Съдържание

Посетители

В момента има 435  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“МЕС-КО”ЕООД - гр. Петрич

Д О К Л А Д 

за извършена проверка на “МЕС-КО” ЕООД - гр. Петрич 

На основание заповед № 336 / 05.11.2012 год. на директора на РИОСВ Благоевград, на 13.11.2012 год. беше извършена проверка на място на обект “Мес-Ко” ЕООД, находящ се в гр. Петрич, ул. “Места” 15. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2.  Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Хладилни и климатични инсталации;
  • Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;
  • Помещение за съхраняване на опасни химични вещества;
  • Помещения за съхраняване на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Води”

Отпадъчните води, които се формират на площадката ( битови и производствени ) се заустват в канализационната мрежа на гр. Петрич въз основа на  сключен договор с експлоатационното дружество  “В и К” ЕООД гр. Петрич от 05.05.2010 г. Съгласно сключен анекс към договора дружеството има задължението да изследва заустваните отпадъчни води три пъти годишно. За изпълнение на мониторинга има сключен договор с ИАОС - РЛ Благоевград. В РИОСВ Благоевград са  представени  два броя Протоколи от изпитване, като резултатите от извършените анализи показват, че се спазват максимално допустимите концентрации на вещества, изпускани в канализационна мрежа без селищна пречиствателна станция съгласно Приложение №2  на Наредба № 7 / 2000 г.

Съгласно договора с РЛ Благоевград, до края на 2012 г. предстои и трето пробовземане, като резултатите ще бъдат предоставени допълнително.

Пречиствателното съоръжение се поддържа в добро експлоатационно състояние. Почистването се извърша през ден.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

Относно организирани източници на емисии от горивни източници – дружеството експлоатира за отопление котел с топлинна мощност под 0.5 МВт, използващ гориво природен газ, който не подлежи на контрол чрез измерване, съгласно Наредба №1/2005 г.(ДВ бр. 64/2005 г.)

Относно спазване изискванията на Наредбите за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005 / 2009 за озоноразрушаващи вещества ( ОРВ ) и Регламент (ЕО) № 842 / 2006 относно някои  флуорирани парникови газове ( ФПГ ) – на обекта се експлоатират 21 бр. хладилни инсталации, 10 бр. климатични инсталации и 2 бр. ледогенератори, съдържащи охлаждащи агенти R 404 А и R 22 в количества над 3 кг. При проверката са представени 33 бр. „ Досие на системата ”. Съгласно представените досиета е установено спазване на периодичността на проверките за херметичност / течове, съгласно изискванията на цитираните регламенти. Проверките за херметичност / течове са извършвани от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.

В РИОСВ-Благоевград е представен годишен отчет за 2011 год. за стационарни хладилни и климатични инсталации, съдържащи контролирани вещества. През отчетната година е извършено доливане на 1 кг. R 22 на инсталация № 9, за което не се представя документ, че е използван регенериран или рециклиран R 22. През 2012 г. е въведена в експлоатация нова инсталация за климатизация на зали със съдържание на  25 кг.охлаждащ агент  R 22.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС ( ДВ, бр.10 / 2000г., посл. изм. ДВ, бр. 63 /2010г.) и във връзка със задълженията на дружеството като «потребител по веригата» на опасни химични вещества в самостоятелен вид и в смеси, произтичащи от Регламент (ЕО) №1907/2006 - REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – СLP.

При проверката се установи, че цялата информация, касаеща употребяваните  химикали е налична на обекта, включително и актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ).

Изпълнени са предписания на РИОСВ Благоевград, дадени при предишна проверка.

3.4. Фактор “Отпадъци”

Отпадъците се съхраняват в обособени за целта помещения и съгласно нормативните изисквания. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба № 9 ( ДВ, бр.95/2004год.). Представят се договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране.  За временно съхраняване и транспортиране на отпадък с код 200301 дружеството притежава Регистрационен документ № 01-РД-29-0/21.11.2005 год. За същият отпадък е изготвен доклад за основно охарактеризиране, съгласно изискванията на чл.35 а, ал.2 от Наредба № 8 ( ДВ, бр. 83/2004г.).

Като лице, пускащо на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (опаковки), дружеството изпълнява своите задължения чрез колективна система „Екобулпак“ АД.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 

  • Да се представи  в РИОСВ Благоевград документ от Български институт по хладилна техника, удостоверяващ, че използвания ненапълно халогениран хлорфлуорвъглеводород -R 22 е регенериран или рециклиран. Срок: 30.11.2012 г.Отг.: Управителя
  • Във връзка с изискванията на  Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества смеси ( ДВ, бр.43 / 2011 г.) да бъде изготвена и представена в  РИОСВ Благоевград документация по чл.7, т.7, т.8, т.9, т.10 и т.11.Срок: 15.12.2012 г.Отг.: Управителя
  • Във връзка с изискванията на чл. 9 от цитираната Наредба да бъде изготвена оценка на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси. Същата да бъде документирана във формата утвърден със Заповед № РД- 288 / 03.04.2012г. на Министъра на околната среда и водите. Копие от оценката да бъде предоставено в  РИОСВ – Благоевград.Срок: 15.01.2013 г.Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.