Съдържание

Посетители

В момента има 174  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“ЗПП” АД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д 

за извършена проверка на “ЗПП” АД - гр. Благоевград 

На основание заповед № 117/25.04.2012 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 08.05.2012 г. беше извършена проверка на място на обект “Завод за печатни платки”, собственост на “ЗПП”АД, гр. Благоевград, находяща се в гр. Благоевград, бул. „Димитър Солунски“ №9. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

От началото на месец декември 2011г. обектът не работи.

Целият персонал с изключение на изпълнителния директор и пазача е освободен.

Линията за метализация е демонтирана и продадена. Ваните за отлагане на покрития са празни. В тях няма разтвори. На обекта са останали много малки количества годни за употреба химикали, които съгласно писмени договори ще бъдат върнати на техните доставчици.

Изпълнителния директор е уведомен за задълженията си по ЗУО – наличните отпадъци да се предадат за последващо третиране на лица притежаващи необходимите документи за това.