Съдържание

Посетители

В момента има 221  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“Медика” АД - гр. Сандански

Д О К Л А Д 

за извършена проверка на “Медика” АД - гр. Сандански   

На основание заповед № 174/29.06.2012 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 10.07.2012 г. беше извършена проверка на място на обект “Производствена база гр. Сандански”, собственост на “Медика”АД, гр. София, находяща се в гр. Сандански, Промишлена зона.. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • цех “Евромед”;
 • цех “Фармамедика”;
 • склад за входящи суровини и готови лекарствени форми;
 • механизиран склад за входящи суровини към цех “Евромед”;
 • склад за входящи течни суровини;
 • общозаводска пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ);
 • газово стопанство за производство на технологична пара;
 • помещения за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Води”

ПСОВ намираща се на територията на обекта работи. В нея постъпват за пречистване.

отпадни води от цех “Фармамедика” и цех “Евромед”. Химически замърсени води постъпват в минимални количества, като улавянето им се извършва в локални пречиствателни съоръжения – утаители с голям капацитет.

Дружеството извършва собствен мониторинг по показатели рН, НРВ и хлориди, като резултатите се отразяват в лабораторен дневник. Не са регистрирани отклонения на нормите на Наредба №7/2000г. за заустване на производствените отпадъчни води в канализационната мрежа.

Дружеството е сключило договор с “УВЕКС” ЕООД, гр. Сандански за отвеждане на отпадъчните води. Съгласно този договор абонатът е длъжен да извършва физикохимичен анализ два пъти годишно, съобразен с изискванията на Приложение №1 от същия договор. За 2010г. не е извършван контрол от акредитирана лаборатория. Към момента дружеството е направило писмено искане за извършване на пробовземане към РЛ – ИАОС – Благоевград, но няма още резултат.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

За производствените си нужди дружеството експлоатира два броя парогенератори.

изгарящи газ пропан – бутан, които не подлежат на контрол за спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ).

При производството на готови лекарствени форми се използват органични разтворители, в резултат на което се отделят емисии от летливи органични съединения. В тази връзка дружеството е подало годишната си декларация за изразходваните количества органични разтворители праз 2011г, от която се вижда, не е необходимо изготвянето на план за управление на разтворителите.

На обекта са налични четири броя системи, които съдържат повече от 3кг. озоноразрушаващи вещества или флуорирани парникови газове. Дружеството притежава досиета за всяка от системите, които са в съответствие с изискванията на Регламент № 1005/2009 и е представило в законовия срок годишните отчети свързани с тази дейност.

3.3. Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава заверени работни листове за генерираните на обекта отпадъци, които съхранява временно на обекта на местата на тяхното образуване. Това съхранение е разделно в обособени за целта места обозначени с кода и наименованието на съответния отпадък.

На обекта има два броя отчетни книги, които се водят редовно. Генерираните отпадъци се предават на фирми със съответните разрешителни и съгласно писмени договори. На производствената площадка не се извършва препакетиране на отпадъци и тяхното транспортиране.

От тази дейност се отделя отпадък “пластмасови опаковки”, който не е класифициран по реда на Наредба №3 (ДВ, бр. 44/2004г.).

В срок до 31.03.2011 г. в РИОСВ-Благоевград не са представени годишните отчети за отпадъците третирани през календарната 2011 г.

3.4. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000г., посл. изм. ДВ, бр. 63/2010г.) и във връзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP на Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството и произтичащите от тях задължения за дружеството, като “потребител по веригата” на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси.

Дружеството е представило в РИОСВ – Благоевград информация за вида и количествата химикали употребявани през 2011г., както и идентификацията на техните доставчици.

На обекта е налична и достъпна цялата информация за употребяваните химикали, в съответствие с изискванията на чл. 36 от Регламент REACH, включително и информационни листове за безопасност за всеки един от тях. Наличните информационни листове за безопасност не са в съответствие с чл. 31 на Регламент REACH; и Регламент CLP. Употребяваните химикали се съхраняват в специално обособени за целта помещения.

 4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се извърши физикохимичен анализ на проба отпадни води на изход от ПСОВ, преди заустване в градския колектор. Пробовземането да се извърши от акредитирана лаборатория. Резултатите да бъдат представени в РИОСВ – Благоевград.Срок: 30.09.2012г.
 • За климатичните инсталации към цех “Фармамедика” и за тези към склада на същия цех да се поддържа досие на системата, съгласно Регламент ЕО/№ 842/2006 .Срок: постоянен
 • Да се представят в РИОСВ-Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 44/2004 г.), за тези видове отпадъци, за които все още не е проведена процедурата.Срок: до 30.07.2012 г.
 • В изпълнение на задълженията произтичащи от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP на Европейския парламент да бъдат изискани от производителите или доставчиците актуални информационни листове за безопасност за употребяваните на обекта химикали. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ – Благоевград.Срок: 15.10.2012 г.
 • За тези от веществата, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH, и които влизат в състава новопостъпилите химикали употребявани на обекта и на тези, чиито доставчици са сменени да бъдат изискани документи, удостоверяващи наличието на регистрация, съгласно изискванията на чл.6 от цитирания регламент. Срок: 15.10.2012 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.