Съдържание

Посетители

В момента има 242  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“ТЕХНОУУД” ЕАД - гр. Разлог

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ТЕХНОУУД” ЕАД - гр. Разлог

 

На основание заповед № 204/18.07.2012 год. на директора на РИОСВ – Благоевград , на 26.07.2012 год. беше извършена проверка на място на обекти на “Техноууд” ЕАД, находящи се на две площадки в гр. Разлог, съответно на ул. “Гоце Делчев” 24А и на ул. “Христо Ботев” 79. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

2.1. Производствена площадка, находяща се на ул. “Хр. Ботев” 79:

 • Дърворезен цех;
 • Цех “Греди;
 • Цех “Разкрой и пелети”;
 • Цех “Мебелен” (с лакозаливно);
 • Котелно отделение;
 • Централен склад за съхраняване на опасни химични вещества и смеси;
 • Склад за съхраняване на опасни отпадъци и площадки за съхраняване на неопасни отпадъци.

2.2. Производствена площадка, находяща се на ул. “Гоце Делчев” 24А:

 • цех за кофражни платна;
 • цех за прозорци (с бояджийно отделение);
 • цех “Врати”;
 • котелно отделение.
 • Склад за съхраняване на опасни химични вещества;
 • Склад за съхраняване на опасни отпадъци и съдове за съхраняване на неопасни отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор “Опасни химични вещества”

За дейността си дружеството използва химични вещества и смеси. Дадените предписания от предходната проверка са изпълнени. Складът за съхранение е в добро състояние. Няма отворени опаковки и следи от разливи. Представени са информационни листове за безопасност за всички използвани от дружеството вещества и смеси, но по-голямата част от тях не са актуални.

3.2 Фактор “Отпадъци”

От дейността на дружеството се отделят отпадъци, за които има заверени работни листове съгласно изискванията на Наредба №3/2004год. На площадките се извършва предварително съхраняване на генерираните от дейността отпадъци и оползотворяване(изгаряне и брикетиране) на трици и изрезки. Отпадъците се съхраняват в обособени за целта помещения и съдове съгласно нормативните изисквания. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба №9 (ДВ, бр.95/2004год.) с изключение на отпадък с код 150102, който не е заведен в отчетните книги. Представиха се договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране и транспортни карти по Приложение №4 на горецитираната наредба за предадените опасни отпадъци. Транспортирането на триците се извършва от фирма с която не се представя сключен договор.

За пуснатата на пазара стока дружеството има сключен договор с организация по оползотворяване.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се изискат актуални информационни листове за безопасност за всички използвани от дружеството химични вещества и смеси (за които няма такива)
 • Във връзка с изискванията на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси да се изготви оценка на безопасността на съхранението по чл.9 от същата. Документирането на оценката да бъде съгласно утвърден формат от министъра на околната среда и водите (Заповед № 12-288/03.04.2012 г.). За изготвената оценка РИОСВ – Благоевград да се уведоми писмено.
 • Да се представи в РИОСВ – Благоевград протокол от бракуваните химични вещества и смеси през 2012 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.