Съдържание

Посетители

В момента има 195  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“Санел” АД - гр. Сандански

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Санел” АД - гр. Сандански

На основание заповед № 87/09.04.2012 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 18.04.2012г. беше извършена проверка на място на обект “Санел” АД, находящ се в гр. Сандански, промишлена зона. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Галваничен цех с прилежащата ПСОВ – от м. Март 2011 г. не работи. От ноември 2011 г. първият етаж на цеха е отдаден под наем на фирма „Технокамини“ ЕООД;
  • Метално-пресов цех с прахово покритие – работи само пресовия цех;
  • Винтонарезен цех – работи със силно занижен капацитет;
  • Участък “Профили” – не работи
  • Помещения за съхранение на опасни химични вещества;
  • Помещения за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Води”

Отпадъчните води от обекта се заустват в канализационната мрежа, експлоатирана от “УВЕКС” ЕООД - гр. Сандански въз основа на сключен договор. Производствени отпадъчни води на площадката към момента на проверката не се формират. За периода от предишната проверка (27.05.2011г.) към настоящия момент не се извършват дейности по обезмасляване и фосфатиране. Те се извършват периодично, само при нужда.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

Емисии от горивни източници няма.

Емисии от производствени дейности - емисии от дейности при отлагане на метални покрития от участък “Галваничен”, при нанасяне на прахови покрития върху метали от участък ”Полиестерни покрития” и при дейност с употреба на органични разтворители в участък “Лакопокрития”, които участъци към момента на проверката не работят.

3.3. Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава заверени работни листове за класификация на отпадъците, генерирани от дейността на обекта, както и утвърдена фирмена програма за управление на отпадъците. Отпадъците се съхраняват разделно, в обособените за целта места. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба № 9. В РИОСВ – Благоевград са предсавени в срок годишните отчети по отпадъци.

3.4. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и във дръзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP на Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството.

На обекта има склад за съхранение на цианиди, който е под наблюдение на отдел КОС на МВР. Цианиди, обаче в производствения процес не се употребяват. При проверката се установи, че за всички употребявани химични вещества и смеси ( обезмаслител за черни и цветни метали, препарат за приготвяне на алкален разтвор, смазочни масла за металообработката и продукти за фосфатиране на метали) дружеството притежава Информационни листове за безопасност, които обаче не са в съответствие с изискванията на чл. 31 от REACH и изискванията на CLP. Документално беше удостоверено, че дружеството е изискало от своите доставчици актуални информационни листове за безопасност, но до момента на проверката такива не са му предоставени. Употребяваните химични вещества и смеси се съхраняват в специално обособени за целта помещения.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Във връзка с изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ. Бр. 63/2011г.) да бъдат изготвени документите по чл. 4, т. 7, т.8, т.9 и т.10. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ – Благоевград. Срок: 31.05.2012 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.