Съдържание

Посетители

В момента има 432  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“Диманков“ ЕООД - с.Струмяни

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Диманков“ ЕООД - с. Струмяни, общ. Струмяни, област Благоевград

 

В изпълнение на годишният план на РИОСВ Благоевград, се извърши проверка на място и по документи.

1. Цел на проверката. 

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

  • цех за обработка на скални материали ;
  • замърсени и / или нарушени терени;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;
  • площадкова канализация за отпадъчни води, точка на заустване.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

3.1.Компонент “Земи и почви”

Не са изпълнени предписанията от Констативен протокол № 22-11/19.05.2011г. за преместване на скални материали от собствена земеделска земя и общинска земеделска земя на производствената площадка. По информация на управителя, е извършено заснемане на имотите с цел преотреждане на част от земите за нуждите на производството.

3.2 Компонент “Води”

Проверката е във връзка с контрол по изпълнение на условията от издадено Разрешително № 400637 / 28.12.2006г.

В РИОСВ Благоевград са внесени протоколи от собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води за 2011г. /второ полугодие/. Резултатите показват, че няма нарушение на индивидуалните емисионни ограничения / ИЕО/, съгласно разрешителното за заустване.

Не е внесен в РИОСВ Благоевград Доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително, за 2011г. съгласно чл. 148 ал.1 т.12 от Закона за водите.

Към момента на проверката, производствените отпадъчни води се заустват в р.Злинска, без да преминават през утаителя. Взета е проба от отпадъчни води на изход от обекта, преди заустване в р.Злинска.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се освободят от материали заетите площи по протежение на полския път. Срок – два месеца.
  • Да не се допуска заустване в р.Злинска на непречистени производствени отпадъчни води. Срок – постоянен.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За допуснатите нарушения, ще се потърси административно наказателна отговорност. Ще се извърши последваща проверка за проследяване изпълнението на предписанията.