Съдържание

Посетители

В момента има 279  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“ПИРИН ГОЛФ ХОЛИДЕЙЗ КЛУБ” АД

Д О К Л А Д 

 за извършена проверка на “ПИРИН ГОЛФ ХОЛИДЕЙЗ КЛУБ” АД

На основание Заповед №327/12.10.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.10.2012 г. беше извършена планова проверка на място на обект: Туристически, спортен и развлекателен център „Пирин Голф Холидейз Клуб“ – Разлог, във връзка с изпълнение на условия поставени в решение по ОВОС № 12-11/2005 г. на Министъра на околната среда и водите за инвестиционно предложение“Голф игрище, конна база, спортен комплекс, обслужващ център и хотелски комплекс, търговски център и жилищни квартали в местността “Църнако”, поземлен имот №001520 в землището на гр. Разлог, Община Разлог” (и във връзка със Заповед № РД-536/27.07.2006 г. на министъра на ОСВ) и спазване на нормативните изисквания за опазване на околната среда

1. Цел на проверка.

Целта на проверката е да се установи изпълнение на условия от решение по ОВОС № 12-11/2005 г. на министъра на околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на голф игрище, конна база, спортен комплекс, обслужващ център и хотелски комплекс, търговски център и жилищни квартали в местността “Църнако”, поземлен имот №001520 в землището на гр. Разлог, Община Разлог“ и във връзка със спазване на нормативните изисквания за опазване на околната среда.

Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти посочени в Заповед №327/12.10.2012 г.  

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1 Проверени са 4 бр. условия от решение № 12-11/2005 г. по ОВОС, за фази:

 • ІV. „Преди започване на строителството“

Условие ІV.27. Да се изготви План за собствен мониторинг на водите, съобразен с предложенията в доклада за ОВОС. Планът да се съгласува с РИОСВ, гр. Благоевград, Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”, гр. Благоевград и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Съгласуваният план да се представи в РИОСВ, гр. Благоевград, ИАОС и Басейнова дирекция.

 • V. „По време на строителството“

Условие V. 38. В срок до 4 месеца преди пускане на обекта в експлоатация дружеството да представи в РИОСВ, гр. Благоевград за утвърждаване фирмена програма за управление на отпадъците по време на експлоатацията на голф-селището.

 • VІ. “По време на експлоатацията”

Условие VІ. 39. В срок до един месец от разрешаване ползването на строежа, при използване на климатични и хладилни инсталации, съдържащи хладилен реагент в количество над 3 кг, да се уведоми писмено РИОСВ, гр. Благоевград и се осигури водене на дневник за състоянието на инсталациите, съгласно изискванията на Приложение № 6 към ПМС №254/1999 г. (ДВ, бр.3/2000 г.).

Условие VІ.42. Да се осигури спазване на изискванията за съхранение на всички химикали и препарати, употребявани по време на експлоатация, съдържащи вещества, класифицирани като опасни, съгласно специализираната нормативна уредба.

Извършена е проверка по «ОХВ», ЗОПОЕЩ, «Опазване чистотата на въздуха» «Опазване чистотата на водите» и фактор „Отпадъци”.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката бе извършена на място и по документи. Съставен е констативен протокол № 04-04/23.10.2012 г.

При проверката се установи, че:

 • голф игрището е в експлоатация;
 • конната база не е проектирана;
 • спортния комплекс е проектиран, но строителство все още не е започнало;
 • хотелски комплекс – въведена в експлоатация е хотелска сграда (блок № 1) и СПА центъра. Предстой въвеждане в експлоатация на ІІ-ри етап на пет звезден хотел, състоящ се от три апартаментни блока;
 • обслужващ и търговски център - не е проектиран все още;
 • жилищен квартал «Пирин 1» е въведен в експлоатация;
 • жилищен квартал «Пирин 2» - не е започнало строителство;
 • жилищен квартал «Пирин 3» е въведен в експлоатация;
 • в квартал 16 са изградени и въведени в експлоатация 11 едноетажни жилищни сгради, в строеж са 6 бр. едноетажни фамилни жилищни сгради;
 • в квартал 18 – одобрен е ПУП за 8 бр. ЖС;
 • в квартал 19 – одобрен е ПУП за 6 бр. ЖС;
 • в квартал 20 са изградени и въведени в експлоатация 3 бр. еднофамилни жилищни сгради;
 • в квартал 22 са в процес на строителство 13 бр. едноетажни еднофамилни жилищни сгради (ЕЕЖС);
 • в квартал 27 са в процес на строителство 26 бр. ЕЖС.

3.1 Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № 12-11/2005 г.

