Съдържание

Посетители

В момента има 218  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“Теохарови” АД - гр. Петрич

Д О К Л А Д 

за извършена проверка на “Теохарови” АД - гр. Петрич  

На основание заповед № 216/27.07.2012 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 29.08.2012г. беше извършена проверка на място на производствен обект, собственост на “Теохарови” АД, находящ се в с. Дрангово, общ. Петрич, м. „Митински път“. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • Цех „Заготовка“;
 • Цех „Обработка“;
 • Цех „Повърхностна обработка“;
 • Цех „Тапициране“;
 • Участък „Опаковка“;
 • Помещения за съхранение на опасни химични вещества;
 • Помещения за съхранение на генерираните отпадъци;
 • Парокотелни централи.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани емисии – дружеството експлоатира 6 броя ПКЦ с монтирани 8 броя котли. Всички котли изгарят отпадъчна дървесина (дървени изрезки и трици) и сас с топлинна мощност под 0,5 МВт, т.е. те не подлежат на контрол, съгласно изискванията на Наредба №1/2005г.

Организирани емисии от производствени процеси – в цех „Лакозаливен“ се експлоатират 6 броя лакозаливни камери, съоръжени с водни завеси.Пет от камерите са свързани с общ въздуховод за отвеждане на емисиите от ЛОС. Една от камерите е със самостоятелен въздуховод. РИОСВ – Благоевград е утвърдил доклад за извършени собствени периодични измервания на емисиите от ЛОС.

В РИОСВ – Благоевград е представена в законоустановения срок, декларация за изразходваните през 2011г. количества органични разтворители, съгл. Която не се превишават ПСКР.

При проверката не бяха констатирани пропуски на дървесен прах по въздуховодите, а площадките под бункерите се поддържат чисти.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и във дръзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP на Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството.

При проверката се установи, че в своята дейност дружеството употребява следните видове ОХВ и смеси – лакове, втвърдители, грундове, разредители и байцове. За тях на обекта са налични ИЛБ, които обаче не са актуални, т. е. не са в съответствие с изискванията чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP. Употребяваните химични вещества и смеси се съхраняват в специално обособено за целта помещение., което отговаря на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, 43/2011г.).

За вида и количествата на употребените през 2011г. на обекта ОХВ и смеси дружеството е представило в РИОСВ – Благоевград необходимата информация.

3.2. Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци №01-10-228-0 от 19.02.2010г. със срок на действие 19.02.2013г.

Дружеството притежава и заверени работни листове за класификация на отпадъците, генерирани от дейността на обекта, както и утвърдена фирмена програма за управление на отпадъците. Отпадъците се съхраняват разделно, в обособените за целта места. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба № 9. В РИОСВ – Благоевград са представени в срок годишните отчети по отпадъци. Генерираните на обекта отпадъци се предават въз основа на писмени договори на лица притежаващи, съответните документи по ЗУО.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Във връзка с изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ. Бр. 63/2011г.) да бъдат изготвени документите по чл. 4, т. 7, т.8, т.9 и т.10. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ – Благоевград.Срок: 31.09.2012 г.
 • Да се изготви оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси по чл. 9 на Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011г.) съгласно утвърден формат за документиране със Заповед № 288/03.04.2012г. на министъра на околната среда и водите. Копие от нея да се изпрати в РИОСВ - Благоевград .Срок: 30.10.2012г.
 • Да бъдат изискани от доставчиците актуални ИЛБ, които да отговарят на изискванията на Регламентите REACH и CLP, за което РИОСВ Благоевград да бъде уведомена писмено.Срок –30.09..2012 г.,
 • Да се представи в РИОСВ – Благоевград доклад за охарактеризиране на отпадъци, съгласно чл. 35а от Наредба №8.Срок: 28.09.2012г.
 • Да бъде извършено собствено периодично измерване на емисиите от ЛОС  на двата въздуховода. Резултатите от измерването да бъдат представени в РИОСВ – Благоевград с доклад, съгласно изискванията на Наредба №6/1999г.Срок: 30.12.2012г.
 • Ежегодно до 31.03.2012г. да се представя в РИОСВ – Благоевград информация за количествата вложени органични разтворители за дейността „Нанасяне на покрития“, съгласно изискванията на Наредба №7/2003г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.