Съдържание

Посетители

В момента има 226  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“БРАВО” АД – с. Коларово

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “БРАВО” АД – с. Коларово

На основание заповед № 86/09.04.2012 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 19.04.2012 г. беше извършена проверка на място на обект “БРАВО” АД, находящ се в с. Коларово, общ. Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на фабрика за производство на обувки включваща:

 • шивашки цех;
 • кроялен цех;
 • конфекционен цех;
 • пречиствателно съоръжение за отпадъчните води.
 • помещения за съхранение на опасни химични вещества;
 • помещения за съхранение на генерираните отпадъци;
 • парокотелна централа (ПКЦ).

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Води”

Проверката е във връзка с контрол за изпълнение на условията поставени в издаденото разрешително за заустване № 43110100/15.04.2011 г. На обекта се формират битово-фекални отпадъчни води от обслужващия персонал. Същите се пречистват в локално пречиствателна съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ), състоящо се от 4 броя камери, след което посредством тръбопровод се заустват в р. Луда река. Констатира се:

 1. Не е сигнализиран пункта за собствен мониторинг, като не е осигурен безопасен и постоянен достъп.
 2. Няма изготвен план за собствен мониторинг, включващ показателите за контрол посочени в разрешителното за заустване.
 3. Няма договор с акредитирана лаборатория за изследване на заустваните отпадъчни води съгласно схемата за собствен мониторинг с определена честота на пробовземане на три месеца.
 4. В РИОСВ-Благоевград е внесен доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване.
 5. Взета е проба отпадъчните води на изход на ЛПСОВ, преди заустване в р. Луда река.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани източници от горивни процеси.

Дружеството експлоатира ПКЦ с 2 броя котли, подлежащи на контрол съгл. Наредба №1/2005 г. (обн. ДВ, бр. 64/2005 г.). Емисиите се отвеждат в един общ комин на около 10 м над покривната конструкция. Утвърден е Доклад за извършени СПИ за 2010 г. и 2011 г. Извършена е проверка по дневниците на котлите. Установено е, че се отразява работния режим, с което се изпълнява предписание поставено през 2011 г.

Относно спазване изискванията на Наредба № 7/2003 г. (обн. ДВ, бр. 96/2003 г.) за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.

Съгласно изискванията на Наредбата, дружеството е подало декларация. Консумацията на органични разтворители за 2011 г. е 3960 т/год., с което не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители /ПСКР/, определена за дейността „производство на обувки“ и не подлежи на контрол чрез изготвяне на План за управление на разтворителите.

Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)№ 842/2006 г., относно някои флуорирани парникови газове (ДВ бр. 3/2009 г.).

Дружеството експлоатира 2 броя фризери за охлаждане на готовите обувки, със съдържание на охлаждащ агент R404 А по 4 кг. През 2011 г. е извършена подмяна на хладилен агент R22. Води се „досие на системата“ за всяка инсталация, съгласно изискванията. Извършена е проверка на 2 броя досиета на системите, в които са отразени проверки за херметичност/течове. В РИОСВ-Благоевград е представен в срок годишен отчет съгласно чл. 36 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент № 842/2006 г., относно някои флуорирани парникови газове.

3.3. Фактор “Отпадъци”

Дружеството е провело процедурата по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 44/2004 г.), като има заверени работни листове за отпадъци с кодове: 04 01 99, 04 02 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 10, 20 01 21, 20 03 01. Дейностите, които дружеството извършва с отпадъци са временно съхраняване и транспортиране. Транспортирането се извършва при наличието на разрешително за дейности с отпадъци, като се ползват собствени коли, които от своя страна са поддържат с специализирани сервизи.

Представят се писмени договори за предаване на отпадъците за последващо третиране, в т.ч. с „Феникс – Дупница“ ООД, гр. Дупница; „Ники Метал“ ЕООД, с. Черниче и „Тео Морис България“ ЕООД, гр. Петрич. Представят се и кантарни бележки, издадени при предаване на отпадъците.

На обекта се представя една отчетна книга за отпадъците, която се води съгласно изискванията на Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ, бр. 95/2004 г.). В срок до 31.03.2012 г. в РИОСВ-Благоевград са представени годишните отчети за отпадъци за календарната 2011 г.

Дружеството притежава утвърдена от директора на РИОСВ-Благоевград програма за управление на дейностите с отпадъците.

Всички отпадъци се съхраняват разделно по вид, на места обозначени с кода на съотвения отпадък.

Дружеството не пуска на пазара опаковки.

3.4. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС и във връзка със задълженията на дружеството като „потребител по веригата“ на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси произтичащи от Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP и Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH, както и във връзка с предписания поставени на по-ранен етап.

При проверката се установи, че поставените предписания са изпълнени. В склада за съхранение на употребяваните на обекта химикали е изградена адекватна вентилация.

На обекта са налични ИЛБ за употребяваните ОХВ и смеси, които обаче не са актуални.

Дружеството съхранява на обекта цялата налична информация, касаеща вида и количествата на употребяваните опасни химични вещества и смеси.

4.Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно компонент “Атмосферен въздух”

 • Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите от ПКЦ, изпускани в атмосферния въздух. Резултатите от измерванията да се представят с Доклад по реда и начина на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. (обн. ДВ, бр. 31/1999 г.). Срок: 31.12.2012 г.

Относно фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

 • Да бъдат изискани от производителите или доставчиците на употребяваните на обекта химикали актуални ИЛБ, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и Регламент CLP. За изпълнението на предписанието РИОСВ-Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 15.06.2012 г.
 • Във връзка с изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (обн. ДВ, бр. 43/2011 г.) да бъде изготвена документацията по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ-Благоевград. Срок: 15.06.2012 г.

5.Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.