Съдържание

Посетители

В момента има 196  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“В и ВГД Оранжерии Петрич” ООД - гр.Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “В и ВГД Оранжерии Петрич” ООД - гр.Петрич 

На основание Заповед № 30 / 23.02.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 29.02.2012 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката.

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство, включително  последващ контрол за изпълнение на дадени предписания при предходни проверки.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

 • горивни инсталации / 4 броя електроцентрали, 3 бр.котелни централи/
 • складове за съхранение на химични вещества и препарати;
 • площадки за временно съхраняване на отпадъци;
 • ремонтни работилници 2 бр.,
 • депо за растителни отпадъци;
 • замърсени и / или нарушени площи извън границите на обекта;
 • площадкова канализация за отпадъчни води.

3. Отразени  факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Земи и почви”.

Извърши се оглед на терени в близост до площадката за депониране на растителни отпадъци и терени разположени западно от обекта, върху които в минали години е  депониран  хумус, изземван от блоковете,  при внедряване на хидропонната безпочвена система за отглеждане на зеленчукови култури.

Не се констатират нарушения, изпълняват се предписанията.

По отношение изискванията на чл.18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и чл.3 от Наредба № 1 / 29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените  случаи от ЗОПОЕЩ, се констатира, че дружеството разполага със собствена оценка по реда на посочените нормативни документи.

3.2 Компонент “Води”

Изпълнява се  предписанието  за извършване на физикохимичен анализ на заустваните отпадъчни води  в отводнителния  канал./. Представени са в РИОСВ Благоевград, протоколи от лабораторно изпитване за 2011 г. Резултатите от извършения емисионен контрол показват, че се нарушават нормите за II категория водоприемник по показатели “ азот нитритен” и „фосфати“.

Към днешна дата, на дружеството тече месечна санкция за наднормено замърсяване на отпадъчните води по показатели-„ ХПК“,“азот нитритен“, „фосфати“ и „нефтопродукти“.

Дружеството не притежава разрешително за заустване на отпадъчните води, по реда на Закона за водите. В отводнителен канал се заустват дренажни води от блоковете с хидропонно отглеждане на културите и атмосферните води от охранителните канали.

В момента тече процедура по преиздаване на разрешителното за водовземане от подземни води и след приключването й, ще стартира процедура по издаване на разрешително за заустване.

3.3 Компонент “Атмосферен въздух”

От налични 8 бр. котелни централи за отопление на 450 дка покрита площ, дружеството  експлоатира 3 бр. КЦ с 9 бр. водогрейни котли тип „Bruna“, с топлинна мощност от 3.5 МW на всеки по отделно. Водогреен котел № 1 в КЦ № 5 е запечатен в изпълнение на заповед на директора на РИОСВ Благоевград през 2011г. Останалите 5 бр. котелни централи са отдадени под наем.

В експлоатация са 4 бр. топлоелектрически централи с 8 броя когенератори с мощност 2 МW за всеки поотделно. Общо, инсталираната топлинна мощност е 47.5 МW  

Утвърден е от РИОСВ Благоевград,  доклад за резултатите от извършените собствени периодични измервания /СПИ/ Не се констатира наднормено съдържание на вредни вещества в изходящите газове.

  На дружеството е издадено Разрешително за емисии на парникови газове /РЕПГ/ № 158-НО-ИО-ПО / 2011. Внесен е в ИАОС гр.София, верифициран доклад за емисиите на парникови газове, отделени от горивните инсталации за периода от 01.01.2005г. до 31.12.2010г.

3.4  Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава утвърдена фирмена програма за управление на отпадъците № 201 / 23.08.2011г.

На обекта се извършва временно съхраняване на мястото на образуване на отпадъци с кодове:020103; 020104; 020399; 120101; 130206; 130208; 150101; 150102; 150110; 150202; 160103;160107; 160117; 160199;160601; 191202;191205 и 200301. За отпадъците има обособени места и съдове, опасните отпадъци се съхраняват на закрито.

На обекта има 17 бр. отчетни книги, които се водят редовно. Представени са в срок годишните отчети за 2011 г.  и договори за предаване на отпадъци за 2011г. Дружеството притежава регистрационен документ за транспортиране на смесени битови отпадъци.   Извозването на битовите отпадъци се извършва от „ЕТБ“ ООД гр. Петрич.

Дружеството членува в организация по оползотворяване на отпадъците от опаковки. Има сключен анекс към договор за 2011 и 2012г.

3.5 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС /ДВ бр.10 от 2000г. изм.ДВ бр.63 от 2010г./и във връзка с задълженията на дружеството като потребител по веригата на химични вещества и смеси, произтичащи от Регламент /ЕО/ № 1907 / 2006г. на ЕП- Регламент REACH и Регламент /ЕО/ № 1272 / 2008г-Регламент СLР и дадените предписания в КП № 1-03 / 09.02.2011г.

Изпълнени са предписанията от посочения по горе констативен протокол. Внесена е в РИОСВ Благоевград, необходимата информация. Съхранението на азотна киселина, свежи масла и торове се извършва съгласно изискванията за съхранение посочени от производителите в информационните листове за безопасност. Разливът от масла е отстранен.На обекта са налични ИЛБ за употребяваните торове и продукти за растителна защита, масла и азотна киселина, но не отговарят на изискванията на горепосочените регламенти.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

 • Да се упражнява контрол, за недопускане на замърсяване и нарушаване на земеделски земи в близост до обекта. Срок-постоянен
 • Да се извършва физикохимичен анализ на заустваните отпадъчни води в отводнителния канал по показатели- pH, НРВ, БПК5, ХПК, NH4, NO2, PO4 и нефтопродукти, с честота два пъти годишно. Протоколите с резултатите да се представят в РИОСВ Благоевград в двуседмичен срок, от получаването им от лабораторията.Срок -постоянен
 • При възникнала необходимост от промяна, касаеща горивните инсталации, включително и РЕПГ, да се уведоми ИАОС гр.София с копие до РИОСВ Благоевград. Срок-1 месец преди извършване на промяната;
 • Да се изискат от производителите /доставчици на употребяваните на обекта химикали, актуални ИЛБ за тях, които да отговарят на изискванията на чл. 31 от Реглмент REACH и на СLР –Регламента. Писмено да се уведоми РИОСВ Благоевград, за изпълнение на предписанието.Срок-31.03.2012 г.
 • Във връзка с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, да се изготвят необходимите документи, съгласно чл.4, т. 7, т. 8, т. 9 и т. 10. Копия от тях да се изпратят в РИОСВ Благоевград. Срок-31.03.2012 г
 • Складът за съхранение на торове и химикали, да се реорганизира, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр.43/2011г.) Писмено да се уведоми РИОСВ Благоевград, за изпълнение на предписанието. Срок-30.04.2012 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.