Съдържание

Посетители

В момента има 155  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„БЕКО- ЕКСПОРТ- ИМПОРТ” ООД - гр. Белица

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БЕКО- ЕКСПОРТ- ИМПОРТ” ООД , гр. Белица

 

На основание заповед №20/01.02.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.02.2012 г. беше извършена проверка на място на производствените площадки експлоатирани от “Беко- експорт- импорт” ООД, находящи се в гр. Белица, ул. “Вл. Поптомов” №2 и ул. “Вл. Поптомов” №2А. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

2.1. Производствена площадка №1, находяща се на ул. „Владимир Поптомов“ №2 А

  • дърворезен цех;
  • площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

2.2. Производствена площадка №2, находяща се на ул. „Владимир Поптомов“ №2

  • инсталация за производство на пелети;
  • площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството –преработка на дървен материал и производство на пелети.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Производствена площадка №1

Дружеството е предприело действия за ограничаване на неорганизираните емисии от дървесен прах, с което са спазени изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г., и е изпълнено предписание №1 от предходна проверка.  

Производствена площадка №2

емисии от производствени процеси- инсталация за производство на пелети, със секция за сушене на дървесни стърготини и трици, подлежаща на контрол по чл. 62, от Наредба №1/2005 г. Дружеството не е провело собствени периодични измервани (СПИ)- до момента в РИОСВ-Благоевград не са представени протоколи за измерени емисии (от акредитирана лаборатория) и не еутвърден “Доклад” по реда на чл.39 от Наредба№6/1999г., с което не са спазени изискванията на чл. 18 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

В производствената си дейност дружеството използва смазочни масла в малки количества за поддръжка на машините и съоръженията за разбичване на дървесина. Притежава ведомствен ГСМ, от който се снабдява с тях.

През месец януари са произведени мострени количества кошери за пчели. Същите са боядисани с водоразтворими бои, производство на „Лакпром“- София.

3.3. Фактор „Отпадъци”

Дружеството притежава утвърдена от Директора на РИОСВ- Благоевград фирмена програма за управление на отпадъците с Решение №208/28.11.2011 г., за дейности по: временно съхраняване на мястото на образуване на отпадъците, събиране и транспортиране и оползотворяване (R1, R-12 и R-13).

На обекта се водят 2 бр. отчетни книги по Приложение №3 от Наредба №9/2004 г. (ДВ бр. 95/2004 г.), заверени от РИОСВ- Благоевград, в които се води отчетност на образуваните отпадъци и за двете площадки. При проверката е установено, че същите не се водят правилно- дадени са указания. Дружеството е подало заявление за дейности с отпадъци по чл. 38 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 86/2003 г.).

До момента не са представени в РИОСВ- Благоевград годишни отчети за отпадъците за 2011 г., съгл. Наредба №9/2004 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • При започване на производство на кошери с операция «боядисване», да бъде уведомена РИОСВ- Благоевград писмено, както и да бъдат изискани информационни листове за безопосност за боите. ) Срок: при започване на производствена дейност
  • Да се представят в РИОСВ- Благоевград годишни отчети по отпадъци, съгл. Наредба №9/2004 г. (ДВ бр. 95/2004 г.) Срок: 31.03.2012 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.