 • Условие ІV.27 – условието е изпълнено частично, т. е. Планът за собствен мониторинг е изготвен и съгласуван с РИОСВ – Благоевград с изх. № 1526-1/21.05.2012 г., но същия не е съгласуван с Басейнова дирекция Западнобеломарски район - Благоевград и Изпълнителна агенция по околна среда – София. Няма внесен в РИОСВ – Благоевград съгласуван План за собствен мониторинг с ИАОС и БДЗБР – Благоевград.
 • Условие V.35 – изпълнява се. Въз основа на договор за строителство от 24.05.2005 г. между «Пирин Голф Холидейз Клуб» АД – гр. Разлог и «Балканстроой»АД – гр. Разлог строителните дейности се извършват от «Балканстроой»АД – гр. Разлог. При проверката се представя договор № 219/05.06.2012 г. между община Разлог, «Стройинженеринг – 97»ЕООД и «Балканстрой»АД за предаване на строителни отпадъци на депо за ТБО – Разлог. Транспортирането на отпадъците се извършва от «Балканстроой»АД – гр. Разлог, без наличие на регистрационен документ за дейности с отпадъци, издаден по реда на ЗУО.
 • Условие VІ.39 – изпълнява се. През 2011 г. са инсталирани 4 нови климатични (хладилни) инсталации в 5 звезден хотел СПА, със съдържание над 3 кг охлаждащ агент за което е уведомена РИОСВ – Благоевград (вх. № ЕП63/15.02.2012 г.), относно водене на дневник «Досие на системата» съгласно Приложение № 3, към чл. 30, ал. 2 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО), № 842/2006 г., относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр. 3/2009 г.). При проверката са представени 11 броя «Досиета на системата» с отразени проверки за херметичност през 2011 г. За 2012 г. до момента не са извършвани проверки за херметичност. Проверките са извършени от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене (БКМ). Климатичните хладилни инсталации са с охлаждащ агент R 410 А, R 407 С, R 404 А. Наличните хладилни инсталации се експлоатират от „България Холидейз“ ЕАД, въз основа на договор.
 • Условие VІ.42 - условието се спазва. Осигурени са условия за съхранение на химични вещества и смеси, съгласно изискванията на нормативната уредба.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Дружеството употребява химични вещества и смеси. Същите се съхраняват в специално организиран склад, но в същия се съхраняват и други материали – гуми, акумулатори, резервни части. В досегашните справки относно употребените химични смеси не са подавани данни за гориво смазочни материали.

3.3. По ЗОПОЕЩ

Относно изпълнение на изискванията на чл. 18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ). С писмо вх. № 3018/25.11.2011 г. е уведомена РИОСВ – Благоевград за изготвена оценка (собствена) за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети. При проверката на място беше предоставена оценката. Оценката не е пълна. Не са оценени всички възможни дейности, не са предвидени мерки, няма финансова част на оценката.

3.4. Компонент „Води”

По изпълнения на предписанията дадени с констативен протокол № 12-05/28.09.2011 г. (стр. 7):

 • Предписание № 1 – неизпълнено, т. е не е актуализиран договора с „ВиК” ЕООД – Благоевград.
 • Предписание № 2 – неизпълнено, т.е. плана за собствен мониторинг не е съгласуван с БДЗБР- Благоевград и ИАОС – София и не са представени в РИОСВ – Благоевград, в т.ч Протокол за извършено изпитване (физико – химически анализ на отп. води, зауствани в канализационния колектор, отвеждащ водите в канализационната система и ПСОВ на гр. Разлог.
 • По време на проверката е предоставена фактура на „ВиК“ЕООД – Благоевград с № 6000157941/09.10.2012 г. за количеството на ползваните и заустваните отпадъчни води от обекта за м. 09 – ползвани, зауствани и пречистени води – 10140 м3.
 • Не е извършено изпитване на отп. води, след присъединяване на обекта към канализационната система на „ВиК“.

Дадено предписание за извършване на пробовземане отпадъчни води и представяне на резултата в РИОСВ Благоевград.

3.5. Фактор «Отпадъци»

От дейността на обекта се генерират отпадъци, за които не е проведена процедурата по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.). От обслужваща сграда се генерират пластмасови опаковки и картонени опаковки от входяща продукция, опаковки от торове, негодни за употреба батерии (акумулатори) около 20 бр.; филтри от поддръжка на количките; абсорбенти, замърсени с опасни вещества, които се използват за попиване на разливи в ремонтното помещение, гуми и др. отпадъци. Помещенията се осветяват с луминисцентни лампи. До момента генерираните отпадъци не се събират разделно. Липсват места и съдове.

На обекта не се води отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 9 за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци (ДВ, бр. 95/2004 г.).

Отпадъците се третират съвместно с битовите отпадъци. Няма договор за предаване на генерираните и описани по-горе отпадъци.

За битовите отпадъци са доставени съдове (контейнери), като същите се обслужват по реда установен за територията на община Разлог.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • За всички употребявани от дружеството химични смеси да бъдат изискани от производителите, доставчиците актуални ИЛБ, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) №1907/2006 г. (REACH) и Регламент (ЕО) №1272/2008г. (СLP). Срок: 20.12.2012 г.
 • Във връзка с изискванията на Наредба за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) да бъде изготвена оценка за безопасността, на съхранението на опасни химични вещества и смеси по чл. 9 от нея. Оценката да бъде документирана съгласно утвърден формат със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. от министъра на околната среда и водите. Копие от оценката да се предостави в РИОСВ – Благоевград. Срок: 30.03.2013 г. Отг. Изп.- директор
 • Да се представи в РИОСВ – Благоевград справка под формата на табл. 1 и табл. 2 за изразходваните химични вещества и смеси през 2012 г. Срок: 30.03.2013 г. Отг. Изп.-директор
 • Да се изготви нова собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети. Оценката да е съпроводена с финансова част. Копие от собствената оценка да се представи в РИОСВ – Благоевград. Срок: 20.12.2012 г. Отг. Изп.-директор
 • Да се представи протокол от изпитване на отп. води от изходна шахта на обекта, преди заустването им в канализационен колектор, отвеждащ водите до ПСОВ – Разлог, в РИОСВ – Благоевград по показатели: рН, НРВ, БПК5, ХПК.  Срок: 23.11.2012 г. Отг. Изп.-директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се изпълняват 3 от четирите проверени условия от решение по ОВОС № 12-11/2005 г. Частично е изпълнено едно условие.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове и отговрници за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.