Съдържание

Посетители

В момента има 96  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“ЮЛЕН” АД - гр.Банско

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ЮЛЕН” АД - гр.Банско

На основание Заповед №42/2.03.2012 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 14.03.2012 год. беше извършена комплексна проверка на място на обект “ЮЛЕН” АД, находящ се в гр.Банско. Проверката се извърши във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти, по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Проверени са инсталации и дейности на дружеството, оказващи влияние на околната среда в м.Бъндеришка поляна, м.Шилигарника и м.Платото, по следните компоненти и фактори: Компонент “Води”, Компонент “Атмосферен въздух”, Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска” и Фактор “Отпадъци”

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Води”

Проверени са 3 бр. ПСОВ към ски зоната - ПСОВ м.Бъндеришка поляна, ПСОВ м.Шилигарника, ПСОВ м.Платото, които функционират в нормален режим. Дружеството притежава разрешителни за заустване на отпадъчните води от трите ПСОВ, издадени от Басейнова дирекция Благоевград. Съгласуван е План за собствен мониторинг от Басейнова дирекция. Резултатите от контрола на отпадъчните води се изпращат в БД и РИОСВ Благоевград.

По време на проверката е взета проба от ПСОВ м.Платото, съвместно с РЛ Благоевград.Не са взети проби от ПСОВ м. Шилигарника и м.Бъндеришка поляна, поради затруднен достъп до мястото за вземане на проби. Дадено предписание за осигуряване на достъп до пунктовете за вземане на проби и последващ контрол.

Дружеството предвижда реконструкция и разширение на ПСОВ м.Платото с увеличаване на пречиствателния капацитет и отстраняване на фосфора от пречистените води, с цел достигане нормите на водоприемника.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани източници на емисии от горивни процеси : за отопление на сградата на начална станция на лифта са монтирани 2 бр. котли, неподлежащи на контрол по Наредба №1/2005 г. Заведенията за хранене 3 бр. и чайни 4 бр., разположени в м.Бъндеришка поляна, м.Шилигарника и м.Платото, се отопляват с ел.енергия и на дърва.

За производство на изкуствен сняг се използват съоръжения, оръдия тип“Ланзе“, без употреба на охлаждащ агент.Използва се вода от изкуственото езеро.Извършени са собствени периодични измервания на шумовите нива при станциите на ски-съоръженията, съгласно изискванията на Наредба №6/2006 г. на показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието(ДВ, бр.58/2006г.).Резултатите показват, че няма нарушение на нормите за дневно, вечерно и нощно ниво на шум, излъчван от оръдията за сняг.

„Юлен“ АД, стопанисващ обект “Ледена пързалка“ използва хладилна инсталация със съдържание на охлаждащ агент R 404A, инсталирана 2011 г.Води се досие на системата, съгласно изискванията на Наредбата по регламент(ЕО) №842/2006г. (ДВ,бр.3/2009г.)

Заб. Дружеството има задължение ежегодно в срок до 15.02. на текущата година да представя годишен отчет за хладилната инсталация, съгласно изискванията на Наредбата(ДВ, бр.3/2009г.)

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание изискванията ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г.)

Изпълнено е предписанието, дадено с КП 11-03/27.07.2011г., в част“ОХВ“-с писмо от 8.09.2011г. са внесени ИЛБ и справка за вида и количествата на изразходваните химични вещества и смеси.

Извършена проверка на складово помещение за съхранение на различни видове масла,ползващи се за машинния парк на дружеството. Има обособен ГМС, от който непосредствено чрез помпи се използват тези масла.Под варелите са разположени събирателни вани, за евентуални разливи от тях.

За пречистване на отпадъчните води в ПСОВ, дружеството ползва алуминиев сулфат.

Дружеството притежава две собствени колонки за зареждане на моторните превозни средства.Към едната има има монтиран резервоар с вместимост 16т, а към другата –два резервоара с вместимост по 40 т.

Дадено предписание.

3.4. Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава утвърдена фирмена програма за управление на отпадъците  за дейности по временно съхраняване на отпадъците, образувани на територията на ски-зона Банско. За дейността дружеството притежава заверени работни листове за отпадъци с кодове 080317, 130110, 130205, 150202, 160103, 160107, 160122, 160213, 160601, 170107, 190805, 200108, 200121, 200301, 200304

При проверката е установено, че в гаража за домуване на снегоутъпкващите машини и шейни има налични отпадъци- отработени масла; въздушни,маслени и горивни филтри-общо 3 варела.Всички филтри се съхраняват съвместно(опасни с неопасни).Варелите за отработено масло не са обозначени с кодовете на отпадъците, които се съхраняват в тях.

В сградата на начална станция се съхраняват налични количества на отпадъци с кодове 200121,080317,160213. Същите не са заведени в представената отчетна книга за отпадъци по прил.3(заверена 2009г)

При проверката на същата се установи, от 27.07.2011г до 14.03.2012г., няма образувани отпадъци с кодове 130110, 130205, 130503, 150202, 160103, 160107, 160122,160213, 160601, 170107, 190805, 200108, 200121, 200301 и 200304.

По данните на дружеството“ Джи-Пи Клийн“ ЕООД извършва почистване на ПСОВ на територията на ски-зоната през лятото.

Утайките от м.Платото се събират в чували и се свалят до м.Шилигарника, след което „Джи Пи Клийн“ ЕООД ги събира за транспортиране.

Утайките от м.Шилигарника и м.бъндеришка поляна са в течно състояние.По договор се извозват до ПСОВ-Разлог.В отчетната книга не е отразявано и образуването и предаването на отпадъците.

През 2011 г. битовите отпадъци са събирани и транспортирани от „Цуков-2010“ЕООД,по договор, изтекъл към 11.02.2012г.

Към момента битовите отпадъци се събират с коли на „Юлен“ АД от м.Шилигарника и м.Бъндеришка поляна и се оставят в чували на начална станция, от където сметосъбиращата фирма, обслужваща гр.Банско ги събира .В момента не е извършено охарактеризиране на отпадъците, предавани за депониране.

До момента не са представяни в РИОСВ Бл-град годишни отчети за 2011г.

На обекта има поставени контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки, но видно системата не работи.В същите се събират и битови отпадъци.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Компонент “Води”:

  • Да се осигури достъп до изх. шахта на ПСОВ, в м.Шилигарника и м.Бъндеришка поляна, за извършване на контрол на отпадъчните води и се уведоми РИОСВ Благоевград. Срок - 30.03.2012 г.

Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”:

  • В изпълнение на изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси(ДВ, бр.43/2011г.) да се извършат необходимите реорганизации на складовото помещение и да бъдат изготвени документи по чл.4, т.7,8,9 и 10.Копия от тях да се представят в РИОСВ Благоевград. Срок - 1.09.2012г.

Фактор “Отпадъци”:

  • На основание чл.93, ал.4 от ЗУО, да се представят в РИОСВ Благоевград годишни отчети по отпадъци за 2011 г. Срок - 31.03.2012 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.