Съдържание

Посетители

В момента има 196  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“БУМАР” АД - гр.Сандански

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Цех за обработка на скални материали” землище на с. Илинденци, община Струмяни, собственост на “БУМАР” АД - гр.Сандански

 

На основание Заповед № 144/31.05.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 05.06.2012 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката:

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство, включително последващ контрол за изпълнение на дадени предписания при предходни проверки.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта:

  • инсталация за производство на мраморно брашно;
  • инсталация за рязане на скални блокове;
  • замърсени и / или нарушени площи извън границите на обекта;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3. Отразени  факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения:

3.1. Компонент “Земи и почви”.

Няма промяна в състоянието на земите в близост до производствената площадка и край отвеждащият канал за отпадъчни производствени води.В резултат на по добро пречистване на водите посредством флокулант, няма натрупване на шлам по протежение на канала. Увеличена е площта на производствената площадка с близо 4 дка, като общата площ е около 20 дка. Не се констатират нарушени и / или замърсени терени от дейността на обекта.

3.2 Компонент “Води”

Проверката е във връзка с контрол на изпълнение на условията в издадено разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120043 / 25.02.2010г. Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, като пробовземането е на шест месеца. Представени са протоколи за 2011г. / два броя/ от които е видно, че има минимално отклонение от индивидуалните емисионни ограничения ИЕО, съгласно издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води.Взети са проби и за първо полугодие на 2012г., но не са готови резултатите.

Пречиствателното съоръжение е в добро експлоатационно състояние. Около 80 % от водата се ползва в оборотен цикъл.

Внесен е в РИОСВ Благоевград доклад за изпълнение на условията в разрешителното за заустване на отпадъчни води за 2011г.

Взета е водна проба от отпадъчни води на изход от пречиствателното съоръжение преди заустване в отвеждащ канал, за емисионен контрол.

3.3 Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани източници на емисии в атмосферния въздух – на площадката е разположена 1 бр. инсталация за производство на микро продукти /мраморно брашно/ от отпадъчни парчета мрамор.Съоръжена е с пречиствателно съоръжение - ръкавен филтър и 1 брой изпускащо устройство- въздуховод. С вх. №3054/31.10.2011 г. са представени в РИОСВ- Благоевград, протоколи от извършени измервания. Същите са валидни и за 2012 г. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии на прах, регламентирани в чл.11 от Наредба № 1 от 2005г. / обн. ДВ бр.64 от 2005г./ Резултатите от СПИ не са представени с доклад в РИОСВ Благоевград, съгласно чл.39 от Наредба № 6 / ДВ бр.31 от 1999г./ В деня на проверката, инсталацията за производство на микропродукти не работеше.

Източници на неорганизирани емисии в атмосферния въздух - машина за рязане на мраморни блокове –„Диамантина 2 500“. Изпълнено е предписание от предходна проверка през 2011г. за покриване на машината или преместване на закрито. Същата е оградена със стена.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се спазват изискванията за „периодичност“ при извършване на собствени периодични измервания / СПИ / на емисиите на прахообразни вещества в атмосферния въздух от инсталацията за производство на микропродукти- 1 път в рамките на две последователни календарни години. Резултатите от извършените измервания да се представят в РИОСВ Благоевград под формата на “Доклад”, по реда на чл.39 от Наредба № 6 / ДВ бр.31 от 1999г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните пропуски е дадено предписание. Ще се проследи изпълнение му.