Съдържание

Посетители

В момента има 328  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“МОНИК” АД - гр. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “МОНИК” АД - гр. Петрич

На основание заповед №128/08.05.2012 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 30.05.2012 год. беше извършена проверка на място на обект “Моник” АД, находящ се в с. Беласица. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Цех „Кроялен“;
  • Цех „Шивален“;
  • Цех „Конфекционен“;
  • Склад за суровини и материали;
  • Административни помещения;
  • Помещения и съдове за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

3.  Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани източници от горивни процеси няма. За отопление и охлаждане на производствените помещения се използват 12 бр. колонни климатици, които не подлежат на контрол, съгласно изискванията на Наредбата по прилагане на мерки съгласно Регламент (ЕО) №842/2006г. (ДВ, бр. 3/2009г.).

Източници на емисии от производствени процеси – емисии на летливи органични съединения (ЛОС) от процеса на производството на обувки, попадащи за контрол в обхвата на Наредба №7/2003г. за норма за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр.94/2003г.). С вх. №1212/23.03.2012г. е представена в РИОСВ-Благоевград Декларация за консумираните органични разтворители през 2011г. Съгласно представената декларация дружеството превишава праговата стойност за консумация на разтворители (ПСКР) от пет тона/год. Дружеството подлежи на контрол чрез изготвяне на План за управление на разтворителите (ПУР). С вх. №1365/29.03.2012г. е представен ПУР, съгласно който не се нарушават нормите за общи емисии (НОЕ), регламентирани в т. 14 на таблица 1 към Приложение №2 към чл.2, ал. 2 от Наредба № 7/2003г. )ДВ, бр. 96/2003г.  

Забележка: Дружеството има задължение ежегодно в срок до 31.03 да представя информация за предходната календарна година за количеството и вида на използваните органични разтворители за дейността „производство на обувки“. В информацията следва да се включват лепилата, боите и ваксите, съдържащи разтворители.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г.), както и във връзка с Регламент (ЕО) №1907/2006-REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008-CLP и произтичащите от тях задължения за дружеството, като „потребител по веригата“ на налични вещества в самостоятелен вид и в смеси, както и във връзка с КП №31-09/18.10.2011г. и дадените с него предписания. При проверката се установи, че предписанията са изпълнени частично. На обекта са налични ИЛБ за употребяваните химикали, но въпреки писмените искания за актуални такива, доставчикът до момента на проверката не ги е представил на дружеството. Бяха представени част от изготвените инструкции, свързани с изискванията за съхранение, но те са непълни. Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в две специално обособени за целта помещения.

3.3. Фактор “Отпадъци”

Дружеството е провело процедура съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 от наредба №3 (ДВ, бр.44/2004г.). От дейността на дружеството се генерират отпадъци с кодове 040199, 040299, 070213, 150101, 150102, 150110*, 150202* и 200121*, като същите се съхраняват на определени за това места съгласно нормативните изисквания. Води се отчетност по Наредба №9 (ДВ, бр.95/2004 год.). Дружеството има сключени договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране. Дружеството има утвърдена от директора на РИОСВ-Благоевград фирмена програма за управление на дейностите с отпадъци с Решение №152/05.02.2010 год. До момента на проверката дължимата продуктова такса за въведените на територията на страната опаковки не е начислявана.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  •  Да бъде изготвена и документирана оценката за безопасността на съхранението на ОХВ и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.). Оценката да бъде изготвена съгласно утвърдения със заповед №РД-288/03.04.2012г. на министъра на околната среда и водите формат. За изготвянето на оценката РИОСВ-Благоевград да бъде уведомена писмено.
  • Да бъдат изискани от доставчиците на употребяваните на обекта химикали актуални информационни листове за безопасност, които да бъдат в съответствие с изискванията на CLP – Регламента и в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH. За изпълнението на това предписание РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено.
  • Да се представят в РИОСВ-Благоевград Декларация за пуснатите/ придобити опаковки в кг и по компоненти на опаковката за периода от 13.06.2008 г. до 31.05.2012 г. по години и копие от платежен документ за внесена към ПУДООС продуктова такса „опаковки“ за същия период.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.