Съдържание

Посетители

В момента има 252  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“РИВА - 21” АД – гр. Петрич

Д О К Л А Д 

за извършена проверка на “РИВА-21” АД гр. Петрич

На основание заповед № 305/26.09.2012 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 04.10.2012 г. беше извършена проверка на място на обект на “РИВА - 21” АД, находящ се в гр. Петрич, общ. Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Обектът е „Фабрика за производство на маси и столове“ и включва:

 • производствени цехове;
 • спомагателен цех;
 • склад готова продукция;
 • котелно със сушилни за дървен материал;
 • помещение за съхранение на химикали;
 • места за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани емисии от горивни процеси - обектът разполага с два броя котли с мощност 420 кW и съответно с 320 кW. Димните газове се изхвърлят в атмосферата чрез два броя комини. Котлите са под 0,5 MW и не подлежат на контрол чрез измерване съгласно изискванията на Наредба №6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г.). Котлите захранват сушилните за дървен материал и пресите за огъване на детайли. Използват се и за отопление през зимния сезон.

Организирани емисии от производствени процеси - на обекта се нанасят покрития върху дървени повърхности, която дейност попада за контрол съгласно Наредба № 7 (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). За дейността се ползват продукти съдържащи органични разтворители. Нанасянето на покритието става в 3 бр. кабини (лакозаливни), съоръжени с водни завеси, като всяка е със самостоятелен въздуховод. Ползват се и вани за байцване. В РИОСВ-Благоевград е представена декларация за изразходваните през 2011 г. количества органични разтворители. Съгласно представената декларация не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители и дружеството не подлежи на контрол чрез изготвяне на План за управление на разтворителите (ПУР). През 2012 г. са проведени собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове от два броя камери към лакозаливната инсталация. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии регламентирани с Наредба № 1/2005 г. Резултатите от измерванията са представени с Доклад (утвърден от РИОСВ-Благоевград) и са валидни за 2012 г. и 2013 г. При проверката се констатира, че липсват въздуховодите на двете камери.

Източници на неорганизирани емисии в атмосферния въздух - в цеховете за дървообработка е изградена транспортна инсталация за улавяне на отпадъчният дървесен прах и трици, които се отвеждат в бункери /2 бр./, посредством циклони. При проверката се констатира, че площадките под двата бункера не са почистени от трици, с което се създават условия за неорганизирани емисии в атмосферния въздух и не се спазват изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г.

3.2. Фактор “Отпадъци”

„РИВА – 21“ АД притежава разрешително за дейности с отпадъци № 01-ДО-241-0/ 26.09.2011 г. издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на отменения Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/2003 г.). С Държавен вестник брой 53 от 2012 г. е обнародван Закон за управление на отпадъците. Съгласно § 6, ал. 1 от ПЗР на ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.), издадените по реда на отменения закон разрешения запазват действието си до изтичане на срока им , но не по-късно от три години.

На обекта се извършват дейности по предварително съхраняване на отпадъците и оползотворяване на отпадъци с кодове 03 01 05 и 03 01 99. За част от образуваните отпадъци е проведена процедурата по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 44/2004 г.). На обекта има пропуски в създадената система за съхраняване на отпадъците. В срок, в РИОСВ-Благоевград са представени годишните отчети за отпадъци за календарната 2011 г. Представят се писмени договори за предаване на отпадъци сключени с „НИКИ МЕТАЛ“ ЕООД, с. Черниче; „ЕТБ“ ООД, гр. Петрич и „Феникс – Дупница“ ООД, гр. Дупница. При предаване на опасните отпадъци са оформяни транспортни карти по приложение № 4 от Наредба № 9 (обн. ДВ, бр. 95/2004 г.). Като лице пускащо на пазара опаковки, дружеството изпълнява своите задължения чрез организация по оползотворяване - „Екопак България“ АД. Представя се удостоверение № 1039/01.01.2007 г., което важи до 31.12.2012 г.

3.3.Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС, както и във връзка с Регламент (ЕО) №1272/2008– CLP и Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH.

При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособено за целта помещение, което е в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), както и в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в съответните информационни листове за безопасност. За всички употребявани на обекта химикали, дружеството притежава информационни листове за безопасност, които обаче на са актуални. Установи се, че предписанията поставени на по-ранен етап са изпълнени.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се предприемат незабавни действия, относно почистване на площадките под бункерите от трици и дървесен прах. Относно предприетите действия да бъде уведомена РИОСВ-Благоевград писмено. Срок: 23.10.2012 г.
 • За отпадъците, за които няма заверени работи листове да се представят в РИОСВ-Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 44/2004 г.). Срок: 02.11.2012 г.
 • Всички отпадъци да се съхраняват разделно по вид, на определените за целта места. Всички площадки за съхраняване на отпадъци да имат съответните обозначения/табели и да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), съгласно изискванията на Приложение 2 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999 г. и Наредба № 3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците. Срок: постоянен
 • Предаването на отпадъците да се извършва само въз основа на писмен договор с лица притежаващи документи издадени по реда на ЗУО и Закона за опазване на околната среда, за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците.Срок: постоянен
 • Да се извърши основно охарактеризиране на отпадъците предназначени за депониране по реда на чл. 35а от Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн. ДВ, бр. 83/2004 г.).Срок: 30.11.2012 г.
 • Да бъдат изискани от доставчиците на употребяваните на обекта химикали, актуални информационни листове за безопасност за тях, които да бъдат в съответствие с изискванията на REACH и изискванията на регламент CLP. Срок: 31.10.2012 г.
 • В изпълнение на изискванията на чл.4, т.7, т.8, т.9 и т.10 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) да бъде изготвена съответната документация. Копие от нея да бъде представено в РИОСВ – Благоевград. Срок: 31.10.2012г.
 • Да бъде изготвена и представена в РИОСВ – Благоевград оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) Оценката да бъде документирана във формата утвърден със Заповед № РД – 288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Копие от оценката да бъде представено в РИОСВ – Благоевград. Срок: 15.12.2012г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.