Съдържание

Посетители

В момента има 148  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“Пиринтекс” ЕООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Пиринтекс” ЕООД, гр. Гоце Делчев

На основание заповед № 121/04.05.2012 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 22.05.2012 година беше извършена проверка на място на обект на  “Пиринтекс” ЕООД, находящ се в гр. Гоце Делчев, ул. „Драма“ № 50. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • 4 броя производствени цеха;
  • ПКЦ;
  • помещения за съхранение на опасни химични вещества;
  • помещения за събиране и съхранение на събираните и на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани емисии от горивни процеси

За производствените нужди дружеството експлоатира ПКЦ с 3 броя котли с мощност над 0,5 МВТ, изгарящи природен газ и подлежащи на контрол чрез измервания съгласно Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр.64/2005 г.). С писмо на РИОСВ – Благоевград е утвърден Доклада за извършени собствени периодични измервания. Доклада е валиден за 2011 г. и 2012 г. Няма нарушени норми за допустими емисии.

Организирани емисии от производствена дейност

За почистване на петна от текстил се използват 3 броя кабини, съоръжени с въздуховоди за отвеждане на емисиите на летливи органични съединения. Почистването на петна спада към дейност „Почистване на повърхности“ – Приложение №1 от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на органични разтворители в определени инсталации (ДВ бр.96/2003 г., с изм. и доп.). Съгласно представената в РИОСВ- Благоевград декларация не се превишават праговите стойности за консумация на разтворители /ПСКР/ и не е необходимо изготвяне на План за управление на разтворителите.

Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009, относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ бр. 2/2011 г.)

Дружеството експлоатира 5 броя климатични системи, със съдържание на охлаждащ агент R 22 в количества над 3 кг. При проверката се представят 5 бр.  „Досиета на системите“, с отразени проверки за течове през 2011 г., с което са спазени изискванията за периодичност на проверките. Проверките са извършени от лице притежаващо документ за правоспособност, издаден от ББКМ. Дружеството е представило в срок годишен отчет, съгл. чл. 13 от Наредбата.

3.2 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и във дръзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент 1272/2008 – CLP на  Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството.

При проверката се установи, че предписанията, поставени в предходна проверка са изпълнени. За употребяваните химични вещества и смеси дружеството притежава Информационни листове за безопасност, които са в съответствие с изискванията на чл.31 от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH.

Предстои изграждането на ново складово стопанство, в което е предвидено да се съхраняват  и използваните към момента химични вещества и смеси.

3.3 Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-079-3/18.09.2009 год. със срок на действие до 27.07.2012 год. Отпадъците се съхраняват съгласно условията поставени в разрешението. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба №9. Представиха се договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране. Дължимата продуктова такса опаковки по чл. 36 от ЗУО (ДВ, бр.86/2003г.) се внася към “ЕКОБУЛПАК” АД.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Във връзка с изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на химичните вещества и смеси дружеството има задължения по чл. 9, ал.1 от същата. Форматът на документите да извършен съгласно Заповед № 12-288/03.04.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.Срок: преди въвеждане в експлоатация

Да бъдат изготвени всички необходими инструкции и дневници за докладване към тях за безопасното съхранение на опасните химични вещества и смеси съгласно чл.4 от Наредбата за съхранение. Срок: 01.08.2012 г.

Досието по Регламент (ЕО)1907/2006 REACH да бъде водено редовно. Срок: постоянен

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.