Съдържание

Посетители

В момента има 202  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“ПИРИНСКА МУРА” АД - гр. Банско

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ПИРИНСКА МУРА” АД - гр. Банско

На основание заповед №171/26.06.2012 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 11.07.2012 год. беше извършена проверка на място на обект “Пиринска мура” АД, находящ се в гр. Банско. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • ПКЦ;
  • Производствени цехове (1 подготвителен, 3 основни – за оформяне на детайлите, подготовка за сглобяване и сглобяване);
  • Лакозаливен цех;
  • Цех за изработка на седалки;
  • Спомагателни звена (тапицерия, опаковка, точиларна, модилиерна, ел. работилница и РМЦ)
  • Места и съдове за временно съхраняване на отпадъците.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент „Води“

Дружеството е абонат на „В и К“ ЕООД – Благоевград. Изпълнено е предписанието, дадено с КП №31-14/06.07.2011 год. – сключен е актуален договор с „В и К“ дружеството, като копие от него е изпратен в РИОСВ-Благоевград. Договорът е сключен по изискванията на Наредба №7/2000 год. за условията и реда за заустване на производствените отпадни води в канализационната система на гр. Банско, с изискване за извършване на собствен мониторинг два пъти годишно от 08.09.2011 год. За 2011 г. е извършен собствен мониторинг, като резултатите от пробовземането са изпратени в РИОСВ-Благоевград, с приложени лабораторни протоколи №02-0285/10.11.2011 год. и №02-286/10.11.2011 год. Не са установени нарушения на емисионните норми по показателите НРВ, БПК5 и ХПК, с изключение на рН при норма от 6,5 - 9,0, резултатите са 9,10 и 9,46. За 2012 год. не е извършван собствен контрол на отпадни води. Предстои сключване на договор с акредитирана лаборатория.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

Организирани източници на емисии от горивни процеси – ПКЦ с 3 бр. котли, като се използват само два броя (изгарящи дървесни изрезки и трици). Третият котел (мазутен) не се използва. Дружеството като собственик на източници на организирани емисии от горивни процеси има задължение за извършване на собствени периодични измервания (СПИ). Последните такива са проведени през 2010 год. и са валидни за 2010 год. и 2011 год.

Организирани източници на емисии от производствена дейност – емиси от летливи органични съединения (ЛОС) от цех „Лакозаливен“. С вх.№1371/29.03.2012 год. в РИОСВ-Благоевград е представен План за управление на разтворителите (ПУР). Същият показва неспазване на нормите за неорганизирани емисии (ННЕ), за което на дружеството е наложен Акт за установяване на административно нарушение №8-06/18.06.2012 год. От началото на 2012 год. дружеството е внедрило водоразтворим лак, а през 2011 год. се използва водоразтворим грунд, което е залегнало и в представения ПУР. В момента на проверката нанасянето на грунд става ръчно в кабините с водна завеса, поради повредена от 2010 год. автоматика.

Върху циклоните, по транспортните въздуховоди за трици и под бункерите има натрупани трици, което създава условия за неорганизирано изпускане на емисии от дървесен прах в атмосферния въздух. Дружеството има задължение ежегодно до 31.03. на текущата година за предходната да представя в РИОСВ-Благоевград информация за количествата изразходвани органични разтворители и ПУР, съгл. Изискванията на Наредба №7/2003г. (ДВ, бр. 96/2003г.)

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г. с посл. изм. ДВ, бр. 63/2010г.). Изпълняват се предписанията направени с КП №31-14/06.07.2011 год. Дружеството води досие, съгласно изискванията на чл. 36 на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH).

Склада за съхранение на опасни химични вещества (ОХВ) се използва само за съхранение на химични вещества и смеси, които се използват периодично (за по-редки поръчки). Останалите количества се получават многократно през месеца (видно от представената от счетоводството извадка, за произволно избран месец) и същите постъпват в помещение (стая) за подготовка на химичните смеси. От там се подават в работните помещения.

3.4. Фактор “Отпадъци”

Фирмата има разрешение за дейности с отпадъци Решение №01-ДО-239-0/25.07.2011г. за дейности: R1(използване като гориво на отпадъци с кодове 030105 и 030199), R12(брикетиране на отпадъци с кодове 030105 и 030199 и балиране за отпадък с код 150101) на Директора на РИОСВ-Благоевград. В момента на проверката балиране на отпадък с код 150101 не се извършва, като същия се съхранява в метален контейнер. За дейностите по оползотворяване на отпадъци с кодове 030105 и 030199 се ползват аспирационна система, 2 броя бункери, брикетираща машина и 2 броя котли. На обекта се водят 10 броя отчетни книги за отпадъците, заверени по реда на Наредба №9 в РИОСВ-Благоевград. За предаване на отпадъците се представят договори с фирми, имащи разрешение за извършване на дейности с отпадъци. При предаване на опасни отпадъци се оформят транспортни карти по приложение №4 на Наредба №9 (ДВ, бр. 95/2004 год.). Годишните отчети за отпадъците за 2011 год. са внесени в законоустановения срок в РИОСВ-Благоевград. Отпадъците се съхраняват на определените за това места и складове, обозначени с кодовете на отпадъка.

От дейността на дружеството се генерират отпадъци, посочени в представения ПУР по компонент „Атмосферен въздух“, които не са класифицирани до момента, съгласно изискванията на чл. 7 на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004год.).

Готовата продукция дружеството реализира главно за износ. За пускането им на пазара изделията се опаковат в хартия. До момента не е начислявана и внасяна дължимата продуктова такса опаковки.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се представят резултатите от извършен собствен мониторинг, съгласно изискванията на договора с „В и К“ ЕООД – Благоевград, в РИОСВ-Благоевград, на  взета проба отпадни води. 
  • Да се предприемат мерки относно отстраняване на пропуски от въздуховодите и своевременно почистване на бункерите, с цел недопускане на запрашаване на въздуха с отпадъчна дребна дървесина. За предприети мерки да се уведоми РИОСВ-Благоевград писмено. 
  • Да се представи в РИОСВ-Благоевград информация за употребените химични вещества и смеси през календарната 2011 г. Информацията да се представи под формата на табл.1 и 2 на хартиен и електронен носител.
  • Да се изготви оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси по чл. 9 на Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011г.) съгласно утвърден формат за документиране със Заповед №12-288/03.04.2012г. на министъра на околната среда и водите, за изготвяне на оценката РИОСВ-Благоевград да се информира писмено.

Придписанията във връзка с направените констатации по фактор „Отпадъци“ ще бъдат дадени допълнително с писмо на РИОСВ-Благоевград.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.