Съдържание

Посетители

В момента има 249  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ООД – гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ООД гр. Благоевград

На основание заповед № 101/17.04.2012 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 19.04.2012 г. беше извършена проверка на място на обект “БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ООД, находящ се в с. Изгрев, общ. Благоевград. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Производствената база на дружеството включва:

 • асфалтова база;
 • бетонов център;
 • авторемонтна работилница;
 • помещения за съхранение на опасни химични вещества;
 • помещения за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Води”

Проверката се извършва във връзка с контрол за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване № 43720015/21.08.2009 г. Формират се два потока промишлени отпадъчни води – първият от ТМСИ и асфалтова база, а вторият от бетонов възел, автомивка и авторемонтна работилница. Битово-фекалните отпадъчни води постъпват в изгребна яма.

Към момента на проверката работи ТМСИ и бетоновия възел.

Отпадъчните води от промиване на инертния материал постъпват в двусекционен утаител. Част от тях се ползва в оборотен цикъл. ТМСИ работи от началото на месец април, обема на пречиствателното съоръжение е незапълнен и няма заустване в Айдаровско дере.

Утаителя към бетоновия център и автомивката също е с незапълнен обем и няма заустване от Пункт № 2 в Айдаровско дере.

Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, като протоколите се представят в РИОСВ-Благоевград своевременно.

С вх.№ 1343/28.03.2012 г. в РИОСВ е внесен доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване на основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите.

С вх.№ 112/20.04.2012 г. в РЛ-Благоевград е внесена заявка за възлагане за изпълнение на собствения мониторинг за 2012 г.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

На обекта са монтирани 2 броя асфалтосмесителни инсталации – ДС – 158 и Д- 597А.

На 16.11.2011 г. са извършени контролни измервания на асфалтосмесител ДС-158. Резултатите от измерванията показват превишение на нормата за допустими емисии по показател „прах“, регламентирана в чл. 11 от Наредба № 1/2005 г. (обн. ДВ, бр. 64/2005 г.), за което на дружеството е наложена еднократна годишна санкция.

Асфалтосмесител ДС-158 от началото на м. април до 25.04.2012 г. е произвел 123 тона асфалтови смеси. В момента на проверката асфалтосмесителната инсталация не работи.

През 2011 г. и до момента асфалтосмесител Д-957А не е работил.

3.2. Фактор “Отпадъци”

Дружеството образува опасни отпадъци с кодове: 13 02 08*, 13 05 03*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 06 01* и 20 01 21*. Съгласно изискването на чл. 29, ал. 1, т. 3, буква „б“, дружеството следва да разработи и изпълнява програма за управление на дейностите с отпадъци. „Благоустройствени строежи“ ООД не притежава утвърдена от директора на РИОСВ-Благоевград програма.

На обекта се представя 1 брой отчетна книга за отпадъците заверена от РИОСВ-Благоевград на 05.02.2005 г., както и към момента на проверката. Водена е редовно. По книгата отпадък с код 13 05 03* следва да бъде в количество 400 л. и да се съхранява на обекта. При проверката не се констатира наличие от този вид отпадък. Наличния съд е празен. Съгласно отчетната книга за отпадъци на 24.04.2012 г. е извършено предаване на опасни отпадъци, но не се представят оформени съгласно изискванията на Наредба № 9 (обн. ДВ, бр. 95/2004 г.) транспортни карти.

Представят се писмени договори с „Феникс – Дупница“ ООД, гр. Дупница и „Биострай“ ЕООД, гр. Благоевград. Представя се и разрешение за насочване на земни маси и инертни (строителни) отпадъци към депото за инертни отпадъци. Разрешени са отпадъци с кодове, за които в РИОСВ-Благоевград не е проведена процедурата по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 44/2004 г.).

В срок до 31.03.2012 г. в РИОСВ-Благоевград са представени годишните отчети за отпадъци за календарната 2011 г.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС, както и във връзка със задълженията на дружеството като „потребител по веригата“ на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси произтичащи от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP.

При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособени за целта помещения. За тях дружеството притежава информационни листове за безопасност, които обаче не са актуални, т.е. не отговарят на изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и Регламент CLP.

На обекта е налична цялата информация, касаеща вида количествата опасни химични вещества.

При проверката се установи, че базата работи приблизително с 20 % от проектния си капацитет.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • След приключване на сезонната дейност – 2012 г. да се представи в РИОСВ-Благоевград информация относно произведени количества асфалтови смеси през 2012 г. и работни часове на асфалтосмесител тип ДС-158. Срок: 20.12.2012 г.
 • Да се представят в РИОСВ-Благоевград документите по чл. 50 и чл. 51 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 86/2003 г.) за получаване на регистрационен документ изискван за дейността транспортиране на отпадъци съгласно чл. 12, ал. 4 от ЗУО. Срок: 31.05.2012 г.
 • Да се представят в РИОСВ-Благоевград транспортните карти за отпадъци (за 2011 г. и 2012 г.) оформени съгласно изискванията на чл. 8 от Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ, бр. 95/2004 г.). Срок: 18.05.2012 г.
 • Съгласно изискването на чл. 5, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 86/2003 г.), предаването на отпадъците да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 12 от закона със съответния код съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. Дв, бр. 44/2004 г.). Срок: постоянен
 • Да се представи в РИОСВ – Благоевград писмена информация за отпадък с код 13 05 03* относно количествата образувани в периода 2005 г. – 2012 г. и начина на третиране на отпадъка. Срок: 18.05.2012 г.
 • Съгласно изискванията на чл. 30 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 86/2003 г.), да се представи в РИОСВ – Благоевград проект на програма за управление на дейностите с отпадъци. Срок: 31.05.2012 г.
 • Да бъдат изискани от производителите или доставчиците на употребяваните на обекта химикали актуални ИЛБ, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP. За изпълнението на предписанието РИОСВ-Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 30.06.2012 г.
 • В съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси да бъдат изготвени документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ-Благоевград. Срок: 20.05.2012 г.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.