Съдържание

Посетители

В момента има 209  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“МЕРКЕЗ” ООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на “МЕРКЕЗ” ООД - гр. Гоце Делчев

На основание заповед №9/18.01.2012 год. на директора на РИОСВ – Благоевград , на 25.01.2012 год. беше извършена проверка на място на обект “Меркез” ООД, находящ се в гр. Гоце Делчев, промишлена зона, м. “Мочура”. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • Хладилни и климатични инсталации;
 • Склад за опасни химични вещества;
 • Складове за съхраняване на отпадъци;
 • Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство и търговия на памучни тъкани и изделия от тях. В момента на проверката обектът работи с 1/3 от капацитета си.

3.1. Компонент «Атмосферен въздух»

В процеса на месопреработка дружеството експлоатира 2 бр. климатични агрегати и 3 бр. хладилни централи, съдържащи над 3 кг охлаждащ агент, които попадат за контрол от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006, относно някои флуорирани парникови газове (ДВ бр.3/2009 г.). При проверката са представени 5 бр. „Досие на системата”, съгл. изискванията на Приложение №3 към чл. 30 от Наредбата. Съгласно представените досиета е установено спазване на периодичността на проверките за херметичност/течове, съгласно чл. 3, ал. 2 от Регламент (ЕО) №842/2006. Проверките за херметичност/ течове са извършвани от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска Браншова камара по машиностроене.

3.2. Компонент “Води”

Дружеството формира отпадъчни води от “Предприятие за месопреработка”, гр. Гоце Делчев, м. “Мочура”. Изградено е пречиствателно съоръжение, което се почиства редовно - 1 път седмично. Сключен е договор с “В и К” ЕООД, Благоевград за приемане на отпадъчните води. С протокол №29/25.01.2012 год. за вземане на проба на РЛ – Благоевград е взета извадка от отпадъчните води с показатели за анализ рН, НРВ, БПК5, ХПК. По време на вземане на пробата показателя рН е 11,61.

За дейността си дружеството използва алкални почистващи препарати, които са класифицирани, като силно токсични за водни организми (съгласно информационните листове за безопасност - ИЛБ). Съхранението на същите се извършва в специално обособено за целта помещение. Притежаваните от дружеството ИЛБ не са актуални, т.е. не отговорят на изискванията на чл. 31 на Регламент REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

За дейността си дружеството използва алкални почистващи препарати, които са класифицирани, като силно токсични за водни организми (съгласно информационните листове за безопасност - ИЛБ). Съхранението на същите се извършва в специално обособено за целта помещение. Притежаваните от дружеството ИЛБ не са актуални, т.е. не отговорят на изискванията на чл. 31 на Регламент REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP.

3.3. Фактор «Отпадъци»

Дружеството има утвърдена фирмена програма за управление на дейностите по отпадъците с Решение №172/02.11.2010 год. на Директора на РИОСВ-Благоевград. Отпадъците се съхраняват съгласно условията в Програмата. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба №9 (ДВ, бр.95/2004 год.). Представиха се договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране. При проверката се установи, че дружеството има проблем с предаването на отпадък с код 15 01 02 и го изхвърля в контейнерите за битови отпадъци.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се предприемат мерки за регулиране на показателя рН на отпадъчните води, съгласно изискванията на наредба №7/2000 год. за условията и реда за заустване на производствени и отпадъчни води в  канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98/2000 год.).
 • Да бъдат изискани от доставчиците актуални ИЛБ за употребяваните химикали, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл. 31 на Регламент REACH и Регламент CLP. Копия от тях да бъдат представени в РИОСВ – Благоевград.
 • В изпълнение на изискванията на Наредбат за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011 год.) да бъде изготвена документацията изискана в чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9 и т.10. Копие от същата да бъде представено в РИОСВ – Благоевград.
 • Да бъде подадена в РИОСВ – Благоевград информация за вида и количествата на употребените на обекта през 2011 год. химикали.
 • Да се преустанови изхвърлянето на отпадък с код 15 01 02 в контейнерите за битови отпадъци и да се съхранява до сключване на договор, и предаване на фирма, имаща разрешение за дейности с отпадъци съгласно ЗУО (ДВ, бр. 86/2003 год.).
 • При сключване на договор за горецитирания отпадък, същият да се представи в РИОСВ – Благоевград в седемдневен срок след сключването му.
 • В срок до 31.03.2012 год. да се преставят в РИОСВ-Благоевград годишни отчети за отпадъците за 2011 год., съгласно изискванията на Наредба №9 (ДВ, бр. 86/2003 год.).

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.