм.доп.). Съгласно представената Декларация  в РИОСВ- Благоевград /вх.№1326/28.03.2012г/, съгл. чл. 20, ал.8 от Наредба №7/2003г. през 2011г. не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители (ПСКР) от 5 тона/година за дейност „Производство на обувки“, регламентирана в табл.1, Приложение №2 от Наредбата.

В момента и от началото на 2012г. се използват следните лепила: суперлека зелена смола, ултрапрен 722 FR, лепило F.S./ 800/N, PRIMER 144/F, E.S.XM/87 и лепило“Сутория. В цех „Монтажен“ има изградена местна вентилация. В цех „Шивален“ е обособено място за спомагателно залепване, съоръжено с чадър.

3.1.2. Относно спазване на изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент(ЕО) №1005/2009г., относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ, бр.2/2011г.)

При проверката се представят 5 бр. досиета на системите, в които са отразени извършени проверки за течове за 2012г. с което са спазени изискванията на чл.5 от Наредбата за установяване на мерки по Регламент(ЕО) 1005/2009. Проверката е извършена от лице притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българската браншова камара по машиностроене. С вх.№ 531/ 26.02.2012г. е представен в РИОСВ Благоевград и годишен отчет съгл. Изискванията на чл.13 от Наредбата.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г.), както и във връзка с Регламент (ЕО) №1907/2006-REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008-CLP и произтичащите от тях задължения за дружеството, като „потребител по веригата“ на налични вещества в самостоятелен вид и в смеси, както и във връзка с КП №17-13/10.03.2011г. и дадените с него предписания. Дадените предписанията са изпълнени.

Дружеството употребява химични смеси за своята производствена дейност. За всички тях притежава информационни листове за безопасност, които не са в съответствие с изискванията на Регламент(ЕО) 1907/2006 - REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008-CLP. Има изграден склад за съхранение на химични вещества и смеси. При проверката се констатира, че склада е с ограничен достъп, изградена вентилация и надпис на вратата.

Съгласно изискванията се води досие за употребяваните от дружеството опасни химични вещества и смеси.

По време на проверката представител на дружеството бе запознат с новите изисквания на формата на документиране на оценката за безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.

3.3. Фактор “Отпадъци”

Извършена е класификация на отпадъците от производствената дейност на дружеството съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004г.). На площадката на дружеството се образуват следните видове отпадъци, за които има заверени работни листове с кодове: 040199, 040299, 191204, 150101, 150102,150107, 150110 и 200121.

На обекта се представиха три броя отчетни книги по приложение №3 от

Наредба №9, които се водят съгласно изискванията. Отпадъците се съхраняват разделно.

До момента не е извършена процедура по основно охарактеризиране на отпадъци с кодове 040199 и 040299 съгл. Чл.35 а от Наредба №8 (ДВ, бр.83/2004г.).

От м. март 2011г. до момента „Би Ма“ ООД не е заплащала дължимата продуктова такса. Изготвени са месечни справки-декларации, според които до м. октомври 2012г. дружеството дължи 346,27 лв.

Отпадъците се предават за транспортиране на „Пас трейд“ ЕООД въз основа на писмен договор. Последното предаване е извършено на 30.07.2012г.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се представи в РИОСВ Благоевград копие от платежно нареждане за преведена продуктова такса опаковки към ПУДООС за периода м. април 2011г до м. октомври 2012г. в срок до 19.11.2012г.2012 г.
  • Да се извърши основно охарактеризиране на отпадъците с кодове 040199 и 040299 съгласно чл.35а от Наредба № 8 (Дв, бр.83/2004г.), като в РИОСВ Благоевград се представи доклад по приложение №1 в срок до 19.11.2012г.
  • За всички употребявани от дружеството химични вещества и смеси да бъдат изискани от доставчиците актуални информационни листове за безопасност изготвени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)
  • Да се представи в РИОСВ Благоевград инвентаризационен списък на използваните ОХВС и табл. 2 за 2012г. в срок до 31.03.2013г.
  • Да бъде изготвена и документирана оценката за безопасността на съхранението на ОХВ и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.). Оценката да бъде изготвена съгласно утвърдения със заповед №РД-288/03.04.2012г. на министъра на околната среда и водите формат. За изготвянето на оценката РИОСВ-Благоевград да бъде уведомена писмено в срок до 20.01.2013г 
 5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.