Съдържание

Посетители

В момента има 179  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“В и К” ЕООД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “В и К” ЕООД - гр. Благоевград

На основание заповед № 190/18.07.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 18.07.2012 г. беше извършена проверка на място на обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Благоевград”. Проверката е извършена във връзка с изпълнението на условията в решениe по ОВОС № 52-12/2001 г. на министъра на околната среда и водите и във връзка със спазване на нормативните изисквания за опазване на околната среда,

1. Цел на проверка.

Проверката се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условията  в решение по ОВОС № 52-12/2001 г. на министъра на околната среда и водите  във фаза “По време на експлоатацията” и спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Бяха проверени 3 условия от решението по ОВОС, а именно:

ІІІ.1 Експлоатиращото предприятие да създаде организация за ефективен контрол на договорирания състав и количество на промишлените отпадъчни води, заустващи в канализационните колектори, с цел да не се компрометира работата на пречиствателното съоръжение.

ІІІ.3 Формираните утайки на ГПСОВ да бъдат предавани за по-нататъшно третиране съгласно изискванията на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № 52-12/2001 г.

Проверката бе извършена на място и по документи. При проверката не се констатира неизпълнение на условията в решението по ОВОС.

Създадена е организация за контрол на промишлените предприятия заустващи отпадъчни води от производствената дейност в канализацията. Сключени са всички договори. Извършва се собствен контрол на отпадъчните води с вземане на проби. Съставят се протоколи с резултатите от проверките.

Отпадъците се предават на лица, притежаващи необходимите документи по Закона за управление на отпадъците.

3.2 Фактор „Опасни химични вещества и смеси и управление на риска”

Проверката е извършена на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000 г. с последни изменения) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.

Дружеството употребява в своята дейност опасни химични вещества и смеси – флуколант и препарат „ММХ“ за поддръжка на отходни тръби. За тях „В и К“ ЕООД притежава ИЛБ, които обаче не са актуални, т.е. не са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на CLP-Регламента.

Тези химикали се съхраняват в специално обособени за целта помещения, намиращи се на територията на ПСОВ – гр. Благоевград.

3.3 Фактор „Отпадъци“

За обекта дружеството притежава заверени работни листове за отпадъци с кодове 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 08 09, 19 08 10, 19 08 11 и 20 01 21.

Отпадъците с кодове 19 08 01 и 19 08 02 се събират разделно в контейнери, които се обслужват от „Биострой“ ЕООД въз основа на писмен договор.

Отпадъците с код 19 08 05 се предават на „Екопроект - Л“ ООД, гр. Айтос въз основа на писмен договор от 24.01.2012 г.

На обекта има 3 бр. отчетни книги. Същите се водят редовно. В срок до 31 март 2012 г. в РИОСВ-Благоевград са представени годишни отчети по отпадъци за 2011г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За всички употребявани от «В и К» ЕООД, гр. Благоевград на обектите , на които дружеството е оператор ОХВ и смеси да бъдат изискани от доставчиците актуални ИЛБ, които в съответствие с изискванията на на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на CLP-Регламента.

За изпълнение на това предписание РИОСВ-Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 31.08.2012 г. Отговорник: Управителя на «ВиК» ЕООД

Във връзка с изискванията на на Наредбата за съхранение на ОХВ и смеси (ДВ. бр. 43/2011 г.) да бъде изготвена оценката по безопасността на на съхранението на ОХВ и смеси по чл. 9 от нея. Оценката да бъде документирана, съгласно формата утвърдена със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. Копие от оценката да бъде изпратена в РИОСВ-Благоевград Срок: 30.09.2012 г. Отговорник: Управителя на «ВиК» ЕООД 

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката не се констатира, неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.