Съдържание

Посетители

В момента има 206  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“ПИЕРИК ГРУП” ЕООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ПИЕРИК ГРУП” ЕООД - гр. Гоце Делчев 

На основание заповед №143/29.05.2012 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 07.06.2012 год. беше извършена проверка на място на обект “Пиерик груп” ЕООД, находящ се в гр. Гоце Делчев. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Цех „Кроялен“;
  • Цех „Шивален“;
  • Цех „Конфекционен“;
  • Склад за суровини и материали;
  • Помещения и съдове за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани източници от горивни процеси няма. За отопление се използва газова инсталация, с мощност под 0,5 MW и не подлежи на контрол чрез измерване.

Източници на емисии от производствени процеси – емисии на летливи органични съединения (ЛОС) от процеса на производството на обувки, попадащи за контрол в обхвата на Наредба №7/2003г. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр.94/2003г.). Съгласно представените Декларации - 8 бр. в РИОСВ- Благоевград е констатирано, че за подобект гр.Гоце Делчев се превишава праговата стойност за консумация на разтворители (ПСКР) от 5 тона/година за дейност „Производство на обувки“, регламентирана в табл.1, Приложение №2 от Наредба №7/2003г. и е необходимо изготвяне на план за разтворителите (ПУР). С вх. №312(2)/05.04.2012г. е представен ПУР. Съгласно представения ПУР през 2011г. инсталацията за производство на обувки е експлоатирана при спазване на нормите за общи емисии (НОЕ), определени за дейности -25 гр/чифт. С Решение № 5/02.05.2012г. е утвърден от РИОСВ- Благоевград представения ПУР.

За останалите подобекти не се декларира превишение на ПСКР. Административната сграда се отоплява/охлажда от климатични инсталации със съдържание на хладилен агент под 3 кг и не са предмет на контрол.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г.), както и във връзка с Регламент (ЕО) №1907/2006-REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008-CLP и произтичащите от тях задължения за дружеството, като „потребител по веригата“ на налични вещества в самостоятелен вид и в смеси, както и във връзка с КП №28-09/07.10.2011г. и дадените с него предписания. При проверката се установи, че предписанията са изпълнени.

При проверката се констатира, че в складовото помещение се съхраняват два вида лепила: Soluzione para S и SAR 30, които са класифицирани като опасни и и два вида на водна основа. Склада има изградена вентилация, ограничен достъп и отговорник за складовото помещение.Инструкциите са окачени на вратата на складовото помещение.Не се документира осъществяването на собствен контрол на склада.

3.3. Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава утвърдена фирмена програма за управление на отпадъците- Решение № 168/07.09.2010г. Дружеството извършва временно съхранение на мястото на образуване на отпадъци с кодове:040199, 040299, 0702 13, 150101, 150102, 150110 и 200301.

Дружеството извършва дейност на осем площадки. При проверка на площадката в гр. Гоце Делчев се установи:

за отпадъци с кодове 040199, 040299 има налични 2 бр. контейнери по 4 куб.м., които са поставени на открито. Същите се извозват от ЕТ „Руска Петрова- Еко груп транс“ въз основа на писмен договор. Пластмасовите конуси се събират на обекта и до момента не са предавани.

Хартиени и картонени опаковки и пластмасови опаковки се събират разделно. Предават се на „Феникс Дупница“ , сключен на 01.06.2012г. Срока на договора е една година.

Смесените битови отпадъци се съхраняват в контейнер тип „Бобър“ .

С срок до 31.03.2012 г. са представени годишните отчети за 2011г.

На обекта има 5 бр. отчетни книги, които се водят редовно.

За изпълнение на изискванията на чл.36 от ЗУО дружеството членува в „РЕПАК“ АД. Удостоверението е със срок до 31.12.2013г.

4.  Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да бъде изготвена и документирана оценката за безопасността на съхранението на ОХВ и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.). Оценката да бъде изготвена съгласно утвърдения със заповед №РД-288/03.04.2012г. на министъра на околната среда и водите формат. За изготвянето на оценката РИОСВ-Благоевград да бъде уведомена писмено.
  • Да се представи в РИОСВ Благоевград инвентаризационен списък на използваните ОХВС и табл2 за 2010/2011г.
  • В 7 (седем) дневен срок да се представят в РИОСВ-Благоевград отчетните книги и копия от договорите за предаване на отпадъци за останалите обекти на дружеството на намиращи се на територията на РИОСВ Благоевград.
  • Да се коригира и представи за утвърждаване актуализиран проект за фирмена програма за управление на отпадъците, поради завишаването на количествата на отпадъците, които си образуват на обекта.
  • Ежегодно в срок до 31.03 на текущата година да се декларират в РИОСВ- Благоевград количествата изразходвани органични разтворители през предходната календарна година за всеки подобект поотделно. За обектите, за които се превишава праговата стойност за консумация на разтворители (ПСКР) от 5 тона/година, да се представи План за управление на разтворителите.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.