Съдържание

Посетители

В момента има 243  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“Магнетик хед текнолоджис (България)” АД - гр.Разлог

Д О К Л А Д 

за извършена проверка на “Магнетик хед текнолоджис (България)” АД - гр.Разлог

На основание заповед №335/05.11.2012 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.11.2012 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Магнетик хед текнолоджис (България)” АД, гр. Разлог. Проверката е комплексна и се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности: Цех ”Механичен”, Цех ”Ецване”, Цех ”Монтаж1”, Цех „Бекер“, ПКЦ, ПСОВ, складовете за съхранение на опасни химични вещества и складове за временно съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на магнитни глави.

В цех ”Ецване” се извършва химично рязане на метали, термообработка на метали, нанасяне на фоторезист, експониране, проявяване, ецване.

3.1. Компонент Атмосферен въздух

Емисии на горивни източници: Дружеството експлоатира ПКЦ с 3 бр.котли. Използвано гориво-природен газ. Димните газове се изхвърлят в атмосферния въздух посредством 2 бр. комини. Последният емисионен контрол е извършен през м. декември 2010 год. Резултатите от извършените СПИ са представени с Доклад, утвърден от РИОСВ-Благоевград и валиден за 2010 и 2011 год. До момента в РИОСВ-Благоевград, както и по време на проверката не се представят протоколи от измерени емисии от котела.

Емисии от производствена дейност:

  • Организирани емисии от участък ”Ецване” - разположени са 4 бр. ЕЦ-машини, които използват ферихлорид. Последните СПИ на емисиите на хлороводород са извършени през 2010 год. и са  валидни за 2010 и 2011 год. До момента не са представени протоколи от измерени емисии, както в РИОСВ-Благоевград, така и в момента на проверката.
  • Организирани емисии от цех” Монтажен” и цех ”Механичен” - емисии от ЛОС при дейности ”Почистване на повърхности”. Представена е в РИОСВ - Благоевград Декларация, съгласно изискванията на чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003г. Съгласно представената информация не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители.

3.2. Компонент Води

Дружеството има сключен договор с “В и К” ЕООД - Благоевград от 09.06.2009 г. за отвеждане на производствени отпадъчни води. Съгласно договора абоната няма задължение да извършва собствен мониторинг на отпадъчните води, като заплаща на „В и К“ ЕООД такса „пречистване“. Представена е фактура за заплатената услуга.

Дружеството потребител има собствена локална ПСОВ, която е в добро състояние. По време на проверката работи цех „Ецване“. Пречистват се промивни води ~ 2,6 м3/дн. Показателят „рН“ се измерва автоматично, резултатите се отразяват в лабораторен дневник. Състоянието на ПСОВ е добро. В момента работи с много малък капацитет – около 20 мин./денонощие.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества. Управление на риска.

В момента на проверката се констатира, че складовите стопанства за съхраняване на опасни химични вещества и смеси се преобразуват, като част от тях се преместват в друг склад, а част от тях все още се съхраняват в досегашния склад. Представител на дружеството бе запознат с изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 год.)

Дружеството притежава ИЛБ за използваните от него опасни химични вещества и смеси, които не са изготвени съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №1272/2008 г. Дадени предписания.

3.4.Фактор” Отпадъци”

От производствената дейност на дружеството се образуват отпадъци с кодове 11 01 09, 12 01 03, 13 02 08, 20 01 21, за които има заверени работни листове по реда на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.)

Цитираните по-горе видове отпадъци се съхраняват разделно, като местата на опасните отпадъци са с ограничен дъстъп. Обозначени са с табели. Около съдовете за отпадък с код 13 02 08 е поставена обваловка, а в помещението за отпадък с код 20 01 21 се разполага със сяра на прах. Като предпазна мярка против счупването на тръбите се ползват опаковките от новите лампи.

На обекта се съхраняват 4 броя отчетни книги за отпадъците, които се водят съгласно изискванията на Наредба №9 (ДВ, бр. 95/2004 г.) Книгите са заверени при проверката.

Дружеството се явява лице, пускащо на пазара опаковки. Част от суровините и материалите, с които се работи са от страни, членки на ЕС, както внос и от трети страни. Дължимата продуктова такса „опаковки“ за внесените на територията на страната опаковани материали се заплаща към ПУДООС.

Битовите отпадъци се събират в контейнери и се извозват по реда, установен за територията на гр. Разлог.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • За всички употребявани от дружеството опасни химични вещества и смеси да бъдат изискани от доставчиците актуални информационни листове за безопасност, които да бъдат в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) №1272/2008 г. (СLР).Срок: 01.02.2013 год. Отг.: Изп. Директор
  • Във връзка с изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) да бъде използвана оценката по безопасността на съхранение на ОХВ и смеси по чл. 9 от нея. Оценката да бъде документирана съгласно формата утвърден със Заповед №РД-288/03.04.2012 год. Копие от оценката да бъде представена в РИОСВ-Благоевград. Срок: 01.02.2013 год. Отг.: Изп. Директор
  • Складовите помещения, в които ще се преместят ОХВ и смеси да отговарят на изискванията дадени в ИЛБ на химичните вещества и смеси. Срок: 01.01.2013 год Отг.: Изп. Директор.